utorok 21.11.2023

Pre vysťahovanie seniorov so zdravotným postihnutím v Trenčianskych Tepliciach sa komisárka obrátila na Generálnu prokuratúru SR

Niekoľko obyvateľov, najmä v seniorskom veku a zlom zdravotnom stave, mesto Trenčianske Teplice vysťahovalo z nájomnej bytovky - s budovou má iné plány. Urobilo tak pritom bez právoplatného rozhodnutia súdu.
Mesto, tým, že vypratalo nájomníkov bytov bez právoplatného súdneho rozhodnutia, postupovalo v rozpore s Občianskym zákonníkom a svojím konaním porušilo základné právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa Článku 19; ods. 2 Ústavy SR a Článku 22 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj právo na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu zaručené Článkom 28 Dohovoru.
 
Mesto je podľa zákona o obecnom zriadení pritom povinné postarať sa o svojich obyvateľov v ťažkej životnej situácii. S týmto je spojené i riešenie náhradného bývania pre nájomníkov v bytovom dome vo vlastníctve obce, ktorí bez toho, aby porušili podmienky zmluvného vzťahu stratili právo na predĺženie nájmu, resp. opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, čo je v prípadoch nájomných bytov vo vlastníctve obce/mesta štandard. Keďže mesto malo iné vízie s použitím vedenej nehnuteľnosti, čo preukazujú ďalšie kroky, vedenie mesta malo zabezpečiť adekvátne náhradné bývanie, no neurobilo tak. Odporúčanie mesta, že obyvatelia sa majú presťahovať do zariadení sociálnych služieb považujem za konanie, ktoré nenapĺňa znaky korektného prístupu na riešenie tejto situácie ale o presúvanie zodpovednosti na samotných nájomcov vyriešiť tento problém „svojpomocne“ a presťahovať sa do inštitucionálneho zariadenia a „nútene“ bez vlastného rozhodnutia využívať pomoc a podporu celoročného zariadenia sociálnych služieb,  bez potreby a odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby celoročnou formou. Zariadenie sociálnych služieb nie je adekvátnou náhradou a nikto nemôže nikoho nútiť ísť do zariadenia sociálnych služieb.

V predmetnej veci nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým by súd uložil nájomníkom povinnosť byty vypratať. Mesto konalo až tak svojvoľne, že sa ani neunúvalo podať návrh na súd a riešiť vysťahovanie právnou cestou tak, ako to ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti Občiansky zákonník.
 
Mesto nie je komerčným prenajímateľom, preto svojou sociálnou politikou má vytvárať podmienky, aby ľudia mali naplnené potreby, ktoré potrebujú, teda aj zabezpečiť bývanie. Navyše, ak sú to seniori a osoby so zdravotným postihnutím, tak v takom prípade má mesto povinnosti oveľa prísnejšie.
 
Máme informácie aj o tom, že v októbri 2023 došlo k odpojeniu nájomníkov od vody a elektriky a zástupkyňa mesta sa tam dostavila v sprievode príslušníka Mestskej polície. Nájomníci, ktorí tam ešte bývali, si museli so sebou vziať nevyhnutné veci a zo strachu a pod nátlakom byty opustiť. Následne boli vymenené zámky, hoci nájomníci mali v izbách ešte svoje veci. Neskôr došlo k vyprataniu nábytku, pričom nájomníkov do izieb nepustili a nebolo im umožnené ísť si vziať zvyšné veci. Takéto konanie mesta je hrubo porušujúce právny poriadok Slovenskej republiky. Myslíme si, že mesto vychádza z domnienky, že nájomníci vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nebudú schopní sa brániť, nebudú mať na to dostatok síl. Teda mesto využilo zraniteľnosť týchto chránených osôb, aby sa takýmto konaním vyhlo právnym krokom korektného riešenia tohto problému.
 
Aké boli pohnútky urýchleného konania mesta sme sa dozvedeli až následne. Informácie  z listu vlastníctva svedčia o tom, že predmetnú budovu mesto na základe kúpnej zmluvy odpredalo. Na liste vlastníctva je vyznačená plomba.
 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné/mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce/mesta, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce/mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

Skúmali sme na verejnom portáli mesta Trenčianske Teplice všetky zápisnice a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice konaných v roku 2023 a zverejnených na webovej stránke mesta. Nevyplývalo z nich, že by o prevode vlastníckeho práva k predmetnej budove rokovali a hlasovali poslanci mestského zastupiteľstva a tento predaj nehnuteľnosti schválili a za akých podmienok jednak finančných a odborno-právnych (keďže nehnuteľnosť podľa vyjadrenia mesta vyžalovala značnú rekonštrukciu či bol spracovaný znalecký posudok súdnym znalcom, ktorým znalcom a aká bola ohodnotená cena tejto nehnuteľnosti). 
 
Domnievame sa, že postup primátorky mesta, ako štatutárneho orgánu mesta Trenčianske Teplice, môže napĺňať znaky trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu alebo prekročí svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, alebo z rozhodnutia súdu, dopustí sa trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

V dňoch 16.11.2023 - 18.11.2023 téma rezonovala aj v médiách:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/2184630 (23. minúta)

https://tvnoviny.sk/domace/clanok/867493-dochodcov-v-trencianskych-tepliciach-mesto-prinutilo-vystahovat-sa-z-bytoveho-domu-niektori-su-tazko-chori

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/116088-noviny-tv-joj

https://mytrencin.sme.sk/c/23245538/vystahovanie-seniorov-v-trencianskych-tepliciach-bolo-podla-komisarky-nezakonne.html#storm_gallery_223139

https://www.ta3.com/clanok/911275/seniori-z-trencianskych-teplic-museli-opustit-mestsku-bytovku-primatorka-teraz-celi-podozreniu-z-trestneho-cinu

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/435355#1407


FOTO: TV JOJ, TV MARKÍZA, RTVS, SME, TA3