Poskytovatelia sociálnych služieb môžu získať jednorazovú dotáciu na energie

V piatok 29. apríla 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z. vydané vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a s dôsledkami, ktoré má na ekonomiku a extrémny nárast cien energií (najmä elektrickej energie a plynu).
Nariadenie vlády umožňuje poskytnutie jednorazovej dotácie v rozpočtovom roku 2022 poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v pobytových a ambulantných zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“), účelovo určenej na čiastočnú, resp. plnú úhradu prevádzkových nákladov na energie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby (ďalej len „dotácia na energie“).
 
Za energie sa na účel tejto dotácie považujú energie potrebné na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa individuálnych podmienok u jednotlivých poskytovateľov, a to najmä z hľadiska spôsobu vykurovania a súvisiaceho ohrevu vody (elektrická energia, para, plyn, tepelná energia a palivá na vykurovanie).
 
Informácie k tejto dotácií (žiadosť, usmernenie) na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-energie-zariadenia-socialnych-sluzieb
 

Žiadosti je potrebné doručiť ministerstvu najneskôr do 31.5.2022.

 
Na webovej stránke MPSVR SR sú zároveň zverejnené viaceré nové informácie k Plánu obnovy a odolnosti – základné otázky a odpovede a katalóg architektonických štúdií.

Bližšie informácie k Plánu obnovy a odolnosti:
www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/komponent-13-dostupna-kvalitna-dlhodoba-socialno-zdravotna-starostlivost
www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov