streda 10.05.2023

Podpis memoranda s Justičnou akadémiou SR

Budeme sa podieľať na vzdelávaní sudcov, zároveň sa zamestnanci nášho úradu budú môcť zúčastňovať na školeniach v Justičnej akadémii.
V tomto duchu dnes komisárka Zuzana Stavrovská podpísala Memorandum o spolupráci s riaditeľom Justičnej akadémie SR Petrom Hullom.

 Náš úrad vstupuje do rôznych súdnych konaní, skúsenosti z ktorých by sme radi tlmočili sudcom a sudcom-čakateľom. Ponúkame osvetu v súvislosti s aplikovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ak sú účastníkmi súdnych konaní ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, je veľmi dôležité, aby daní sudcovia mali na zreteli, aký spôsob komunikácie zvoliť - najmä v prípade ľudí s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím, napríklad, ako ich poučiť o ich právach, umožniť nahliadanie do spisu a podobne.

Chceli by sme sa zamerať aj na rodičovské práva a práva detí v rodinnoprávnych sporoch z pohľadu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a tiež na postavenie osôb so zdravotným postihnutím v trestnom súdnom konaní, ak sú najmä osoby s mentálnym postihnutím v pozícii obete, ale aj páchateľa.

Tešíme sa na spoluprácu!