streda 22.02.2023

O bariérovosti volebných miestností s Úniou miest Slovenska

V nadväznosti na náš Prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností, ktorý sme realizovali od 29.10.2022 do 6.11.2022, sme oslovili aj najväčšie samosprávne združenia, aby sme s nimi online formou prerokovali naše zistenia.
O našich návrhoch zabezpečenia bezbariérovosti volebných   miestností sme hovorili s viceprezidentkou Únie miest Slovenska Janou Červenákovou a vedúcou právneho útvaru mesta Trenčín Katarínou Mrázovou, ktorá s Úniou miest Slovenska spolupracuje.

Jedným z našich odporúčaní je aj to, aby sa  budovy, v ktorých sú umiestnené volebné miestnosti, vyberali aj s ohľadom na možnosti parkovania, kde bude aspoň 4% stojísk, najmenej však jedno parkovacie miesto pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, tak, ako to predpisuje vyhláška. Takisto, aby sa pri výbere  zohľadňoval aj  spôsob otvárania dverí, a  to, či je vstup do budovy priamo z úrovne chodníka alebo doň vedie ešte jeden alebo viac schodov. Prerokovali sme aj odporúčanie zabezpečenia dobrovoľníkov alebo pracovníkov, ktorí by boli k dispozícii ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu, aby nemuseli pod schodami volebnej budovy čakať na náhodného okoloidúceho alebo umiestniť na viditeľné miesto tabuľku s kontaktom na člena okrskovej volebnej komisie, ktorému môže takýto človek zavolať.

Zástupkyne Únie miest Slovenska nám poskytli cenný pohľad na tieto odporúčania z praktickej stránky a ich reálne skúsenosti. Napríklad, že členovia okrskovej volebnej komisie sú ľudsky ochotní voličom so zdravotným postihnutím pomáhať, vynášajú im napríklad pod schody okrem volebnej schránky aj paravan na zabezpečenie tajnosti voľby. Načrtli sme však aj otázku, čo v prípade dažďa alebo snehu -  možno by sa v takých prípadoch mohol zriadiť provizórny stan alebo prístrešok. Čo sa týka tabuľky s telefónnym číslom na člena okrskovej volebnej komisie, aby napríklad volič na invalidnom vozíku mohol dať o sebe vedieť a nemusel dlho čakať pod schodami na vetre, daždi či snehu, Únia miest Slovenska nás informovala, že ak to niekde aj chceli zaviesť, financie na takéto typy výdavkov v rámci rozpočtu na zabezpečenie volieb,  okresné úrady neschválili. Budeme preto komunikovať s príslušným orgánom – Ministerstvom vnútra. Smutným zistením pre nás bolo, že ak niektoré mesto alebo obec aj chce využiť pomoc dobrovoľníka na takúto asistenciu, nevie ochotného človeka nájsť. Sú to malé kroky, ktoré však vo finále môžu zlepšiť celý priebeh voľby konkrétneho človeka so zdravotným postihnutím a zachovať jeho práva.

V ďalších odporúčaniach, akými sú vybudovanie bezbariérových prístupov alebo výber iných budov na voľby, sú mestá a obce podľa vyjadrení zástupkýň Únie miest Slovenska limitované  najmä svojimi rozpočtami, ale aj technickým stavom mnohých budov. Rozumieme, že niekedy sa v danom meste alebo obci ani nenachádza iná vhodná budova na voľby, ktorá by spĺňala požadované a odporúčané bezbariérové parametre – ktoré navrhujeme nielen my ako autorita v dohliadaní nad dodržiavaním práv osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, ale zaviazal sa k tomu aj štát, keď v roku 2010 ratifikoval Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je nadradený národnej legislatíve.

Mestá a obce sú na hranici svojich finančných možností. Budovy, v ktorých sa voľby konajú, sú často staré, ktoré vznikli v čase, keď požiadavky na bezbariérovosť zákony nepredpisovali. Často ide o budovy materských, základných a stredných škôl, ako aj kultúrnych domov. Všetky tieto budovy spĺňajú svoje iné primárne účely – na vzdelávanie či kultúru. Ale práve aj pre tieto účely, ba dokonca o to viac, je dôležité, aby spĺňali požiadavky bezbariérovosti. Práve v tom vidíme pridanú hodnotu nášho prieskumu umiestnenia volebných miestností. Školy a kultúrne domy majú byť predsa takisto bezbariérové, aby sa naplnili práva ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sa Slovenská republika zaviazala garantovať.

Oceňujeme otvorenosť a ochotu Únie miest Slovenska diskutovať o tejto problematike. Bolo to naše prvé, no veríme, že nie posledné stretnutie.