utorok 20.04.2021

Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Aj pri našej činnosti sme upozorňovali na negatívne následky toho, že spravovanie školstva bolo nesystémovo rozdelené pod dve ministerstvá, v dôsledku čoho školy a školské zariadenia zažívali všetky možné negatívne dopady tzv. „dvoch pánov“.

Financovanie školstva sa stalo neprehľadné, finančné zdroje natekali nekoordinovane, metodické riadenie nebolo vždy podporené administratívnym zabezpečením a viaceré dobré a potrebné zmeny stáli na názorových nezhodách medzi ministerstvom školstva a ministerstvom vnútra. S komplikáciami vyplývajúcimi z roztrieštenosti kompetencií medzi dva rezorty sme sa stretávali aj v prípade snahy zlepšovať vytváranie špeciálnych podmienok potrebných pre vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím, napríklad pri prideľovaní financií na asistentov učiteľa, či vytváraní bezbariérového prostredia v školách a školských zariadeniach.

Chystaná novela zákona má ambíciu systém riadenia školstva zefektívniť a odstrániť zbytočnú administratívu, ktorá vznikala v dôsledku delenia kompetencií v rovnakých veciach medzi dve ministerstvá a im podriadené inštitúcie.

Dúfame, že sa plánované zmeny pretavia do praxe čo najskôr.


Súvisiace odkazy:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie | Portal OV (gov.sk)
Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)