piatok 31.05.2024

Komisárka Zuzana Stavrovská hovorila na 36. Sneme ZMOS-u nielen o dobrej spolupráci s obcami a mestami

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spolupracuje s obcami a mestami takmer na dennej báze. Častokrát riešime spolu so samosprávami závažné podnety občanov, všetci v snahe pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Komisárka Zuzana Stavrovská preto veľmi rada prijala pozvanie, aby mohla účastníkom 36. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) porozprávať o našej spolupráci, ktorá sa ešte posilnila vlani, keď sme s predsedom ZMOS-u Jozefom Božikom podpísali Memorandum o spolupráci.

„Napĺňame ho už aj tým, že organizujeme výjazdové dni komisárky. Celkovo sme ich doteraz zorganizovali 49. Poďakovala som sa primátorom za spoluprácu a za ústretovosť. Zdôraznila som, aký to má veľký zmysel. Prichádzame do miest kvôli tomu, aby sme zistili, aká je situácia v danom meste, ako mesto podporuje ľudí so zdravotným postihnutím, ale súčasne aby sme vedeli, aké majú tí ľudia potreby. Prichádzame tam preto, aby sme im poradili, spísali podnety a ďalej ich teda riešili,“ hovorí Zuzana Stavrovská.

Svoj príhovor na sneme zamerala aj na pôsobnosti, ktoré majú mestá a obce. Ide najmä o štyri kľúčové oblasti. „Prvou je starostlivosť o ľudí v takých prípadoch, ak vykonáva obec alebo mesto funkciu opatrovníka. Ďalej ide o objasnenie tých situácií, ktoré sú veľmi zložité na riešenie pri výkone tejto pôsobnosti, aj s ohľadom na zabezpečenie starostlivosti o občana. V neposlednom rade je to poskytovanie nejakej sociálnej služby, či už komunitnej alebo ústavnej celoročnej, týždennej, a o potrebách pravidelne sa venovať týmto ľuďom. Dôležité je tiež prehodnocovať a dávať návrhy na súd – prehodnocovať dôvody, pre ktoré bol ustanovený opatrovník,“ vysvetľuje Zuzana Stavrovská.

Komisárka vo svojom príhovore zhrnula, že v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyhodnocujeme, akým spôsobom sú porušované články Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. „Informovala som, že najviac porušení Dohovoru bolo konštatovaných pre článok 9 – prístupnosť. Avšak nehovorím iba o architektonickej prístupnosti, ale aj informačnej prístupnosti, kde som kládla veľký dôraz na to, aby sa mestá a obce venovali tejto téme napríklad aj v súvislosti s odstraňovaním bariér – napríklad vo verejných budovách, ktoré sú využívané ako volebné miestnosti. Súčasne architektonická bezbariérová prístupnosť znamená aj prístupnosť napríklad do základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú mestá a obce,“ dodáva Zuzana Stavrovská.

Hovorila aj o tom, že ak sú na škole architektonické bariéry, veľakrát deti nie sú prijímané do spádových škôl. Rodičia podľa nej musia riešiť, kde budú deti vzdelávané. „Ak chceme odstrániť bariéry na základných školách, je nevyhnutné zabezpečiť podporné tímy na týchto školách, čo tiež patrí do pôsobnosti obcí a miest. Je to na ich ramenách, aby tie deti neboli vylučované do domáceho vzdelávania – predovšetkým ide o deti s autizmom, aspergerovým syndrómom,“ skonštatovala komisárka.

Komisárka Zuzana Stavrovská mala možnosť v rámci 36. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska porozprávať sa so starostami, primátormi, ale aj s predstaviteľmi vlády.