Keď život ťažko chorého človeka ešte viac zhorší nekompetentný prístup Sociálnej poisťovne

Pani Marta je onkologická pacientka, dôchodkyňa, ktorá istý čas pracovala aj v Rakúsku. Jedného dňa jej Sociálna poisťovňa oznámila, že sa pomýlili pri výpočte dôchodku, a tak jej namiesto 390 Eur mesačne budú posielať počas piatich mesiacov dôchodok iba 260 Eur mesačne, a potom jej vypočítajú nový dôchodok. Tým ju však uvrhli do veľmi nepriaznivej finančnej situácie.
Sociálna poisťovňa zistila, že pani Marte počas celého roka vyplácala vyšší dôchodok, než mala. Sumu, o ktorú prišla poisťovňa za rok, chcela získať od pani Marty späť za 5 mesiacov. To, čo je pre Sociálnu poisťovňu možno bežnou nápravou, však bolo pre pani Martu priam až likvidačnou situáciou. Zákon ale neumožňuje a ani neprikazuje Sociálnej poisťovni prihliadať na sociálnu a ekonomickú situáciu svojich poistencov. Ťažko chorá pani sa tak nie vlastnou vinou ocitla v ešte horšej finančnej situácii, ako keby jej boli dôchodok vypočítali správne hneď na začiatku.

Rolu tu zohral dôchodok vyplácaný z Rakúska. Už jeho samotné priznanie trvalo príliš dlho - pani Marta musela žiadosť opakovane urgovať a priznali jej ho až po štyroch mesiacoch žiadania. Zdalo by sa, že všetko je v poriadku, celý rok pani Marta dostávala dôchodok tak, ako jej ho vypočítali už aj po zohľadnení dôchodku z Rakúska. Až po roku však zrazu Sociálna poisťovňa zistila, že pani Marte tento spoločný dôchodok vypočítala nesprávne. Mimochodom, toto neskoré zistenie mal na svedomí presne ten istý zamestnanec Sociálnej poisťovne,  ktorý  predtým 4 mesiace nedokázal požiadať rakúsku stranu o súčinnosť pri nastavovaní dôchodku zo zahraničia. Organizačné zložky Sociálnej poisťovne pritom majú podľa zákona rozhodovať vo veciach dôchodkových dávok do 60 dní, v mimoriadnych prípadoch do 120 dní. Sociálna poisťovňa prieťahy odôvodňovala neprítomnosťou odborných zamestnancov pre pandému COVID-19 od novembra 2020. Tento argument však neobstojí, prieťahy s rakúskym dôchodkom riešila pani Marta oveľa skôr.
  
Takto došlo k zbytočným, ničím neodôvodneným prieťahom v konaní, a teda k porušeniu Článku 48 ods. 2 Ústavy SR aj Článku 13 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, prístup k spravodlivosti).
 
Sociálnej poisťovni preto komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím uložila opatrenie na nápravu, aby Sociálna poisťovňa podnikla kroky na odstránenie prieťahov v konaniach pri prehodnocovaní výšky dôchodkových dávok. Sociálna poisťovňa nám oznámila, že svojich zamestnancov informovala o negatívnych dopadoch ich konania a zvýšila interné kontroly. Zároveň však uviedla, že má extrémny výpadok kvalifikovaných zamestnancov.

Aj v nadväznosti na tento prípad sa komisárka Zuzana Stavrovská ďalej usiluje o zmenu zákona, aby v podobných prípadoch Sociálna poisťovňa mohla prihliadať aj na životnú situáciu poistencov. 
 
Meno pani Marty sme zmenili. 

(Príbeh je uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 ako Príbeh pätnásty.)


Fotografie: 
Ilustračné