Keď seniorovi nechce umožniť zmeniť zariadenie jeho príbuzný

Zariadenia sociálnych služieb sa často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Aj nasledujúci príbeh je toho dôkazom.
Klient zariadenia pre seniorov v Trnave chcel odísť do iného zariadenia sociálnych služieb. Vedenie zariadenia  jeho požiadavku riešilo najskôr s jeho rodinným príslušníkom. Ten bol síce splnomocnený samotným seniorom na zastupovanie pred úradmi, no tento senior nebol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Napriek tomu jeho rodinný príslušník nechcel súhlasiť so zmenou poskytovateľa sociálnej služby, a takpovediac „nútil“ seniora ostať v zariadení, v ktorom on sám ostať nechcel. Bezradný senior sa preto obrátil na Senior linku Fóra pre pomoc starším, ktoré následne kontaktovalo Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisárka skonštatovala, že zariadenie v Trnave porušilo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, keď klientovi neposkytlo potrebnú pomoc pri jeho snahe zmeniť zariadenie. Samotné udelenie splnomocnenia inej osobe totiž nepredstavuje prekážku, ktorá by seniorovi bránila ďalej samostatne konať vo svojom mene.

V čase, keď sme začali situáciu riešiť, seniora hospitalizovali v nemocnici v Bratislave. Tam vďaka vstupu miestnej samosprávy senior podpísal žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v takom zariadení, ktoré si senior slobodne vybral. Nie vždy sa však podobný problém podarí odstrániť rovnako rýchlo a pomerne nekomplikovane, preto apelujeme na poskytovateľov sociálnych služieb, aby nepodliehali tlakom rodinných príslušníkov, ale uplatňovali práva svojich klientov.

(Príbeh je uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 ako Príbeh tridsiaty)