piatok 10.12.2021

Je veľmi dôležité chrániť práva najzraniteľnejších

10. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorou sa členské štáty po druhej svetovej vojne zaviazali, že sa budú usilovať o rešpektovanie a uznávanie základných ľudských práv a slobôd. Udalosť sa pripomína ako Medzinárodný deň ľudských práv od roku 1950.
Je nesmierne dôležité chrániť práva všetkých ľudí, obzvlášť tých najzraniteľnejších. Patria sem deti, seniori aj ľudia so zdravotnými postihnutiami – telesnými, mentálnymi, duševnými a zmyslovými. Práve tieto skupiny sa pre svoju zraniteľnosť stávajú častými obeťami násilia, zneužívania, či podvodov, a sami sa často nevedia alebo nemajú ako brániť.  Dokazuje to aj množstvo podnetov, ktoré prijímame a riešime.
Na Slovensku sú zákonom zriadené subjekty zabezpečujúce ochranu ľudských práv: verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – každý so svojou špecializáciou. Vnímame však aj potrebu vytvoriť priestor špeciálne na ochranu práv seniorov – ako ďalšej zraniteľnej skupiny, ktorá svoj úrad komisára či ombudsmana zatiaľ nemá.

Preto by sme chceli rozšíriť pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj na seniorov – bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné postihnutie či dlhodobé zdravotné problémy. 

Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím máme nastavené procesy na špeciálnu ochranu zraniteľných osôb, a preto si myslíme, že je to prirodzené rozšírenie našej činnosti. Budeme preto iniciovať zmenu zákona – tak, aby sme mohli pomáhať všetkým seniorom, ktorí nás budú potrebovať.