utorok 26.07.2022

Je neprípustné, aby človek na invalidnom vozíku cestoval v batožinovom vozni alebo v sklade s občerstvením

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína riešiť prípad Zorky Lednárovej.
Slovenská sochárka žijúca v Berlíne Zorka Lednárová, ktorá je odkázaná na invalidný vozík aj dýchací prístroj, cestovala vlakom z Prahy do Bratislavy vo vozni, ktorý bol skladom s občerstvením. A to napriek tomu, že svoju cestu prepravcovi riadne oznámila vopred. Otrasnú skúsenosť, keď na ňu a jej syna doslova padali plechovky s nápojmi, a keď jej pán od minibaru "odhrnul" miesto na zemi, aby si dýchací prístroj mohla zapojiť do elektriny, opísala na svojom profile na Facebooku. Skontaktovali sme sa s ňou a začíname prípad riešiť. Vieme pomôcť aj pri spísaní žaloby a pani Lednárovú môžeme sprevádzať aj počas súdneho konania.
 
Je nanajvýš neprípustné a nedôstojné, aby sa človek na vozíku alebo so zníženou pohyblivosťou prepravoval vo vozni určenom pre batožiny či na sklad občerstvenia.
 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je nadradený národným zákonom, v Článku 9 - PRÍSTUPNOSŤ hovorí, že štáty, ktoré ho prijali (medzi nimi ČR aj SR), majú umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života a majú prijať také opatrenia, ktoré im zabezpečia prístup k fyzickému prostrediu, doprave, informáciám a komunikácii na rovnakom základe s ostatnými.
 
Pripomeňme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave:
 

Osobná železničná preprava by mala byť všeobecne v prospech občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu by preto mali mať možnosti cestovania železničnou prepravou porovnateľné s možnosťami ostatných občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o prístupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu k vozňom a k zariadeniam vo vlaku zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou. S cieľom poskytnúť najlepšie informácie o meškaniach pre cestujúcich s poškodením zmyslových orgánov by sa mali používať vizuálne a zvukové systémy, podľa toho, čo je vhodné. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť zakúpiť si prepravné doklady vo vlaku bez dodatočných poplatkov. Železničné podniky a manažéri staníc by mali zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou prostredníctvom dodržiavania TSI pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, aby zabezpečili, že v súlade s pravidlami verejného obstarávania Spoločenstva sa všetky budovy a koľajové vozidlá stanú bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení pri nákupe nového materiálu alebo pri výkone rekonštrukcií alebo významných renovácií.

 

Fotografie:
Archív Z. Lednárovej (uverejňujeme s jej povolením)