Hodnota človeka v sociálnych službách

Odbornú konferenciu o tom, ako sa rešpektuje hodnota človeka v sociálnych službách, zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. Svoje skúsenosti na nej priblížila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Úrad komisára zrealizoval od júna 2017 doteraz celkom 110 osobných monitorovacích návštev v domovoch sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou (DSS, ŠZ, ZpS).

Monitoringom sme zisťovali, ako sa dodržiavajú práva ľudí so zdravotným postihnutím so zameraním na dodržiavanie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, telesnú integritu a ľudskú dôstojnosť a práva na ochranu pred mučením alebo krutým, neľudským, či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a práva na rešpektovanie súkromia.

Vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb sa často stretávame zo značnou mierou inštitucionálnej kultúry, ktorá sa v takýchto zariadeniach objektívne ťažko odstraňuje.
Zistili sme napríklad aj tieto nedostatky:
  • chýbajúce bezbariérové priestory, príliš malé izby,  izby, kde sú ubytovaní viac ako traja klienti, či dokonca tzv. „priechodné izby“;
  • podávanie stravy nevhodným spôsobom – pracovníkom chýba priestor a čas venovať sa klientovi, ktorý má ťažkosti s prehĺtaním;
  • nezabezpečovanie pitného režimu;
  • výmena inkontinenčných pomôcok a prezliekanie klientov na lôžku v prítomnosti iných klientov bez zabezpečenia súkromia;
  • komunikácia nevhodným spôsobom, oslovovanie „dedko“, „babka“, zvyšovanie hlasu, až krik na klientov, uzamknutie klientov zvonku (dokonca aj s nalepeným papierom s inštrukciami pre personál „dvere zamykať zvonku“);
  • strach klienta privolať si pomoc z dôvodu nevhodných reakcií zamestnancov;
  • obmedzovanie osobnej slobody, ponechávanie klientov fixovaných dlhodobo bez dohľadu, či kontroly ich životných funkcií.
 
V roku 2020 sme uložili celkom 184 odporúčaní na nápravu a kontrolujeme ich napĺňanie. Zároveň o našich zisteniach informujeme v správe predkladanej do NRSR. Prostredníctvom poslaneckého návrhu sme iniciovali zmenu v zákona o sociálnych službách, na základe ktorej zariadenie sociálnych služieb už nemôže byť ustanovené za opatrovníka klientovi, ktorému sa v tomto zariadení poskytuje sociálna služba.

Na Slovensku však máme aj zariadenia, ktoré sú nositeľmi pokrokových zmien, vytvárajú komunitné služby, a prinášajú tak šancu na realizáciu práva klientov na nezávislý spôsob života, začlenenie sa do spoločnosti a zabezpečenie práva na ochranu súkromia a osobnosti.

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb je jednou z veľmi efektívnych možností na zlepšenie poskytovania sociálnej služby.  Prináša zmeny v myslení zamestnancov, následne aj zmeny v prístupe ku klientom. Vytvorenie transformačných tímov zo zamestnancov je cestou k trvalej realizácii pozitívnych zmien.

 
 Program online konferencie "Hodnota človeka v sociálnych službách"Súvisiace odkazy: 
Regionálna online konferencia - Hodnota človeka v sociálnych službách - národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (gov.sk)

Čo je deinštitucionalizácia? - národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb  (gov.sk)