štvrtok 15.04.2021

Európsky deň za práva pacientov

18. apríl je Európskym dňom za práva pacientov. Úrad komisárky Stavrovskej denne bojuje nielen za práva osôb so zdravotným postihnutím, ale aj za ich práva ak sa stanú pacientmi.
Medzi práva pacienta patrí napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie. 

Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chybami, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú stanovené bezpečnostné normy,


uvádza sa v článku deväť Európskej charty práv pacientov. O charte rokovali aj účastníci konferencie "Pacient budúcnosti", ktorá sa konala v novembri 2002 v Bruseli.

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike. Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa uznáva, že "zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt"Charta práv pacientov v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov.

Základný prehľad Európskej charty:
 1. Právo na prevenciu.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám.
 3. Právo na informácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas.
 5. Právo slobodného výberu.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť.
 10. Právo na inovácie.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby.
 13. Právo podávať sťažnosti.

Charta práv pacienta v SR bola vypracovaná na základe Európskej charty práv pacienta.
Charta práv pacienta v Slovenskej republike bola prijatá vládou Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2001 a upravuje ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (skladá sa z preambuly a 10 článkov). Charta práv je výberom najdôležitejších práv pacienta podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jej cieľom je uľahčiť občanovi orientáciu v jeho základných právach v oblasti zdravotníctva.