utorok 22.02.2022

Ako ďalej po tragédii v Osadnom? Stretnutie so štátnou tajomníčkou rezortu práce

Viac ako mesiac po tlačovej konferencii z 12.1.2022, na ktorej sme predstavili otvorený list komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a signatárov z prostredia organizácií pôsobiacich v sociálnych službách, pozvala ich zástupcov na online stretnutie štátna tajomníčka Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.
Okrem nej sa s nimi za ministerstvo práce stretli: riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti Ján Hudák, generálna riaditeľka Sekcie sociálnej politiky Katarína Fedorová, riaditeľ Odboru sociálnych služieb Miroslav Cangár a riaditeľ Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím Ján Gabura.

Za signatárov otvoreného listu sa na stretnutí zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Iveta Mišová, prezidentka Slovenskej únie podporovaného zamestnávania Viera Záhorcová, Mária Machajdíková za Nezávislú platformu SocioFórum, o.z. a predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka.

Pripomeňme najskôr, čo signatári v otvorenom liste, ktorý celkom podpísalo vyše 360 právnických a fyzických osôb, žiadali. Vyjadrili v ňom najmä varovanie, že v podobnej alarmujúcej situácii, v akej bolo zariadenie sociálnych služieb v Osadnom pred tragickým požiarom v decembri 2021, sa nachádzajú aj iné zariadenia, ktoré nespĺňajú základné požiadavky či už protipožiarnej ochrany, ale ani požiadavky na prostredie, ktoré by umožňovalo dodržiavanie ich ľudských práv a slobôd. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a predsedu vlády SR Eduarda Hegera preto v liste požiadali:
  • aby plánované zmeny a reformy v sociálnej oblasti (najmä smerovanie ku komunitným službám) boli realizované efektívnejšie a rýchlejšie;
  • aby minister práce aj predseda vlády jasne verejne vyjadrili podporu týmto nevyhnutným systémovým zmenám v sociálnej oblasti;
  • aby sa otvorila odborná diskusia o týchto komplexných zmenách, kde budú okrem odborníkov a zástupcov samospráv zastúpení aj ľudia so zdravotným postihnutím a ich príbuzní;
  • vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť havarijný stav v objektoch sociálnych služieb (ktorý môže byť dôvodom napríklad požiarov), kde budú zastúpení aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra.

Zariadenia sociálnych služieb absolvujú protipožiarne cvičenia

Riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti ministerstva Ján Hudák informoval, že všetkým zariadeniam sociálnych služieb nariadili urobiť protipožiarne cvičenia aj to, aby ministerstvu nahlásili zistené nedostatky. Následne ministerstvo plánuje urobiť analýzu a riešiť nedostatky. Údaje chce zozbierať do konca marca 2022. Z 1400 zariadení doteraz ministerstvu odpovedala polovica - takmer 700 zariadení. 125 zariadení požiadalo o odklad splnenia úlohy. Iba 41 zariadení nahlásilo zistené nedostatky.

Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková doplnila, že predstavitelia ministerstva sa chcú stretnúť aj so zástupcami Hasičského a záchranného zboru SR, aby mohli spoločne riešiť prípadné odstraňovanie nedostatkov v zariadeniach sociálnych služieb. Čo sa týka financovania odstraňovania nedostatkov, podľa slov štátnej tajomníčky plánujú osloviť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, či by existovala možnosť vyčleniť prostriedky na túto problematiku. Dodala, že samotné ministerstvo práce nemôže poskytnúť na tento účel eurofondy, ale mohli by sa na to čerpať prostriedky z jeho dotačného systému, nie však už v roku 2022. Dotácie by mohli byť určené na materiálno-technické zabezpečenie a na bezbariérové prostredie. V roku 2023 bude musieť ministerstvo práce, ako spresnila Soňa Gaborčáková, konsolidovať verejné financie, ale napriek tomu sa bude snažiť elokovať viac finančných prostriedkov na tento účel.
 

Ministerstvo potvrdzuje smerovanie ku komunitným službám a deinštitucionalizácii

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej politiky ministerstva Katarína Fedorová uistila, že aj v Pláne obnovy je zakotvená podpora deinštitucionalizácie a prechodu na komunitné služby, tento proces sa však podľa nej nedá urýchliť, ale postupuje sa podľa naplánovaných míľnikov. Dodala, že ešte v roku 2022 chce ministerstvo vytvoriť pracovné skupiny, ktorých členmi budú aj zástupcovia signatárov otvoreného listu. Tieto pracovné skupiny by mali pripravovať nový zákon o sociálnych službách a v roku 2023 zákon, ktorý bude upravovať posudkovú činnosť.
 

Je potrebné presvedčiť samosprávne kraje aj verejnosť

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Iveta Mišová a Mária Machajdíková za Nezávislú platformu SocioFórum, o.z. však spresnili, že komunikovať jasné ÁNO prechodu na komunitné služby a smerovaniu k deinštitucionalizácii je potrebné aj navonoka to tak verejnosti, ako aj poskytovateľom sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje, mestá, obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Zástupcovia signatárov otvoreného listu totiž majú signály o tom, že nie všetci zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb sú stotožnení s potrebou komunitných služieb. Preto sa stáva napríklad aj to, že keď samosprávny kraj vyčlení prostriedky na rekonštrukciu zariadení, nie je to rekonštrukcia spĺňajúca podmienky poskytovania komunitných služieb, ale opäť iba inštitucionálnych – to znamená, že opäť vytvorí iba priechodné izby, či izby, v ktorých bude ubytovaných príliš veľa klientov, a pod. Zaznela preto požiadavka lepšej komunikačnej kampane zo strany rezortu práce, s ponúknutou pomocnou rukou zástupcov signatárov otvoreného listu, na čo štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková uviedla, že sa tým budú zaoberať.
 

A čo ďalej?

Požiadavky na vytvorenie dvoch odborných pracovných skupín, ktoré by riešili komplexné zmeny v sociálnych službách aj havarijný stav v objektoch sociálnych služieb aj za účasti zástupcov ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra si síce ministerstvo práce úplne nevzalo za svoje, ale odpoveďami na ne sú aspoň čiastočne vyššie spomínané opatrenia či prísľub prizvania zástupcov signatárov otvoreného listu do pracovných skupín pri príprave nových zákonov.
Zástupcovia signatárov otvoreného listu si vážia pozvanie zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a budú radi, ak sa stretnutia na podobnej úrovni budú opakovať, pretože chcú prispieť k pozitívnej zmene v maximálnej možnej miere.