Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo zapojiť sa do verejného a politického života, pomohli by im elektronické voľby

Nevidiaci a slabozrakí ľudia nemôžu, resp. nedokážu voliť samostatne. Slovenská legislatíva im umožňuje voľbu s asistentom, ale aj to je veľmi citlivé, najmä pokiaľ osoba so zrakovým postihnutím nechce zdieľať svoj názor s iným členom rodiny alebo s osobným asistentom.
Nevidiaci majú právo byť aj v tomto smere samostatní a nezávislí od pomoci iných. Účasť na politickom a verejnom živote osobám so zdravotným postihnutím zaručuje Článok 29 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V slovenskom verejnom diskurze už dlhšie zaznievajú požiadavky na elektronický spôsob volieb, a to nielen pre prispôsobenie sa podmienkam 21.storočia, ale práve takáto možnosť by výrazne pomohla aj nevidiacim a slabozrakým naplniť ich právo na samostatné a nezávislé vyjadrenie svojho názoru vo voľbách.

Aj tieto námety zazneli v panelovej diskusii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Právo na zapojenie nevidiacich a slabozrakých ľudí do verejného a politického života. Cieľom bolo vzájomne si vymeniť informácie, názory a skúsenosti medzi verejnosťou, predstaviteľmi rôznych inštitúcií - napríklad riaditeľkou odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Evou Chmelovou, ako aj poslancami NRSR (Jana Žitňanská, Dominik Drdul) v súvislosti s možnosťami a prekážkami pri uplatňovaní práva na aktívne zapojenie do verejného a politického života vrátane účasti na voľbách, práva byť volenými a zastávať verejné funkcie a hovoriť o problémoch, s ktorými sa osoby so zdravotným postihnutím pri výkone volebného práva stretávajú. Vypočula si ich aj právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Eva Domoráková Arnoldová, ktorá zastrešuje agendu bezbariérovej prístupnosti, a to nielen architektonickej, ale aj prístupnosti informácií, ako aj odstraňovania prekážok pri výkone volebného práva.

Podujatie bolo súčasťou projektu PARVIS koordinovaného Európskou úniou nevidiacich (EBU, www.euroblind.org) a realizovaného jej členskými organizáciami v ôsmich krajinách EÚ, podporeného z programu EÚ „Práva, rovnosť a občianstvo“.