Usmernenie MPSVR SR k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny.
V súlade s Usmernením pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny z 3. marca 2022, vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) v zmysle § 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022, na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny usmernenie k poskytovaniu pomoci osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť na Slovensku.
  • Obec/mesto/VÚC určí kompetentného sociálneho pracovníka, ktorý bude k dispozícii pre spádové registračné centrum, na základe vopred určeného harmonogramu, za účelom identifikácie osôb, odchádzajúcich z Ukrajiny, ktorí potrebujú, resp. sú odkázaní na sociálnu službu. Osobe, aj jej príbuzným poskytne základné sociálne poradenstvo. Určený sociálny pracovník úzko spolupracuje s Intervenčným tímom MZ SR, regionálnymi koordinátormi Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
  • VÚC spracuje prehľad ubytovacích kapacít a prehľad voľných miest určených na poskytovanie sociálnej služby v rámci územnej pôsobnosti samosprávneho kraja. Poskytovatelia sociálnych služieb – ako určené subjekty hospodárskej mobilizácie – raz týždenne predložia na príslušný VÚC prehľad ubytovacích kapacít a prehľad voľných miest určených na poskytovanie sociálnej služby.  VÚC  uvedené zoznamy spracuje a  raz týždenne, vo štvrtok, do konca pracovnej doby zašle na MPSVR SR, na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.
  • VÚC určí kontaktnú osobu, ktorá bude koordinovať ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb v rámci územnej pôsobnosti VÚC, v prípade nedostatočných kapacít požiadavky zašle na MPSVR SR, na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk
  • Odídencom z Ukrajiny, ktorí spĺňajú právny status pobytu na území Slovenskej republiky sa poskytuje sociálna služba v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Podrobnejšie podmienky upravuje Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny (z 3. marca 2022), zverejnené na webovej stránke MPSVR SR: poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf (gov.sk).