piatok 08.04.2022

Prehľad najnovších úprav v LEX UKRAJINA

Pripravili sme sumár aktuálnych legislatívnych úprav týkajúcich sa utečencov z Ukrajiny na Slovensku, tzv. LEX UKRAJINA.
92/2022 Z.z.
Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
 

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

 • Možnosť zriadenia platobného účtu pre osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko na základe preukázania totožnosti alebo dokladu o udelení tolerovaného pobytu spolu s dokladom umožňujúcim overenie podoby tváre a údajov.
 • Údaj o trvalom pobyte môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta/ žiadateľa o zriadenie účtu. 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

 • Priznáva nárok na tehotenské štipendium tehotnej študentke, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, počas trvania mimoriadnej situácie.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 • Priznáva nárok na tehotenské štipendium tehotnej plnoletej žiačke strednej školy , ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, počas trvania mimoriadnej situácie.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 • Počas trvania mimoriadnej situácie je možné preukázať z objektívnych dôvodov bezúhonnosť čestným vyhlásením a predložiť ho pred vznikom pracovného pomeru zamestnávateľovi. 
 • Po skončení mimoriadnej situácie je do dvoch mesiacov zamestnanec povinný nahradiť čestné vyhlásenie výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom.

POZOR: Nepravdivé čestné vyhlásenie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru
 

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

 • Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený a nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko.
 • Fyzická osoba, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, má bydlisko na území Ukrajiny a vstúpi na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, má nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti poskytnutej do dňa, v ktorom požiada o udelenie azylu, o poskytnutie doplnkovej ochrany  alebo o poskytnutie dočasného útočiska, najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.
Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií.
 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

 • Možnosť vykonať dočasnú odbornú stáž stážistom vo všetkých zdravotníckych profesiách a zariadeniach.
 • Stážistom sa rozumie občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania  a vykonáva pracovné činnosti:
  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom,
  • pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon  odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

 • Od úhrady diaľničnej známky sú počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Odídenec nie je povinný platiť daň:
 • Za psa
 • Miestne dane za ubytovanie
 • Za komunálne odpady

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Príspevok, ktorý dostane odídenec na ubytovanie, sa nebude považovať za príjem v súvislosti s posudzovaním nároku na príspevok ZŤP.

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

 • Príspevok na ubytovanie zamestnanca poskytnutý osobám, ktorý pre odídenca zabezpečia ubytovanie, nie je považovaný za príjem pre účely posudzovania nároku odídenca na dávky v hmotnej núdzi.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Počas trvania mimoriadnej situácie je možné preukázať z objektívnych dôvodov bezúhonnosť čestným vyhlásením a predložiť ho pred vznikom pracovného pomeru zamestnávateľovi. 
 • Ak odídenec preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením, zamestnávateľ je povinný pred vznikom pracovného pomeru vyžadovať aj predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti nie staršieho ako jeden rok. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením, ktoré môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom. Účelom psychologického vyšetrenia je posúdenie, či je odídenec spôsobilý vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca.

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle

 • Doklad o tolerovanom pobyte nebude obsahovať označenie ,,Odídenec“, ale ,,Dočasné útočisko“, doklady, ktoré boli vydané pod označením ,,Odídenec“ ostávajú naďalej v platnosti.
 • Ak nebude možné umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a nebude sa poskytovať ani príspevok oprávnenej osobe za jeho ubytovanie, poskytnú sa odídencovi prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.
 • Ustanovuje sa povinnosť odídencovi, ak sa ubytuje mimo azylového zariadenia, bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu vnútra.
 • Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca; tento príspevok bude obciam ministerstvo vnútra, ktoré zverejní vzory príslušných dokladov.
 • Rozširuje sa okruh oprávnených osôb, resp. ubytovateľov a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním príspevku. Návrh zákona zároveň zavádza strop sumy príspevku, ktorý bude možné vyplatiť s ohľadom na počet obytných miestností konkrétnej nehnuteľnosti.
 • Zákon zavádza možnosť čerpania príspevku aj na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia.
 • Žiadateľom o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny, a ich rodinným príslušníkom, sa umožní vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl (pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch.

Zákon o 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov:

 • Predlžuje sa platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie.
 • Upravuje sa použitie zákonných lehôt (niektoré lehoty bude možné odpustiť a lehoty záväzné pre policajný útvar sa na konanie o pobyte nebudú vzťahovať).