Návrh zákona tzv. LEX UKRAJINA

Vláda SR dňa 16. marca 2022 schválila viacero nariadení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a návrh tzv. zákona LEX UKRAJINA:
 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z.. Podľa predkladacej správy sa návrhom nariadenia pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona (ďalej aj ako len „FPP“), poskytovaného neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v rozsahu pôsobnosti obce a vyššieho územného celku podľa zákona, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy novo upravuje odchýlka od zákona od podmienok poskytovania tohto finančného príspevku (odchýlka od § 75 ods. 15 zákona).Táto novo ustanovená odchýlka sa vzťahuje len na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“) a zároveň najneskôr do konca rozpočtového roka 2022.
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Podľa predkladacej správy sa návrhom nariadenia pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“), na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie, poskytovaného zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) novo upravuje odchýlka od zákona pri uplatňovaní povinnosti prijímateľa tohto finančného príspevku vrátiť ministerstvu za príslušný štvrťrok pomernú časť vyplateného finančného príspevku za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb. Táto novo ustanovená odchýlka od zákona sa bude uplatňovať v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca štvrťroka, v ktorom bude ukončená krízová situácia, najneskôr do konca rozpočtového roka 2022.
 3. Návrh na vyžiadanie humanitárnej pomoci zo zahraničia. Slovenská republika nezvláda riešiť situáciu vlastnými silami a prostriedkami, a preto sa navrhuje vyžiadanie humanitárnej pomoci zo zahraničia.
 4. LEX UKRAJINA. Návrh zákona v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, cez samostatné články obsahuje úpravu zákonov:
  • zákona o sociálnom poistení,
  • zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákona o službách zamestnanosti,
  • zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  • zákona o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve,
  • zákona o zdravotnom poistení,
  • zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  • zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • zákona o sociálnych službách,
  • zákona o podpore cestovného ruchu,
  • zákona o hospodárskej mobilizácii,
  • zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
  • zákona o pobyte cudzincov,
  • zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
  • zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií,
  • zákona o diaľničnej známke,
  • zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona o ochrane osobných údajov a
  • zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoc