Bližšie informácie o možnostiach finančnej pomoci Ukrajincom so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím inicioval stretnutia s medzinárodnými organizáciami UNICEF, IOM a UNHCR, ktoré majú vyplácať príspevky pre Ukrajincov so štatútom dočasného útočiska na Slovensku; keďže sa na náš úrad obracajú aj odídenci z Ukrajiny a žiadajú nás o bližšie informácie.
Aktuálny stav je nasledovný:
Od 1.5.2022 už nevypláca dávku v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny štát, ale medzinárodné organizácie UNICEF a IOM v spolupráci s UNHCR. Okrem dávky v hmotnej núdzi sa prvýkrát zohľadňuje aj zdravotné postihnutie. Teda, ak je Ukrajinec so zdravotným postihnutím so štatútom dočasného útočiska opatrovaný iným človekom - tiež odídencom z Ukrajiny - väčšinou jeho členom rodiny, tento opatrovateľ môže dostať 508 Eur mesačne. Tento finančný príspevok bude vyplácať IOM. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím z Ukrajiny, ktoré opatruje jeho člen rodiny, takisto odídenec z Ukrajiny (väčšinou rodič), tiež môže dostávať 508 Eur mesačne; tento príspevok zas bude vyplácať UNICEF.

V oboch prípadoch je však nutné sa zaregistrovať cez link UNHCR:
Emergency Cash Assistance for People Fleeing Ukraine - UNHCR Slovaki (help.unhcr.org)

Prostredníctvom daného linku si žiadatelia dohodnú stretnutie v jednom z  veľkokapacitných centier pomoci Ukrajincom na Slovensku; je však možné, že bude stačiť aj naskenovať preukaz zdravotného postihnutia z Ukrajiny. Treba však byť pripravený na osobné stretnutie, kde pracovníci IOM alebo UNICEF posúdia zdravotný stav žiadateľa.

Počas júna 2022 majú zaregistrovaných žiadateľov kontaktovať organizácie IOM a UNICEF individuálne, a buď im dajú termín v jednom z asistenčných veľkokapacitných centier pomoci na Slovensku alebo za nimi prídu domov (alebo bude stačiť naskenovať preukaz ťzp z Ukrajiny). V pridelenom termíne s nimi prejdú dotazník a posúdia ich odkázanosť, a až potom sa začne s vyplácaním. Malo by však fungovať aj spätné vyplatenie – od 1.5.2022.

IOM bude vyplácať príspevky na opatrovanie pre cca 400 ťzp dospelých (508 Eur na domácnosť mesačne), UNICEF bude vyplácať príspevky na opatrovanie ťzp detí 1500 ťzp detí (508 Eur na domácnosť mesačne).

Poberanie tohto „príspevku na opatrovanie“ neruší poberanie dávky v hmotnej núdzi. Odkázaný poberateľ teda bude poberať dávku v hmotnej núdzi aj tento „príspevok na opatrovanie“.
Hneď, ako budú k dispozícii novšie a podrobnejšie informácie, budeme o nich informovať aj na webstránke www.komisar.sk alebo Facebooku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (fb.com/komisar.sk).
 

Článok v ukrajinčine / текст українською мовою

Більше інформації про варіанти фінансової допомоги українцям з інвалідністю

Офіс Уповноваженого у справах інвалідів ініціював зустрічі з міжнародними організаціями ЮНІСЕФ, МОМ та УВКБ ООН для сплати внесків українцям з тимчасовим статусом притулку в Словаччині; тоді як з нашим офісом також зв'язуються вихідці з України та просять нас надати більше інформації. Поточний стан виглядає наступним чином:
Станом на 1.5.2022 року держава більше не виплачує допомогу матеріальній потребі, а міжнародні організації ЮНІСЕФ та МОМ у співпраці з УВКБ ООН. Крім користі при матеріальній потребі, вперше враховується і інвалідність. Таким чином, якщо за українцем з інвалідністю з тимчасовим статусом притулку доглядає інша особа – також вихідець з України – переважно член його сім'ї, то цей опікун може отримувати 508 євро на місяць. Цей фінансовий внесок буде сплачено МОМ. Якщо за дитиною з інвалідністю з України доглядає член сім'ї, а також вихідець з України (переважно батько), він також може отримувати 508 євро на місяць; Ця допомога, в свою чергу, буде виплачена ЮНІСЕФ. Однак в обох випадках необхідно зареєструватися за посиланням УВКБ ООН:
https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/?fbclid=IwAR2b2-o1N20e4OE7BMG6l4hB--wS_zPbiuEYQPFeoQaVnjWKRw_Ewj4Iieo
Через лінію заявники організовують зустріч в одному з центрів допомоги українцям у Словаччині великої місткості; однак не виключено, що також буде достатньо відсканувати карту інвалідності з України. Однак необхідно бути готовим до особистої зустрічі, на якій співробітники МОМ або ЮНІСЕФ оцінять стан здоров'я заявника.
Протягом червня 2022 року з зареєстрованими заявниками необхідно зв'язатися з МОМ та ЮНІСЕФ індивідуально, або записатися на прийом до одного з центрів допомоги в Словаччині, або повернутися до них додому (або цього буде достатньо для сканування довідки з України). Вони пройдуть анкету протягом відведеного терміну і оцінять свою залежність, перш ніж почати виплачувати. Однак викуп також має спрацювати – з 1.5.2022.
МОМ виплачуватиме допомогу по догляду за хворими для близько 400 дорослих (508 євро на домогосподарство на місяць), ЮНІСЕФ виплачуватиме допомогу по догляду за дитиною 1500 дітям (508 євро на домогосподарство на місяць).
Отримання цієї «допомоги по догляду» не заважає отриманню допомоги при матеріальній потребі. Таким чином, залежний одержувач також отримає цю «допомогу по догляду» в матеріальній потребі.
Як тільки з'явиться новіша та більш детальна інформація, ми також повідомимо про неї на сайті та Facebook Офісу Уповноваженого з питань інвалідів www.komisar.sk або Facebook Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (fb.com/komisar.sk).


Súvisiace odkazy:
Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR (gov.sk)