utorok 31.03.2020

Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), musia do stredy 01.04.2020 vrátane, mailom poslať Sociálnej poisťovni zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak nemôžu im ju poskytovať s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka.

Na tento účel je vytvorená mailová adresa: KORONAzariadenia@socpoist.sk Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej zákonom stanoveným rodinným príslušníkom overí, či ošetrovanému naozaj mala byť poskytovaná sociálna služba v danom zariadení.

Tento zoznam musia zariadenia sociálnych služieb poslať Sociálnej poisťovni na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň.

V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane takýto zoznam, dávky rodinným príslušníkom nebude môcť vyplatiť. Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

Vzorový zoznam klientov je k dispozícii tu: Zoznam klientov zariadenia sociálnych služieb (.xlsx) .

Z dôvodu jeho rýchlejšieho a technicky jednoduchšieho spracovania prosíme o jeho vyplnenie a zaslanie e-mailom.

Názov súboru (zoznam klientov zariadenia sociálnych služieb), v ktorom zariadenie sociálnych služieb je povinné poslať zoznam klientov Sociálnej poisťovni na e-mail KORONAzariadenia@socpoist.sk, posielajte v tvare:

skratka okresu_skratka druhu zariadenia_mesto_ulica_názov zariadenia

(napr. PK_SZ_Báhoň_SNP_Domov sociálnych služieb pre dospelých)

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú zariadenia sociálnych služieb povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.
Zdroj:
www.employment.gov.sk