sobota 04.04.2020

Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 27. 3. 2020, sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Čl. IV upravil aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v nasledovných oblastiach.

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie

Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie sa predĺžila lehota z 30 dní na 150 dní , počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného peňažného príspevku na opatrovanie v nasledovných situáciách:

 • keď je opatrovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase ale musí byť zabezpečené opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou.

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu

V rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu môže v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 osobnú asistenciu vykonávať aj:

 • manžel,
 • manželka,
 • rodičia alebo
 • fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo
 • fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • deti,
 • starí rodičia,
 • vnuci, súrodenci,
 • nevesta, zať,
 • svokor, svokra a
 • profesionálny náhradný rodič a

to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností. Ostatné zákonne podmienky ostávajú naďalej zachované, napr. povinnosť predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie, výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi. Bližšie informácie o podmienkach a povinnostiach (okrem uvedených výnimiek prijatých zákonom č. 63/2020 Z. z.) sú zverejnené na odkaze: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/

Postup v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: · Osoby, ktoré doteraz vôbec nemohli vykonávať osobnú asistenciu v rámci peňažného príspevku (rodič dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti; fyzická osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, profesionálny náhradný rodič) uzatvoria zmluvu s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím o výkone osobnej asistencie. Uvedené osoby podpíšu zmluvu ako osobný asistent na jednej strane a zároveň na druhej strane aj za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú zastupujú. Ak bude osobnú asistenciu vykonávať profesionálny náhradný rodič, za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím do dosiahnutia jeho plnoletosti podpisuje zmluvu zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zmluva môže byť uzatvorená na obdobie začínajúce najskôr odo dňa účinnosti zákona č. 63/2020 Z. z., t. j. najskôr od 27. 3. 2020. Osobní asistenti, ktorí budú vykonávať osobnú asistenciu vo väčšom rozsahu než doteraz uzatvoria s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím novú zmluvu o výkone osobnej asistencie so súčasným ukončením platnosti predchádzajúcej zmluvy alebo uzatvoria dodatok k zmluve. Takáto zmluva alebo dodatok k zmluve, môžu byť uzatvorené na obdobie začínajúce najskôr odo dňa účinnosti zákona č. 63/2020 Z. z., t. j. najskôr od 27. 3. 2020.

Ďalšie opatrenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy t. j. taxislužbou , obcou alebo registrovaným subjektom, ktoré poskytujú prepravnú službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Poberatelia tohto príspevku predkladajú mesačne doklady o výdavkoch na prepravu príslušnému úradu.

V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 je aktuálne umožnená činnosť taxislužieb v tom zmysle, že taxislužby neprepravujú osoby, ale môžu prepravovať len veci a tovar. Poberatelia peňažného príspevku na prepravu teda aktuálne nemajú možnosť využiť túto službu ani za účelom svojej individuálnej prepravy do obchodu a zabezpečiť si potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby. Na účely peňažného príspevku na prepravu môžu poberatelia v čase mimoriadnej situácie predkladať aj doklady vydané taxislužbami, ktoré im dopravili tovar ( potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby).

Komunikácia s UPSVaR

Doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu.

POĎAKOVANIE

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vám ďakuje , že dodržiavate preventívne opatrenia, minimalizujete osobný kontakt so zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a uprednostňujete inú formu komunikácie (napr. mailom, telefonicky). Vaším zodpovedným správaním, toleranciou a trpezlivosťou chránite svoje zdravie ako aj zdravie zamestnancov a ich rodín.
Zdroj:
www.employment.gov.sk