pondelok 20.04.2020

Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom

Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy COVID-19 (Koronavírus), preto je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť. Väčšina seniorov žije osamelo v bytoch alebo domoch a nemajú prístup k potrebným informáciám, ani k potrebným ochranným pomôckam. Starší ľudia majú väčšinou problémy s pohybom a mobilitou, buď ide o úplne imobilných alebo ťažko pohybujúcich sa starších ľudí, ktorým toto obmedzenie znemožňuje zabezpečiť si základné životné potreby

Odporúčané postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19

V posledných dňoch zaznamenala organizácia Fórum pre pomoc starším vysoký počet hovorov od starších ľudí so žiadosťou o poskytnutie informácií ohľadne šíriacej sa nákazy spôsobenej koronavírusom s prosbou o poskytnutie kontaktov, kde a na koho sa obrátiť. Na senior linke Fóra pre pomoc starším, kde poskytujú bezplatné telefonické poradenstvo a pomoc starším občanom denne zaznamenávajú množstvo telefonátov. Seniorov trápi najmä osamelosť a izolácia. V médiách je pretlak informácii ohľadne momentálnej situácie, avšak pre seniorov to môže byť mätúce, preto je potrebné, aby boli informácie pre seniorov dostupné a zrozumiteľné. Nesmieme zabúdať ani na menej technicky zdatných seniorov, ktorí môžu mať problém s modernou technikou alebo internetom. Práve preto sme sa rozhodli priniesť tým najzraniteľnejším skupinám občanov odporúčania ako postupovať v rôznych prípadoch, kde hľadať pomoc, kam zavolať a porozprávať sa o starostiach, problémoch alebo o situácií okolo ochorenia COVID-19 (Koronavírus).

Seniorov na účely odporúčaných postupov a foriem pomoci a podpory v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19 možno rozdeliť do nasledujúcich cieľových skupín:
1. seniori v pobytovom zariadení sociálnych služieb
2. seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi
3. seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou
4. osamelí seniori v domácom prostredí

1. Seniori v pobytovom zariadení sociálnych služieb

Klientom, ktorým sa poskytuje sociálna služba v pobytovom zariadení sociálnych služieb a zostávajú v ňom, sa naďalej poskytuje potrebná starostlivosť. V súlade s ochrannými opatreniami sa nemajú zúčastňovať skupinových aktivít a programov, nemajú chodiť von zo zariadenia.

V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje starostlivosť zvlášť ohrozeným skupinám klientov, sa nemajú realizovať návštevy, s výnimkou napríklad klientov v terminálnej fáze života, pričom tieto návštevy musia dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.
Je potrebné umožniť rodinným príslušníkom vziať si klienta do domácej starostlivosti a následne ich upozorniť, že v takom prípade, nebudú môcť seniora doviezť naspäť do zariadenia. Rovnako musí zariadenie dbať na zvýšené protiepidemiologické opatrenia aj u samotných zamestnancov zariadení.

S klientmi sa odporúča vykonávať viac individuálnych aktivít, obmedziť sociálny kontakt s inými klientmi, pričom osoby v osobnom styku by sa nemali meniť, aby sa redukovalo riziko šírenia nákazy. Klienti by mali dostať zrozumiteľnou formou inštruktáž o koronavíruse tak, aby situáciu nepodceňovali, ale ani zbytočne nepanikárili.

 • Treba si často a dôkladne umývať ruky teplou mydlovou vodou 
 • Kašlať a kýchať do papierovej vreckovky, ktorú treba po použití zahodiť; alebo do lakťovej jamky
 • Obmedziť styk s ľuďmi
 • Medzi ľuďmi používať ochranné rúško alebo inú ochranu tváre a okuliare
 • Ochranné rúško si po použití správne skladať z tváre a podľa materiálu z ktorého je ochrana tváre vyrobená, zabezpečiť jeho hygienu (napr. textilné prať pri teplote najmenej 60 stupňov a prežehliť)

V prípade, že klienti budú tráviť viac času vo svojich obytných miestnostiach odporúča sa pripraviť návrh aktivít. Ako príklad uvádzame: (domáci rozhlas, umožniť cvičenie, prenos sv. omše, pozdravy a odkazy jubilantom, súťaže, precvičovanie pamäte napríklad cez spomienky z detstva a mladosti, rozšírenie činnosti rozvoja pracovných zručností o nové prvky a aktivity, čítanie kníh a ich prerozprávanie, relaxácia pomocou vonných olejov, hudby, pod).

Ochorenie alebo obava z ochorenia klienta – potreba vytvoriť systém izolácie:

 • v prípade obavy z možnej nákazy, ale bez príznakov ochorenia musí klient zostať v karanténe na svojej izbe aj s ostatnými spolubývajúcimi – je pravdepodobné, že už tiež boli vystavení vírusu
 • v prípade klinických prejavov ochorenia – premiestniť klienta na samostatnú izbu a konzultovať situáciu s lekárom a s hygienikom RÚVZ

Do takejto izby nesmú vstupovať iní klienti – je potrebné ju viditeľne označiť. Personál vstupuje do takejto izby pri dodržaní ochranných opatrení len vtedy, keď je to potrebné

2. Seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi

Pomoc je potrebné poskytnúť rodinným príslušníkom - domácim neformálnym opatrovateľom, pokiaľ ju potrebujú, a to najmä s nákupom nevyhnutných liekov, potravín a drogérie, ak sa rodinný príslušník nemôže od opatrovaného seniora vzdialiť za účelom nákupu na dlhšiu dobu.
V prípade karantény neformálneho opatrovateľa (pre ochorenie alebo podozrenie z ochorenia), je potrebné zabezpečiť pomoc zvonka (viď bod č. 3).

3. Seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou

U tohto okruhu seniorov by sa situácia nemala v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 osobitne meniť, opatrovateľskú službu je potrebné aj naďalej poskytovať.

Opatrovateľka/opatrovateľ naďalej vykonáva svoju prácu, musí však dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Opatrovateľky/opatrovatelia musia byť vybavení dostupnými ochrannými pomôckami. Vzhľadom na možnú návštevu viacerých klientov denne, a tiež presuny opatrovateliek/opatrovateľov pešo alebo verejnou hromadnou dopravou je pritom rozhodujúcou skutočnosťou, aká úroveň protiepidemiologických opatrení je v konkrétnom prípade a v konkrétnom čase účelná a potrebná. Vzhľadom na problém dostupnosti ochranných pomôcok, je potrebné urobiť aspoň čiastkové, radšej nedokonalé ochranné opatrenia, ako žiadne.

Nakoľko sa môže zvýšiť počet klientov na jednu opatrovateľku (viac klientov, menej opatrovateliek – kvôli karanténe, OČR s dieťaťom a pod.), je možné so súhlasom klienta zredukovať pracovnú činnosť opatrovateľky u klienta - vecný a časový rozsah poskytovaných úkonov domácej opatrovateľskej služby – napr. obmedziť úkony základných sociálnych aktivít a starostlivosti o domácnosť. Je nutné individuálne posudzovať konkrétnu situáciu klienta. Pokiaľ je identifikovaná vysoká miera odkázanosti osoby na pomoc inej osoby poskytovateľ zváži možnosť kontaktovať rodinu, ktorá by aspoň čiastočne spolupracovala pri poskytovaní potrebnej pomoci.

Ochorenie alebo oprávnené podozrenie z ochorenia klienta:
Podľa zákona o sociálnych službách domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou
Ak je život a zdravie tejto fyzickej osoby vážne ohrozené v dôsledku nemožnosti poskytnutia opatrovateľskej služby počas tejto doby karantény a potrebnú osobnú pomoc nevie alebo nemôže poskytnúť rodina alebo iná osoba žijúca v domácnosti klienta v karanténe, je potrebné zabezpečiť tejto osobe poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

4. Osamelí seniori v domácom prostredí

Osamelo žijúci seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. O týchto seniorov by sa predovšetkým mali postarať ich deti, priatelia, susedia alebo niekto im srdcu blízky. Apelujeme preto na deti seniorov, priateľov, susedov a známych, aby osamelých seniorov častejšie kontaktovali. Mnohokrát samotní seniori nechcú zaťažovať svojich najbližších. Je preto potrebné vyvinúť aktivitu z našej strany. Často im telefonujme, navrhnime že im nakúpime, zaujímajme s o nich, vypočujme ich. Tí zdatnejší, ktorí majú prístup k internetu môžu využívať video hovory so svojimi deťmi a vnúčatami. Pokiaľ nemajú takýto seniori žiadnych príbuzných, mala by sa o nich postarať samospráva.

Mestské/miestne/obecné úrady by mali zistiť, ktorí seniori sú osamelí a nemajú nikoho, kto im pomôže najmä pri nákupoch a zásobovaní a zabránení sociálnej izolácii. Rovnako vykonávať v tejto mimoriadnej situácii vyhľadávaciu činnosť (a to aj s využitých dostupných komunikačných prostriedkov – webová stránka úradu, miestny rozhlas s poskytnutím kontaktných mailových adries alebo telefonických liniek a pod.), môžu spolupracovať napr. aj s poskytovateľmi sociálnej služby v denných centrách (kluby dôchodcov), so správcami domov a bytov vo svojom územnom obvode, a to v ich spolupráci s dotknutými seniormi. Mnohé z nich zriadili špeciálne linky, kde si môžu seniori objednať dovoz jedla, liekov. Do schránok roznášajú letáčiky s informáciami a telefónnymi číslami, preto by mali seniori, ktorí sú doma častejšie kontrolovať schránky, niektoré úrady takouto formou dokonca zabezpečujú aj rozvoz rúšok.

Mestské/miestne/obecné úrady poskytujú pomoc vo forme:

 • nakúpenie potravín, drogérie, sanitárneho tovaru
 • donášku liekov z lekárne na elektronický recept, ktorý si senior vybaví u svojho lekára telefonicky/elektronicky
 • odnesenie odpadu uzavretého vo vrecku (zaviazaného na uzol, previazaného šnúrkou, gumičkou)

Pomocník minimalizuje kontakt so seniorom, nákup nosí ku dverám, chráni sa aspoň látkovým rúškom. Sprostredkovanie pomoci seniorom je možné aj dohodnutým dovozom potravín donáškovou službou, aspoň pre tých, ktorí sú v karanténe pre podozrenie alebo už chorí na COVID-19. Tento okruh seniorov by sa mal zdržiavať vo svojej domácnosti a úplne obmedziť osobné sociálne kontakty. Potrebné nákupy a úkony mimo domácnosti (napr. odnesenie odpadu) by mali pomôcť zabezpečiť príbuzní alebo susedia, ktorí sami pomoc ponúkajú.

Tu treba byť veľmi opatrný, pretože zaznamenávame prípady, že situácia okolo šírenia nákazy COVID - 19 sa stala živnou pôdou zneužívania starších rôznymi podvodníkmi a špekulantmi, ktorí práve túto rizikovú situáciu využívajú pre svoje obohatenie, tým, že sa snažia dostať do bytov starších, pod zámienkou ponuky rôznych služieb a zabezpečenie ich potrieb. To čo sa môže zdať spočiatku ako pomoc, môže veľakrát skončiť okradnutím seniora. Objavujú sa prípady, že starších zneužívajú rôzni podvodníci, ponúkajú im napríklad zmeranie teploty, či nákupy, snažia sa dostať do ich domovov. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť pred podvodníkmi, neotvárať cudzím ľuďom. Nepúšťajte cudzích ľudí do svojho obydlia, chráňte si svoj majetok, zdravie aj život! Pomoc prijímajte iba od osôb, ktorý sú vaši priatelia, známi alebo susedia, ktorých poznáte dlhší čas. V prípade akéhokoľvek podozrenia ohrozenia seba alebo svojho majetku volajte políciu SR na telefónnom čísle 158.

Odporúčame seniorom, ktorí sú členmi rôznych seniorských organizácií, najmä tí, ktorí sú mobilní a často sa stretávali na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových akciách ako priatelia, aby sa navzájom skontaktovali a tým čo už sú imobilní alebo sa im zhoršilo zdravie, či pribudli roky a sú osamelí ponúknuť pomoc, porozprávať sa s nimi, pomôcť im zabezpečiť dovoz stravy, nákup, či lieky. Rovnako tí, čo sa stretávali na bohoslužbách a poznajú sa navzájom, si môžu aspoň zavolať a pomáhať si navzájom, či len poskytnúť útechu.

Uvedené odporúčania sa primerane vzťahujú aj na ohrozené skupiny, ktorými sú najmä:

 • osoby žijúce sami v domácnostiach - po onkologickej a imunosupresívnej liečbe, imunodeficientní pacienti, transplantovaní pacienti, ŤZP, dekompenzované DM I. typu, pacienti po prepustení z nemocnice po úrazoch a závažných operačných zákrokoch, po akútnych NCMP, so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami (pľúcna hypertenzia, dekompenzácie závažného typu), dialyzovaní pacienti, psychiatrickí pacienti (potrebujú aj pomoc v rámci krízových intervencií, dohľad nad užívaním liekov)
 • osamelí rodičia starajúci sa o deti do 2 rokov, o onkologické deti, deti s duševným a telesným postihnutím, krátkodobo choré deti (pre nemožnosť zveriť ich do opatery počas karantény napr. susedom)
 • osamelé osoby v rámci nariadenej karantény, ale aj tí, ktorí majú po diagnostikovaní COVID 19 nariadenú liečbu v domácom prostredí

V rámci poskytovania sociálneho poradenstva seniorom uvádzame kontaktné údaje na orgány a inštitúcie, kde môžu v čase súčasnej krízovej informácie získať potrebné informácie a pomoc, alebo si objednať nákup, dovoz jedla či liekov. Do pozornosti dávame aj kontakty na internetovej stránke ministerstva v časti Covid – 19/ Zavolajte nám, pomôžeme vám, kde sú uvedené aj kontakty na psychológov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú nápomocní nonstop:

 www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/zavolajte-nam-pomozeme-vam

Poskytovanie poradenstva a pomoci starším občanom na Senior linke - 0800 172 500.
OFICIÁLNA WEB STRÁNKA - www.korona.gov.sk

Nepretržite je k dispozícii Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ):

Inštitúcia

Call centrum

e-mail

ÚVZ SR

0917 222 682

novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Bratislava

0917 426 075

X

RÚVZTrnava

0905 903 053

 

RÚVZ Senica

0907 169 312

se.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Galanta

0907 996 734

ga.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Dunajská Streda

0910 459 200

ds.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZNitra

0948 495 915

nr.sekretariat@uvzsr.sk

RÚVZ Komárno

0911 305 651

koronaviruskn@uvzsr.sk

RÚVZ Levice

0910 901 129

lv.riaditel@uvzsr.sk

RÚVZ Nové Zámky

035/640 09 97

nz.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Topoľčany

038/532 63 91

to.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Trenčín

0917 763 203

tn.covid19@uvzsr.sk

RÚVZ Považská Bystrica

0911 727 930, 042/44 50 233

pb.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Prievidza

046/519 20 26

koronavirus@ruvzpd.sk

RÚVZŽilina

0905 342 818

X

RÚVZ Čadca

0919 453 544

ca.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Dolný Kubín

0908 460 521

m.varmusova@gmail.com

RÚVZ Liptovský Mikuláš

0904 236 996, 0903 441 095

 

RÚVZ Martin

043/401 29 27, 0902 740 766

mt.epid@uvzsr.sk

0911 514 878

RÚVZ Banská Bystrica

0918 659 580

X

RÚVZ Zvolen

045/555 23 58

zv.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Žiar nad Hronom

0911 214 488

zh.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Lučenec

0905 536 551, 0915 885 813
0918 601 924, 047/43 235 72

lc.epidemiologia@vzsr.sk

RÚVZ Veľký Krtíš

047/48 30 747, 0905 285 057

ruvzvk@uvzsr.sk

RÚVZ Rimavská Sobota

0918 542 763

rs.epid@uvzsr.sk

RÚVZKošice

0918 389 841

koronavirus@ruvzke.sk

RÚVZ Michalovce

0948 518 954
056/6880 617, 056/6880 621

X

RÚVZ Rožňava

0905 439 276

rv.koronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Spišská Nová Ves

0910 118 266

X

RÚVZ Trebišov

059/67 24 993, 056/38 13 231
0918 680 305, 0915 577 356

tv.epid@uvzsr.sk

RÚVZ Prešov

0911 908 823

X

RÚVZ Bardejov

0917 121 946

bj.epida@uvzsr.sk

RÚVZ Humenné

0908 440 174

hn.htc@uvzsr.sk

RÚVZ Poprad

0911 635 260, 0903 905 080
052/772 2604, 052/712 5474

pp.epi@uvzsr.skpp.sekr@uvzsr.sk

RÚVZ Senica

0917 149 459, 034/69 09 327

 

RÚVZ Stará Ľubovňa

0910 440 662 , 0911 715 571

sl.epida@uvzsr.sk

RÚVZ Svidník

0910 580 707

sk.epidemiologia@uvzsr.sk

RÚVZ Vranov nad Topľou

0915 783 454

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

Všetky informácie o prijatých opatreniach a postupoch:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 zriadilo poradňu pre občanov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom a telefonicky aj na nové adresy. Z dôvodu pravdepodobnej vyťaženosti linky, ako aj v záujme presnosti otázok a tým zrozumiteľnosti komunikácie však prosíme, aby občania podľa možností uprednostňovali mejlovú komunikáciu s konkrétnym naformulovaním otázok na nových adresách covid19@praca.gov.sk resp. covid19@employment.gov.sk.
V pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude k dispozícii aj telefonická linka s bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100.

VYBRANÉ MESTÁ A OBCE

Bratislava

www.zvladneme.to
- senior linka: 0800 242 000
- rodičovská linka: 0800 242 333

Bratislava – Ružinov

https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/koronavirus-informacie
- info linka: 0917 426 075, 0800 22 12 34
- e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Bratislava – Vajnory

https://www.vajnory.sk/novinky/pomoc-seniorom
- info linka pre seniorov: 0910 634 977 od 8:00 – 17:00
- INFOLINKA: 0911 221 556 EMAIL: infoprevencia@vajnory.sk

Bratislava – Lamač

https://www.lamac.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=261112
- senior linka: 0951 277 384 od 08.00 do 15.00 hod. v pracovné dni

Košice

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia
- call centrum: 055/6419 100 (24 hodín denne), pomoc@kosice.sk

Prešov

https://www.presov.sk/oznamy/dolezite-kontakty-pre-presovcanov.html
klientske centrumtel. č.: 051/3100 517
- nevyhnutná domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) tel. č.: 0948 665 662.

Banská Bystrica

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/pomozme-osamelym-seniorom-v-banskej-bystrici/
osamelysenior@banskabystrica.sk, senior linka: 048/4330 777

Nitra

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32260
- senior linka: 0911 154 646 (pracovné dni od 9.00 do 14.00)
pomocseniorom@nitra.sk

Trenčín

https://trencin.sk/aktuality/mesto-zriadilo-telefonne-linky-pre-ludi-odkazanych-na-pomoc/
- telefónne čísla: 0903 113 047 a 0903 608 322 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00

Poskytovanie bezplatného poradenstva a pomoci starším občanom: Senior linka - 0800 172 500 (Fórum pre pomoc starším)

DOBROVOĽNÍCKE ORGANIZÁCIE

Slovenský červený kríž

http://www.redcross.sk/spolkyhttp://korona.redcross.sk/uvod

Dobrovoľnícka pomoc v
Banskobystrickom kraji

docs.google.com

Dobrovoľníci Vajnory

https://www.vajnory.sk/form/chcem-pomoct-spoluobcanom-vajnor

Dobrovoľníctvo mesta Žilina

https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-potrebujem-pomoc/

Platforma dobrovoľníckych centier

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvoba.sk/

Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

http://www.dckk.sk/

Dobrovoľnícke centrum Trenčín

http://www.dobrovolnictvotn.sk/

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO

http://www.dobrovolnictvo.sk/profile/ngo/9

Nitrianske centru dobrovoľníctva

http://www.ncdnitra.sk/

Prešovské centrum dobrovoľníctva

https://www.dobrovolnictvopo.sk/

Trnavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvott.sk/

Žilinské dobrovoľnícke centrum

http://www.dobrovolnictvoza.sk/

 

Odporúčania pre seniorov pred ochorením COVID - 19

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sú koronavírusom najviac ohrození starší ľudia, a to vo veku nad 65 rokov. Medzi ohrozených patria najmä tí seniori, ktorí trpia rôznymi chronickými ochoreniami a majú oslabenú imunitu.

Čo je to COVID – 19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID – 19 predstavuje nový kmeň vírusu. Toto ochorenie zaraďujeme medzi kvapôčkovú infekciu a prenáša sa kašľaním, kýchaním aj rozprávaním.
Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 – 14 dní.

Príznaky ochorenia

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • únava

Ako sa vyhnete nákaze

 • zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z Vášho obydlia
 • jedzte dostatok výživnej stravy vrátane ovocia, zeleniny, vitamínov a pite veľa tekutín
 • choďte na prechádzku do prírody, využívajte však miesta, kde je málo ľudí
 • doprajte si dostatok spánku a odpočinku
 • chráňte sa pred prechladnutím
 • zakrývajte si ústa aj nos pri kašľaní a kýchaní
 • ak musíte ísť von či na nákup, noste ochranné rúško, prípadne šatku či šál, ktorá Vám zakryje nos a ústa, noste ochranné rukavice
 • jednorazové rúška musíte po jednom použití vyhodiť, látkové rúška sa po každom nosení musia vydenzifikovať, ideálne je ho vyvariť, vyžehliť alebo vyprať v dezinfekcii pri vysokej teplote
 • počas nákupu sa čo najmenej dotýkajte predmetov; používajte rukavice. Pripravte si zoznam, aby ste tam strávili čo najkratší čas. Na zaplatenie nákupov použite radšej platobnú kartu ako hotovosť. V obchodných reťazcoch využite nákupné hodiny určené pre seniorov a to každý deň medzi 9:00 – 12:00
 • ak môžete, využite skôr pomoc susedov alebo známych, aby Vám nakúpili, alebo sa obráťte na mestský úrad a požiadajte o sprostredkovanie nákupu priamo domov
 • necestujte, ak to nie je nevyhnutné
 • po návrate domov si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom, ideálne 40 až 60 sekúnd, nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Po umytí je najlepšie použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák.
 • ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek
 • dodržiavajte zásady osobnej hygieny
 • ak bývate v bytovke a je to možné, nechodievajte výťahom
 • vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými, nenavštevujte svojich príbuzných a známych, kontaktujte ich radšej telefonicky
 • častejšie telefonicky komunikujte so svojou rodinou, priateľmi o svojom zdravotnom stave, o svojich potrebách, aby ste predchádzali pocitom úzkosti a samoty
 • uistite sa, že máte dostatočnú zásobu liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak nemáte, zavolajte svojmu lekárovi, aby Vám vystavil elektronický recept. Lieky si potom vyberte v najbližšej lekárni.

V posledných dňoch bol zaznamenaný aj vyšší výskyt ohrozovania seniorov rôznymi podvodníkmi, preto:

 • neotvárajte cudzím ľuďom, nepúšťajte ich do svojho obydlia, chráňte si svoj majetok, zdravie aj život
 • ak Vám niekto ponúkne pomoc, napríklad vo forme nákupu alebo zmerania teploty a nabáda Vás k otvoreniu dverí, overte si najskôr o koho ide a či danú osobu poznáte, aby nedošlo k tomu, že Vás oklame a môže Vás ohroziť
 • v prípade podozrenia Vášho ohrozenia podvodníkmi volajte políciu SR na telefónnom čísle 158.

Ako postupovať v prípade podozrenia na koronavírus

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírusu) a vyskytli sa u vás príznaky, ako napríklad horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, únava odporúčame postupovať nasledovne:

 • telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a informujte ho o svojom zdravotnom stave
 • nechoďte do ambulancie lekára alebo do nemocnice z dôvodu možnosti nákazy a jej šírenia
 • po konzultácii s lekárom postupujte podľa pokynov
 • v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na nepretržite fungujúcich telefónnych linkách
 

Zdroj:
www.employment.gov.sk