pondelok 28.09.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Dnes vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
V krátkosti ide o to, že:
  1. Úprava výšky finančného príspevku na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby v nocľahárni v celom čase trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po jej ukončení na rozpočtový rok tak, aby zodpovedala jej výške 150 eur/mesiac/miesto.
  2. pre poskytovanie FP na služby v zariadeniach s odkázanosťou idú nad rámec toho, čo bolo do teraz - rozšírenie tzv. tolerovanej neobsadenosti miest o miesta v zariadení, ktoré neboli zmluvne obsadené k 12. marcu 2020.
 
Podiel zmluvne neobsadených miest k poslednému dňu príslušného štvrťroka sa bude posudzovať opakovane v príslušných štvrťrokoch počas trvania COVID-19 z celkového počtu miest, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
  • Ak presiahne 15 % ale nepresiahne 25 %, v tomto prípade prijímateľ finančného príspevku bude vracať ministerstvu za neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku len polovicu sumy, ktorú by musel inak vracať podľa zákona o sociálnych službách
  • Ak však tento podiel nepresiahne 15 %, tak prijímateľ finančného príspevku nebude vracať ministerstvu za neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku žiadnu sumu.


Súvisiace odkazy:
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)