piatok 19.03.2021

Žiadosť o vytvorenie registračného priestoru na prednostné zaradenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutí­m a ich opatrovateľov a asistentov do vakcinačného programu na ochranu pred COVID-19

Vážený pán minister, dovoľujem si obrátiť na Vás ako na komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc a o poskytnutie stanoviska k súčasnej situácii súvisiacej s očkovaním a s ním súvisiacou registráciou, nakoľko sa na mňa neustále obracajú občania a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s podnetmi týkajúcimi sa registrácie na očkovanie, či priority v poradí očkovania pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o komisárovi“) „Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím“.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o komisárovi, pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa vzťahuje na a) orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, b) právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov neuvedené v písmene a). 

Je všeobecne známe a mám vedomosť, že viac informácií o očkovaní nájdeme v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 a na webe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Pokiaľ sa týka realizácie vakcinácie, ako aj prioritných skupín realizácie vakcinácie, tieto sú striktne upravené v bode 3 v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19. 

Dňom 17. marca 2021 bol  však spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne. Neskôr bude otvorená priama registrácia na očkovanie. Spustením nového registračného formulára sa však zmenil spôsob prihlasovania na očkovanie. Pribudla rola čakateľa, ktorá má umožniť počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v Čakárni.

Rozumiem tomu, že ide o systém, ktorý zabráni kritizovanému boju o očkovacie termíny. O pridelení termínu na očkovanie už nebude rozhodovať čas registrácie. Zaregistrovaní záujemcovia o očkovanie budú zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Následne však budú termíny priraďované podľa veku.

Podľa dostupných informácií je zrejmé, že pred začiatkom registrácie je potrebné si skontrolovať, do ktorej skupiny obyvateľov občan patrí. Aktuálne je stále platná vyhláška č. 96/2021, účinná od 08.03.2021. Uvedená vyhláška ustanovuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Podľa uvedenej vyhlášky si dovoľujem upozorniť na kritériá pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 v prvej fáze je, že podľa bodu 12 písm. c), ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe - bod 1. s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa bodu 2 osobe so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (kde sú príkladmo vymenované choroby považované za závažné) a podľa bodu 3 osoby so stredne závažnou chorobou. V bode 4 sú zaradené osoby s vekom najmenej 50 rokov, podľa 4a, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo podľa 4 b), ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa písm. d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu.
 
Požiadať o očkovanie v prvej fáze môžu teda ľudia s vekom najmenej 60 rokov a patriaci do niektorej zo špeciálnych  skupín obyvateľov.
 
Z reportáže odvysielanej dňa 17.3.2021 v TV Markíza „Očkovanie chronicky chorých pacientov“ vyplynulo, že toto bude možné už len podľa veku, nakoľko v systéme chýba „kolonka pre ťažko chorých“. Systém registrácie sa za chodu zmenil a napríklad onkologickí pacienti v mladšom veku prídu na rad až niekedy v lete. Systém náhradníkov by mal platiť, ale len ak zvýšia vakcíny. Niektoré samosprávy zaviedli systém náhradníkov a preferujú ľudí so zdravotným postihnutím. Toto zatiaľ funguje len v Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji ad hoc. Dovoľujem si však upozorniť, že v takomto prípade sa štát nemôže spoliehať na samosprávne kraje, aby suplovali systém registrácie zraniteľných osôb, ktoré sú oveľa viac vystavené riziku ochorenia na COVID-19. Štát pripustil, že by sa mohlo zmeniť alebo upraviť nastavenie systému Čakárne, ktoré by umožnilo uprednostnenie chronicky chorých.  
 
V záujme objektívneho posúdenia námietok v podnetoch podávateľov, ako aj relevantného poskytovania informácií a usmernení občanom so zdravotným postihnutím, si Vás na základe vyššie uvedeného dovoľujem požiadať o zabezpečenie možnosti v čo najkratšom čase vyjsť v ústrety občanom s ŤZP a umožniť im prístup k realizácii očkovania prednostne bez ohľadu na vek, ako je uvedené vo vyhláške č. 96/2021 Z. z., účinnej od 08.03.2021.
 

Za Vašu ústretovosť Vám vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím