piatok 26.02.2021

Výzva na okamžité zastavenie vymáhania premlčaných pohľadávok

Vážený pán generálny riaditeľ, z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím si Vás dovoľujem vyzvať, aby RTVS okamžite upustila od vymáhania premlčaných niekoľkoročných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov. Súčasne si Vás dovoľujem vyzvať k tomu, aby RTVS upustila od zasielania Výziev na zaplatenie premlčaných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov.
Dôvody, ktoré ma vedú k napísaniu tejto urgentnej výzvy pramenia z hromadenia podnetov týkajúcich sa tejto veci. V priebehu posledných týždňov Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zaznamenal zvýšený nárast podnetov, v ktorých ma ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím upozornili na šikanózny postup RTVS a vymáhanie premlčaných pohľadávok.
RTVS najmä v priebehu januára 2021 vyzývala ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na zaplatenie nedoplatkov koncesionárskych poplatkov vo výške cca 500 až 700 EUR.

Z našich stretnutí s občanmi máme informácie, že takýchto prípadov je oveľa viac. Nie každý občan sa na mňa ako na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím obráti s podnetom.

Z dokladov predložených podávateľmi podnetov som zistila, že RTVS vyzýva občanov na zaplatenie nedoplatkov za koncesionárske poplatky od roku 2010 do januára/februára 2021. Je teda zrejmé, že značná časť pohľadávok, ktoré RTVS vymáha, je premlčaná.

Dovoľujem si Vás upozorniť na ustanovenie § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je premlčacia doba trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Veľa ľudí so zdravotným postihnutím zo strachu a z nevedomosti zaplatí aj nedoplatky za koncesionárske poplatky, ktoré by platiť nemuseli, ak by vedeli, že majú námietku premlčania uplatniť.
 
Z doručených podnetov som tiež zistila, že osoby s ťažkým postihnutím RTVS zaslali fotokópiu preukazu ŤZP počas predchádzajúcej právnej úpravy platnej do 31. decembra 2012.
Občania, ktorí sa na mňa obrátili, nemali vedomosť o tom, že v roku 2013 boli povinní RTVS oznámiť a opätovne predložiť doklad o tom, že sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a že si majú nárok na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionársky poplatok opätovne uplatniť.
 
Ďalej si Vás dovoľujem upozorniť na to, že RTVS zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov až po niekoľkých rokoch. Pokiaľ by RTVS zasielala výzvy na úhradu nedoplatkov skôr a pravidelne, výška nedoplatkov by bola oveľa nižšia.

K postupu RTVS si ďalej dovoľujem uviesť nasledovné:
Prvé podnety týkajúce sa postupu RTVS a vymáhania koncesionárskych poplatkov boli Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím doručené ešte v roku 2017. Už v tom čase som Vás, ako generálneho riaditeľa RTVS upozornila na to, že právna úprava, podľa ktorej v prípade, že platiteľ nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu v zákonom stanovenej lehote nepreukázal, má za následok vznik povinnosti platiť úhradu odo dňa, kedy bol evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny až do preukázania nároku na oslobodenie od platenia úhrady RTVS, ako aj postup RTVS, ktorá vymáha nedoplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím spätne, pričom je zrejmé, že ide o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré by podmienku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za iných okolností splnili, je v rozpore s Článkom 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj v rozpore s dobrými mravmi.
Opakovane som Vás upozorňovala na to, že v takýchto prípadoch by RTVS mala zohľadňovať situáciu, v akej sa osoby so zdravotným postihnutím nachádzajú (nízky príjem, zdravotné postihnutie) a že osobám so zdravotným postihnutím by malo byť umožnené nedoplatok za úhradu odpustiť alebo znížiť.

V dôsledku takejto právnej úpravy dochádza postupom RTVS k zhoršovaniu finančnej situácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
Odporučila som Vám, aby s prihliadnutím na finančnú situáciu osôb so zdravotným postihnutím, ako aj na ohrozovanie ich práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu, RTVS prehodnotila povinnosť osôb s ťažkým zdravotným postihnutím platiť úhradu za služby poskytované verejnosti iba na základe tej skutočnosti, že si tieto osoby nesplnili svoju povinnosť oznámiť a preukázať nárok na oslobodenie od platenia úhrady v zákonom stanovenej lehote (do 31. marca 2013, resp. do 30. júna 2013).

Ďalej som Vás požiadala, aby RTVS zvážila pokračovanie vo vymáhaní nedoplatkov od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a aby v prípadoch, ak osoby so zdravotným postihnutím nedoplatky už zaplatili, im RTVS zaplatené úhrady vrátila.

RTVS svoj šikanózny postup pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov od ľudí so zdravotným postihnutím nezmenila. Naďalej zasiela občanom výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku za niekoľko rokov spätne, dokonca aj po uplynutí premlčacej doby !
 
Aj v súčasnosti zastávam názor, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím by mali byť od povinnosti platiť koncesionársky poplatok automaticky a spätne oslobodené tak, ako to umožňovala právna úprava platná do 31. decembra 2012.
 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si Vás dovoľujem opätovne požiadať, aby RTVS okamžite upustila od vymáhania premlčaných pohľadávok od ľudí so zdravotným postihnutím.


S pozdravom
 
JUDr. Zuzana Stavrovská, v. r.
komisárka pre osoby zdravotným postihnutím