Vyjadrenie k tragédii v DSS Zátišie v Osadnom pre denník Nový Čas

Redaktor denníka Nový Čas Zdeněk Kovář oslovil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou: „Ako sa pozeráte na celú tragédiu v DSS v Osadnom aj z hľadiska toho, že po vašich mediálnych výstupoch riaditeľ ústavu Zátišie spáchal samovraždu?“

Celé znenie našej odpovede pre denník Nový Čas z 29.12.2021:

Požiar v Domove sociálnych služieb v Osadnom a jeho dôsledky sú obrovskou tragédiou, ktorej je nám veľmi ľúto. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým všetkých obetí a kolektívu zamestnancov aj klientov zariadenia. Rovnako vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom aj kolegom pána riaditeľa Jána Šrenkela.

Dovoľujeme si však vyjadriť nesúhlas s podsúvaním súvislosti medzi jeho úmrtím a začatím nášho konania.
Začatie konania z vlastnej iniciatívy je kompetencia Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú mu určuje zákon č.176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Ako inštitúcii určenej zákonom na ochranu ľudských práv je našou povinnosťou dohliadať na dodržiavanie a zabezpečovanie ochrany ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím garantovanými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol prijaté Valným zhromaždením OSN.
 
Dodržiavanie ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb, v psychiatrických zariadeniach, väzniciach, v školách a v iných subjektoch, kde sa nachádzajú osoby so zdravotným postihnutím, hodnotíme prostredníctvom monitoringov. Až na pár výnimiek (keď dostaneme podnet), vždy začíname monitoringy na základe vlastnej iniciatívy. Celkom sme k dnešnému dňu vykonali monitoringy v 110 zariadeniach sociálnych služieb (domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia pre seniorov).
 
V zariadeniach sociálnych služieb vykonávame monitorovacie návštevy za účelom kontroly dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, čo v praxi znamená, že sa na dané zariadenie pozeráme optikou ochrany ľudských práv, a nie skúmaním skutkových podstát trestných činov (na to je určená pôsobnosť polície).
 

Výsledkom našich monitoringov je uloženie opatrenia na nápravu (ide o odporúčanie, ako zlepšiť zistený stav a odstrániť nedostatky). Plnenie opatrení sledujeme a viac-menej mediačnou formou vedieme subjekt, ktorému sme uložili opatrenie, aby svoj postoj zmenil. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím nemá oprávnenie ukladať žiadne sankcie ani pokuty, či tresty.

 
Často zaznamenávame v zariadeniach sociálnych služieb nedostatky týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany. Napríklad len v roku 2020 sme uložili ôsmim zariadeniam z deviatich opatrenie, aby zabezpečili nácvik protipožiarneho a evakuačného cvičenia pre zamestnancov a klientov zariadenia, pretože ho tam dovtedy nezabezpečili. Stretávame sa aj s tým, že niektoré zariadenia, ak aj majú požiarno-evakuačný výcvik a výcvik evakuácie, absolvujú ho iba zamestnanci, a nie klienti.
 

V zariadeniach s bariérami sa dokonca často na poschodiach nachádzajú imobilní klienti, ktorých prevoz na posteliach výťahom, no ani na invalidných vozíkoch nie je možný ani za bežných okolností, a takíto klienti sú vystavení hrozbe poškodeniu zdravia práve pri požiaroch či iných neočakávaných živelných udalostiach.


V nami navštívených zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou často chýbajú aj signalizačné zariadenia pre imobilných klientov, ktorí k tomu, aby si privolali pomoc, musia vykrikovať. Tieto nedostatky sú porušením ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím následne zariadeniam, v ktorých zistí nedostatky, ukladá opatrenia na nápravu. V prípadoch, ktoré nasvedčujú tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, odstupujeme prípad príslušnému orgánu. Napríklad v roku 2020 sme podali oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu v prípade troch zariadení sociálnych služieb. Takýto postup nám ukladá § 23 písm. a), bod 2 zákona č. 176/2015 Z. z. aj Trestný zákon.
 
Nevieme, či boli spomínané alebo aj iné nedostatky v Domove sociálnych služieb v Osadnom – ale práve za účelom tohto zisťovania sme začali výkon monitoringu. Náš postup spočíva v tom, že si žiadame a skúmame všetky potrebné informácie a dokumentáciu: napr. aké boli v budove prístupy z hľadiska bezbariérovosti pre klientov umiestnených na poschodiach, kde bol v danom čase personál, kedy zistil, že v zariadení je požiar, ako bola zabezpečená protipožiarna ochrana, či tam boli požiarne hlásiče, hasiace prístroje, aj to, či zamestnanci a aj klienti prešli protipožiarnym a evakuačným školením.