pondelok 30.09.2019

Vyjadrenie k novele zákona rodičovského príspevku

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská, sa dňa 30.09.2019 písomne obrátila na prezidentku Slovenskej republiky, Zuzanu Čaputovú, so žiadosťou, aby zvážila podpis parlamentom schválenej novely zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.
"Novela zákona o rodičovskom príspevku prináša nielen zvýšenie rodičovského príspevku, ale podľa môjho názoru so sebou prináša aj diskriminačný prvok pri poskytovaní sociálnej pomoci osobám zabezpečujúcim starostlivosť o dieťa v útlom veku alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Osoby oprávnené na poskytovanie tejto štátnej pomoci v prípade, že poberali aj materské, majú nárok na rodičovský príspevok až trojnásobne zvýšený oproti zvyšným oprávneným osobám, hoci všetky tieto osoby majú povinnosť deťom zabezpečovať rovnako adekvátnu starostlivosť.

Z mojej pozície chcem poukázať najmä na negatívny dopad zavedenia dvojitej výšky rodičovského príspevku na osoby so zdravotným postihnutím. Dotknuté môžu byť osoby, ktoré si nemohli nájsť prácu v dôsledku svojho zdravotného postihnutia, ktoré nepracujú z dôvodu, že sa starajú o svojich blízkych z dôvodu ich zdravotného postihnutia vrátane matiek starajúcich sa o dieťa so zdravotným postihnutím, či osoby starajúce sa o deti za rodiča trpiaceho zdravotným postihnutím. U týchto osôb sa často stáva, že dlhodobo nepracujú a nie sú nemocensky poistené, a teda im nárok na materské nevznikne, čo sa aktuálne stalo aj podmienkou vzniku nároku na vyšší rodičovský príspevok. Pritom práve tieto skupiny osôb sú náchylné trpieť chudobou.

Považujem za obzvlášť nespravodlivé, ak nebudú mať nárok na najvyšší možný rodičovský príspevok, ktorý si Slovenská republika môže vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu dovoliť poskytovať
. Týka sa to tiež celej škály ďalších osôb, ktoré nesplnia podmienky zákona o sociálnom poistení, aby im vznikol nárok na materské, ale stále sú to osoby, ktoré deťom poskytujú kvalitnú starostlivosť a zaslúžia si od štátu úplne rovnakú pomoc, ako si ju zaslúžia aj samotné deti, o ktoré sa tieto osoby starajú a ktoré nie sú menejcenné v porovnaní s deťmi, o ktoré sa stará novelou zákona vybraná skupina osôb." hovorí komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská o tejto novele.

Tlačová správa na portáli teraz.sk