Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ponúka pomoc utečencom z Ukrajiny

V dôsledku vojnového konfliktu, aký prebieha na Ukrajine, sú všetci ľudia z napadnutej krajiny nielen v priamom ohrození života a zdravia, ale sú aj ťažko poškodení na širokej škále svojich základných ľudských práv. Medzi najohrozenejších patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, a to tak tí, ktorí zostávajú na území, kde sa vojnový konflikt odohráva, ale aj tí, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť.
Utečenci so zdravotným postihnutím sú nositeľmi práv aj podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práva na pomoc v rizikovej a humanitárnej situácii. V zmysle článku 11 Dohovoru zmluvné strany v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových situáciách vrátane ozbrojených konfliktov, núdzových humanitárnych situácií a živelných pohrôm. Po prekročení našich hraníc za plnenie záväzkov voči týmto osobám, vyplývajúcim z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nesie plnú zodpovednosť Slovenská republika.
 
Sme presvedčení, že úlohou našej krajiny je pomáhať osobám so zdravotným postihnutím v najväčšom možnom rozsahu bez ohľadu na to, či krajinou len prechádzajú alebo sa rozhodnú tu zotrvať.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pozorne monitoruje situáciu utečencov so zdravotným postihnutím na území Slovenskej republiky, a tak, ako pri všetkých osobách so zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa území Slovenskej republiky, aj v tomto prípade uplatní všetky svoje kompetencie na ochranu ich práv a je pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a podporu každému utečencovi so zdravotným postihnutím.
 
Pomoc Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je bezplatná a sústreďuje sa, obdobne ako pri slovenských občanoch, na ľudí (deti aj dospelých) so zdravotným postihnutím (fyzickým, zmyslovým – zrakovým, sluchovým, ako aj intelektovým – mentálnym postihnutím či psychickými poruchami), a tiež s dlhodobým zdravotným problémom a dlhodobou diagnózou. Úrad v prípade potreby zabezpečí tlmočníka do ukrajinského jazyka. Komunikácia je možná aj v anglickom jazyku.
 

POMOC V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR v prípade, že Slovensko je pre utečencov tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si musia hradiť v plnom rozsahu. Ak ide o žiadateľov o dočasné útočisko alebo o žiadateľov o azyl, tí majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť, a to aj takú, ktorú im odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste alebo centrálny príjem nemocnice.
V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite a bez poplatku. Utečenci s priznaným štatútom azylanta majú podľa ministra zdravotníctva plne preplácanú zdravotnú starostlivosť.
Ak by sa čokoľvek z toho nedialo, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vie pomôcť pri žiadaní nápravy, rovnako aj  s hľadaním lekárov – špecialistov podľa druhu diagnóz, tiež pri vybavovaní kompenzačných pomôcok či liekov. Úrad komisára vie tiež sprostredkovať kontakty na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia či jednotlivými diagnózami.

POMOC V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Štát podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne odídencom z Ukrajiny základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a dotácie na stravu pre deti v škole. Odídencom z Ukrajiny sa tiež plánuje priznať nárok na niektoré finančné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Ak utečenci so statusom dočasného útočiska splnia zákonné podmienky týkajúce sa nárokov na poskytnutie sociálnej služby, môžu podľa ministerstva žiadať o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb či o inú sociálnu službu. Verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb im môžu ponúknuť svoje neobsadené miesta.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže pomôcť pri žiadaní o tieto príspevky či o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Môže tiež pomôcť riešiť, keď im úrady zamietnu niektorý z príspevkov či sociálnu službu. 
Úrad poskytne pomoc aj v prípade násilia páchaného na utečencoch so zdravotným postihnutím, krutého zaobchádzania, alebo ak niekoho budú obmedzovať na osobnej slobode v rozpore so zákonom.
 

PRÁVNA POMOC

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vie pomôcť s akýmikoľvek právnymi alebo administratívnymi úkonmi vo vzťahu k utečencom so zdravotným postihnutím, poskytnúť právne usmernenie, pomoc pri spísaní žiadostí, vyplnení formulárov, či previesť ich administratívnym procesom.
 

POMOC V OBLASTI ZAMESTNANIA

Keďže utečenci so statusom dočasného útočiska majú mať podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže preveriť situácie, ak by napríklad niekde odmietli zamestnať Ukrajincov so zdravotným postihnutím z dôvodu zdravotného postihnutia, takisto môže sprostredkovať kontakty na organizácie venujúce sa zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím, chránené dielne či sociálne podniky.
 

POMOC V OBLASTI VZDELÁVANIA

Podľa Ministerstva vnútra SR majú mať deti utečencov prístup k vzdelaniu. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vie pomôcť, ak by napríklad nastali problémy s prijatím ukrajinského dieťaťa so zdravotným postihnutím do školského zariadenia, úrad môže apelovať na inklúziu, ale aj pomôcť konkrétnej škole v snahe zabezpečiť potrebné podmienky.

Požiadať o pomoc