pondelok 01.03.2021

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má dnes 5 rokov

Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. S cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Špecializovaná verejná ochrana práv, ktorej základom je pomoc osobám so zdravotným postihnutím je zameraná na ochranu práv uznaných v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práv, ktoré okrem ďalších ľudsko-právnych dohovorov vymedzuje aj Ústava SR.
Komisár predstavuje nezávislý mechanizmus na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím podľa Článku 33 ods. 2 a v súlade s princípmi (Parížskymi princípmi – prijatými rezolúciou VZ OSN č. 48/134 z 20.12 1993) postavenia a fungovania vnútroštátnych  inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 25. júna 2010 a článok 33 odsek 2 tohto dohovoru zaväzuje zmluvné strany Dohovoru v súlade so svojím právnym a správnym systémom zachovávať, posilňovať, zriadiť alebo ustanoviť na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru.

Správne rozhodnutie Slovenskej republiky vytvoriť na plnenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím samostatný nezávislý úrad podľa článku 33 ods. 2 dohovoru denne potvrdzujú výsledky a spôsob našej práce. Vybudovali sme úrad, ktorý má významné miesto v oblasti ochrany ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Sme vzorom v transparentnosti verejnej správy, na našom transparentnom portáli sa verejnosť dozvie o aktuálnom dianí na úrade, o počte a stave vybavovania podnetov a ich zameraní, o  výsledkoch monitoringov dodžiavania práv ľudí so zdravotným postihnutím. Na portáli tiež zverejňujeme aktuálne informácie spojené s pandémiou, zbierame všetky kľúčové informácie týkajúce sa pandémie, aby ich mali návštevníci portálu k dispozícii na jednom mieste. Zverejňujem tiež právne stanoviská a správy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím predkladané poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Viac na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk .
 
Za obdobie 5 rokov bolo doručených úradu 2924 individuálnych podnetov. Za porušenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ústavy SR a zákonov sme uložili 171 opatrení na nápravu a k nim uložených 193 úloh. Tieto opatrenia ukladáme jednotlivým orgánom verejnej správy, štátnej správy, obciam, mestám, právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, zariadeniam sociálnych služieb, školám a iným ďalším subjektom zasahujúcim do práv chránených Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím podľa § 10 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 176/2015 Z. z. Jednotlivé opatrenia zverejňujeme a ich plnenie pravidelne kontrolujeme. Plnenie niektorých opatrení vyžaduje dlhší čas vzhľadom na náročnosť procesu plnenia, avšak 80% opatrení je splnených. Subjekty, ktorým opatrenia na nápravu ukladáme vedieme k ich dobrovoľnému plneniu, nemáme žiadne sankčné oprávnenia. Takýto postoj subjektov, ktoré plnia opatrenia možno hodnotiť ako priaznivú zmenu spoločenskej mienky k postaveniu ľudí so zdravotným postihnutím.

Z individuálnych podnetov, ktorých posudzovanie bolo ukončené k dnešnému dňu možno konštatovať priaznivejší vývoj porušenia ľudských práv garantovaných v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím v priemere v každom 5 podnete (napr. v roku 2018 bolo konštatované porušenie v každom 2,5 podnete), celkom v 21 článkoch dohovoru. Medzi najviac zasahujúce články dohovoru patrí  článok 28 primeraná životná úroveň a sociálna ochrana, čo v praxi znamená nezabezpečenie dostatočnej výživy, oblečenia ubytovania, rovnakého prístupu k cenovo dostupným službám, finančnej pomoci, dôchodkom, verejnej bytovej výstavby; článok 20 osobná mobilita, ktorý preukazuje zásahy do života na princípe najväčšej možnej nezávislosti a prístupnosť k pomôckam, zariadeniam a technológiám a článok 9 prístupnosť, ktorý poukazuje na architektonické bariéry vo verejných budovách, v doprave ale aj i poskytovaní informácií a nedostatkoch v informačných technológiách.
 
Za významnú pôsobnosť považujeme právo úradu komisára vstúpiť do súdneho konania, ktorého účastníkom je osoba so zdravotným postihnutím, podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v spojení s ustanovením § 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z. ako osobitného subjektu, ktorého úlohou je podieľať sa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a presadzovaním práv priznaných týmto osobám medzinárodnými zmluvami.  Za 5 rokov úrad vstúpil do 81 súdnych konaní. Vstup do súdnych konaní bol odôvodnený ohrozením najmä Článkov 5, 7 ,12, 13, 23, 27 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okrem toho sme do súdnych konaní predkladali vyjadrenia na podporu práv účastníkov konania so zdravotným postihnutím. Najväčšiu skupinu súdnych konaní tvoria konania o spôsobilosti na právne úkony, predovšetkým jej vrátenie alebo zmena pozbavenia na obmedzenie spôsobilosti a poručenské veci týkajúce sa maloletých detí a úpravy ich styku s rodičmi. Pomoc, ktorú tieto deti a ich rodičia či iné blízke osoby potrebujú, je často rozsiahlejšia, ako len posúdenie, či dochádza k porušeniu práv osoby so zdravotným postihnutím. Situácie, v ktorých nás klienti žiadajú o pomoc, sú často emočne vypäté, veľmi citlivé a klienti okrem praktickej rady potrebujú aj dávku porozumenia a podpory a priestor byť vypočutí.  Klientov v ich emočne náročnom prežívaní smerujeme ku konštruktívnemu nazeraniu na situáciu, v ktorej sa ocitli a snažíme sa ich aj povzbudiť, aby to nevzdávali, keďže po mnohých negatívnych skúsenostiach sú už vyčerpaní a pesimistickí.  V kontakte s deťmi so zdravotným postihnutím a ich ťažko skúšanými, ale o to viac silnými rodičmi, vnímame dôležitosť komunitnej súdržnosti a vzájomnej podpory v spoločnosti, ktorú žiadne práva na papieri nenahradia, aj keď je dôležité byť si týchto práv vedomý a nevzdávať sa ich ani v neťažších momentoch.
 
V našej práci vždy hľadáme riešenie ako pomôcť, hľadáme cestu, ktorá našim podávateľom podnetov uľahčí alebo vyrieši ich životnú situáciu, preto pre nich spracúvame rôzne stanoviská, poradenstvá a usmernenia o správnom postupe dokonca aj samotné odvolania alebo žaloby na súd. Úlohou úradu je chrániť základné práva a slobody osôb so zdravotným postihnutím formou monitorovania ich dodržiavania, identifikácie a následného riešenia systémových problémov, vstupovaním do súdnych konaní a preskúmavaním individuálnych podnetov. Za posledné obdobie narastá počet žiadostí o poradenstvo, ktoré možno považovať za advokátsku aktivitu, ktorá je nad rámec pôsobnosti úradu. Týmto stále viac úrad vykonáva služby namiesto centra právnej pomoci, advokátov alebo jednotlivých štátnych orgánov ako sociálna poisťovňa alebo úrad práce pri poučovaní poistencov o ich nárokoch. Či už je to z dôvodu nečinnosti týchto úradov alebo nedôvery občanov v tieto orgány alebo nedostupnosti kontaktov na týchto úradoch, je nevyhnutné zabezpečiť, aby každý subjekt plnil svoje povinnosti uložené mu zákonom.
 
Za neodmysliteľnú súčasť práce úradu považujeme právo podať podnet na prokuratúru v prípadoch, v ktorých sme presvedčení, že právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej správy bol porušený zákon a/alebo Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Túto pôsobnosť aktívne využívame hlavne pri posudzovaní takých podnetov, v ktorých už rozhodnutie orgánu verejnej správy nadobudlo právoplatnosť a uplynuli lehoty na podanie opravných prostriedkov.
Okrem posudzovania individuálnych podnetov od občanov je našou ďalšou najviac rozsiahlou pôsobnosťou výkon monitorovacej činnosti dodržiavania ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Osobnými monitorovacími návštevami a ukladaním opatrení na nápravu zistených nedostatkov (v rozsahu od 3 do 49 opatrení pre jeden subjekt) pomáhame zlepšovať postavenie klientov v zariadeniach sociálnych služieb, pacientov v psychiatrických zariadeniach, detí vo vzdelávacom procese, ale aj odsúdených so zdravotným postihnutím v Ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody a väzby.  Zároveň sa snažíme, aby sa u týchto subjektov poskytovali vysokokvalitné služby pre všetky osoby so zdravotným postihnutím.  K dnešnému dňu bolo sme vykonali 102 monitorovacích návštev v zariadeniach sociálnych služieb, 6 monitorovacích návštev psychiatrických zariadení a 10 monitorovacích návštev škôl a školských zariadení. V roku 2018 sme robili prieskum v 11 väzniciach, kde sa nachádzali väzni so zdravotným postihnutím.
           
V neposlednom rade je naším cieľom, aby sa čo najrýchlejšie implementoval Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím do našej legislatívy. K tomu slúžia naše odporúčanie adresované vláde podľa § 11 zákona č. 176/2015 Z.z., pripomienky uplatňované v rámci medzirezortného pripomienkového konania ale aj spolupráca v mnohými poslancami Národnej rady SR pri podávaní poslaneckých návrhov, za čo všetkým úprimne ďakujeme. Využívame všetky právne dostupné nástroje na zmenu zákonov, u ktorých vyhodnotíme rozpor s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, napr. aj cestou ústavného súdu SR.
 
 
Častokrát už pomáha len to, že okamžite zdvihneme telefón...