streda 18.05.2016

Prípad maloletého Marca v Základnej škole Brehy je zdrvujúci a konanie štátnych úradníkov nemožno ospravedlniť.

Podľa Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, „všetci zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú zhrození z udalosti násilného odvlečenia maloletého Marca z vyučovania v obci Brehy dňa 13.mája 2016. Takéto konanie štátnych úradníkov nemožno ospravedlniť. Ak je tento postup v súlade so zákonom, tak takýto zákon je v rozpore so záujmom dieťaťa. Rovnako za neprijateľné a absolútne nevhodné považujú aj postupy výkonu súdneho rozhodnutia, realizovaného v prípade maloletého Marca.“
Kde zostali základné princípy ochrany maloletého dieťaťa? Kolízny opatrovník má predsa chrániť maloleté dieťa a predovšetkým prednostne chrániť jeho záujmy. Pracovníci úradov práce ako účastníci v súdnom konaní, častokrát navrhujú súdu prijať rozhodnutie so zázračnou formulkou „ponechávame to na rozhodnutie súdu“.

Takýto ne/názor kolízneho opatrovníka môže vyplývať z toho, že nemá naštudovaný spis alebo nemá žiadny názor ako ochrániť dieťa? Sú títo zamestnanci vyberaní na svoje pozície aj s prihliadnutím na to, koho záujmy majú chrániť? Zisťuje sa pri ich výbere, aký majú vzťah k maloletým deťom a či poznajú právnu úpravu týkajúcu sa maloletých detí? Ak nespĺňajú tieto požiadavky, nemôžu zastupovať práva dieťa. Aký názor mal kolízny opatrovník v tomto konaní?

Za žiadnych okolností nie je možné povýšiť záujem matky, ktorá svoje povinnosti podľa Zákona o rodine zjavne dlhodobo zanedbávala, nad záujem maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa za žiadnych okolností nemôže byť takýmto drastickým spôsobom vytrhnuté z prostredia, v ktorom niekoľko rokov vyrastá a vyvíja sa, má svoj okruh rodiny, ktorá mu poskytuje potrebnú starostlivosť a istoty a má svojich kamarátov. Akékoľvek súdne rozhodnutie obhajujúce „zákonné“ dôvody ochrany biologického rodiča, nemôže byť povýšené nad záujem maloletého dieťaťa.

Obavy zo zhoršenia psychického a zdravotného stavu malého Marca v tomto prípade nie sú žiadnou fikciou. Takýto zásah môže vyvolať u Marca a jeho spolužiakov celoživotnú traumu. „Nakoľko podľa dostupných informácií Marco má podľa príbuzných trpieť niekoľkými psychickými diagnózami, v súlade so zákonom č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím oznámim príslušnému súdu, že vstupujem do súdneho konania vo veci ochrany záujmov maloletého Marca. Podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona z vlastnej iniciatívy prešetrím dodržiavanie práv maloletého Marca ako dieťaťa so zdravotným postihnutím.

Pridávam sa k oznamovateľom podozrenia spáchania trestného činu vo veci maloletého Marca“, vyjadrila sa záverom Zuzana Stavrovská.