štvrtok 30.05.2024

Právo voliť do Európskeho parlamentu majú aj osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony

Ľudia, ktorí sú obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, môžu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna tohto roka. Toto pravidlo platí od vydania nálezu Ústavného súdu SR z roku 2017, kedy došlo k zásadnej zmene pri výkone volebného práva.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím týmto reaguje na nesprávny postup Okresného súdu Malacky. Ten v máji tohto roka zaslal obci Plavecké Podhradie list so zoznamom osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, resp. ich spôsobilosť bola obmedzená tak, že nemajú právo hlasovať v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Išlo o klientov tamojšieho zariadenia sociálnych služieb.
 
„V súvislosti s prekážkou volebného práva spočívajúcou v pozbavení spôsobilosti na právne úkony si treba v prvom rade uvedomiť, že akt voľby nie je právnym úkonom v zmysle občianskeho práva. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nepredstavuje pre pozbavenú osobu prekážku výkonu volebného práva,“ zdôrazňuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Článok 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím totiž zaručuje právnu spôsobilosť ľuďom postihnutým vo všetkých oblastiach života na rovnoprávnom základe s ostatnými. Zdravotné postihnutie nesmie byť dôvodom pre odobratie spôsobilosti v akejkoľvek oblasti, a teda stanovenie prekážok volebného práva z tohto dôvodu je v rozpore s Dohovorom.
 
Navyše podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2017 majú právo voliť vo voľbách do Národnej rady, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a v hlasovaní v referende vyhlásenom podľa Článku 93 až Článku 99 Ústavy SR tiež ľudia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Prijatím nálezu došlo k zásadnej zmene pri výkone volebného práva.
 
„Obmedziť spôsobilosť na výkon volebného práva možno len na základe rozhodnutia súdu, ktoré musí zohľadňovať duševné schopnosti dotknutej osoby porozumieť významu, účelu a účinkom volieb, ich jednotlivým formám, ich subjektom a procesom vedúcim k ich výsledku a najmä schopnosť chápať vo voľbách svoj vlastný osobný a odôvodniteľný záujem,“ vysvetľuje komisárka Zuzana Stavrovská. Obmedziť spôsobilosť posudzovanej osoby na výkon volebného práva možno len na základe výslovného výroku súdneho rozhodnutia. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je však prekážkou práva byť volený.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím apeluje na to, aby súdy, ktoré vydali takéto usmernenia pre obce/mestá, tieto dali do súladu s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a s nálezom Ústavného súdu SR z roku 2017. V prípade Okresného súdu Malacky žiadame, aby zrušil list so zoznamom osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony s informáciou, že nemajú právo hlasovať vo voľbách.  
 
Podľa zákona o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím má komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím právo žiadať prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia je zistenie, že bolo porušené právo osoby so zdravotným postihnutím.