nedeľa 07.02.2021

Ľudské práva pacientov so zdravotným postihnutím v zdravotníckych zariadeniach budú pod ochranou komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v piatok 5. februára 2021 svojimi 92 hlasmi návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Schválený návrh zákona odstránil prekážku v činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti ochrany ľudských práv spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, t. j. práva monitorovať právne otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, napr. pri ich hospitalizácii, spôsobe výkonu liečby, nastavení systému zdravotníctva a pod.

Novela nadobúda dňom 1. apríla 2021.

Konečne sa podarila veľká vec, na ktorú upozorňujeme od roku 2016 v každej výročnej správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Vďaka iniciatíve pani poslankyne Kataríny Hatrákovej a jej asistenta Róberta Dobrovodského, ktorí sa ujali tohto problému, začal sa tento problém riešiť. Takže už nebude potrebné pre nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie úradne osvedčený podpis klienta.
Vždy sme s tým mali problém pri monitoringoch, ale aj pri vybavovaní individuálnych podnetov. Takýto súhlas bol problém úradne osvedčiť, hoci klient tento súhlas vždy udelil. Chýbala overovacia doložka. Z toho dôvodu nebolo možné podnet upozorňujúci na zásah do ľudských práv pacienta možné riešiť, zdravotnícke zariadenie odmietlo sprístupniť zdravotnú dokumentáciu klienta, ktorý sa na nás obrátil.

Významným dôvodom k predloženiu návrhu zákona sú závery z monitoringov zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonal tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj individuálne podnety od občanov. Monitoringy boli zamerané na dodržiavanie ľudských práv zraniteľných osôb umiestnených v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Monitoring poukázal na viaceré nežiaduce situácie, ktoré sa stali osobám so zdravotným postihnutím.
Zamerali sme sa na otázky obmedzovania osobnej slobody bez súhlasu pacienta v zdravotníckom zariadení, na tzv. nedobrovoľnú hospitalizáciu a zistenia, na to či boli dodržané zákonné postupy zo strany zdravotníckeho zariadenia.
Ďalším kľúčovým zameraním monitoringov bola existencia krutého zaobchádzania, ktoré smerovalo predovšetkým k tomu, že nikto nesmie byť bez svojho slobodného súhlasu vystavený lekárskym alebo vedeckým pokusom alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta, bez poučenia o dôsledkoch konkrétnej terapie, bez informácie o tom, že pacient môže súhlas s liečbou odvolať, ako aj konkrétneho porušovania postupov pri používaní klietkových a sieťových postelí za súčasného podania psychofarmakologickej liečby.
Celé spektrum príkladov právnych otázok spojených a ochranou ľudských práv počas hospitalizácie dopĺňa dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na rovnakej úrovni ako sa poskytuje osobám bez zdravotného postihnutia.

Konkrétny účel oprávnenia komisára 
Cieľom navrhovanej úpravy preto nebolo právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb za účelom posudzovania správnosti postupu lekára pri stanovení liečby, ale z dôvodu, že zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa “kvantity“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú právneho charakteru, napríklad:
 • súhlas osoby s hospitalizáciou
 • súhlas osoby s liečbou,
 • záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov,
 • záznamy o evidencii pádov, úrazov, pitného režimu klientov 
 • prístup k určitému lieku, prístup k určitému typu zdravotnej starostlivosti,
 • nútenú hospitalizáciu osoby,
 • podmienky v zariadení, kde bola osobe poskytnutá zdravotná starostlivosť,
 • podmienky v zariadení, kde je osobe poskytovaná sociálna služba a pod.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím nie je oprávnený posudzovať podnety, v ktorých podávatelia namietajú tzv. “kvalitu“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tzn. konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy, stanovenie liečby, predpísanie konkrétneho lieku, a pod.

Pacient, alebo jeho zákonný zástupca bude vopred informovaný o požiadavke na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie v rozsahu pôsobnosti komisára, súčasne bude mať právo vysloviť nesúhlas s nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie.

Dovoľte vysloviť poďakovanie Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za to, že nás podporilo. Súčasne ďakujeme aj všetkým 92 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí túto zmenu schválili.

Návrh novely čaká na podpis pani prezidentky.Tlačová konferencia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti k téme zlepšovania postavenia zdravotne znevýhodnených ľudí

 

DETAILY NÁVRHU ZÁKONA

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony

 • Parlamentná tlač: 290
 • Navrhovatelia: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, A. Remiášová, D. Drdul, E. Ňarjaš, J. Herák, J. Szőllős, J. Majorová Garstková, J. Vaňová, J. Karahuta, J. Pročko, K. Hatráková, S. Kozarec, L. Drábiková, M. Šefčík, M. Šofranko, M. Čepček, M. Šipoš, M. Kuriak, M. Potocký, M. Vetrák, M. Kavecká, M. Kozelová, P. Kremský, P. Liba, P. Pollák, P. Vons, R. Marcinčin, R. Vašečka, T. Šudík, A. Záborská, Z. Pleštinská)
 • Dátum doručenia: 2.10.2020
 • Dátum prerokovania: 5.2.2021
 • Číslo uznesenia: 597/2021
 • Výsledok štádia procesu: Novela zákona postupuje do redakcieSúvisiace odkazy:
Detaily návrhu zákona - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

49/2021 Z.z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky (slov-lex.sk)