utorok 28.06.2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila CSS Zátišie v Osadnom

V piatok 24. júna 2022 navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská CSS Zátišie v Osadnom, v ktorom 21. decembra 2021 došlo k požiaru. V súvislosti s touto tragickou udalosťou zahynulo 6 klientov s mentálnym postihnutím. Komisárka sa osobne stretla s riaditeľkou CSS Osadné Agátou Kováčovou, zamestnancami aj klientmi. Zaujímala sa, ako sa vysporiadali s tragédiou a ako pokračuje poskytovanie sociálnych služieb.
Časť budovy, ktorú poškodil požiar a jeho hasenie, je opravená. Komisárka oceňuje viacero pozitívnych zmien. Prvou z nich je nainštalovanie elektronickej požiarnej signalizácie (EPS):
 

Požiarne hlásiče sú nainštalované v každej obytnej miestnosti v budove. Celkovo 24 hlásičov stálo zariadenie cca 2650 Eur. Na to, že to môže zachrániť ľudské životy, ide o zanedbateľnú sumu,


zdôrazňuje Zuzana Stavrovská.

Pozitívne vníma aj fakt, že bola znížená celková kapacita objektu zo 60 na 48 klientov. Viacerí z nich majú okrem mentálneho znevýhodnenia aj rôznu mieru telesného postihnutia. Práve veľkokapacitné zariadenia sociálnych služieb sú viac ohrozené vážnymi dopadmi požiarov, či iných mimoriadnych udalostí, v porovnaní so zariadeniami s menšou kapacitou. Vedenie zariadenia vytvorilo aj novú, vhodnejšie situovanú miestnosť pre opatrovateľky na prvom poschodí (predtým sedeli na prízemí), čo zabezpečuje personálu väčší prehľad o dianí v objekte.
 

Takisto oceňujem, že všetci imobilní klienti sa už nachádzajú na prízemí, a nie na vyšších podlažiach, aby prípadná evakuácia bola možná čo najrýchlejšie,


dopĺňa komisárka Zuzana Stavrovská.

V čase požiaru boli totiž niektorí imobilní klienti ubytovaní aj na poschodí.
 

Toto všetko sú opatrenia, ktoré môžu urobiť aj iné zariadenia, a to aj bez väčších investícií, čo môže zachrániť zdravie aj životy klientov a zamestnancov. Opakovane na to upozorňujeme aj v našich správach o činnosti,


vysvetľuje komisárka Zuzana Stavrovská.

Pri vysokých počtoch klientov s vysokou mierou podpory (t.j s ťažkým zdravotným stavom) v jednom objekte sa totiž nemôžeme spoliehať výlučne na duchaplnosť a obetavú reakciu zamestnancov.
Vedenie zariadenia absolvovalo už aj niekoľko požiarno-evakuačných nácvikov, v súlade s opatreniami, ktoré po požiari v Osadnom nariadilo všetkým zariadeniam sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Komisárka Zuzana Stavrovská riaditeľke zariadenia Agáte Kováčovej odporučila absolvovať takýto výcvik aj v nočných hodinách s reálnym počtom personálu na nočnej zmene, takisto aj zadovážiť tzv. evakuačné podložky, vďaka ktorým je možné počas požiaru bezpečnejšie evakuovať imobilných klientov.

Zariadenie je však aj po rekonštrukcii dispozične riešené rovnako ako pred požiarom, takže  komisárka Zuzana Stavrovská naďalej nepovažuje objekt zariadenia za vhodný:
 

Opakovane upozorňujem, že priechodné izby sú nevhodné nielen z dôvodu ochrany súkromia klientov, ale sú aj veľkým rizikom pri požiaroch a iných živelných udalostiach, pretože dostať sa ku klientom ukrytým v izbe, do ktorej treba ísť cez niekoľko ďalších miestností, je oveľa ťažšie. Odporúčam Prešovskému samosprávnemu kraju, ako zriaďovateľovi zariadenia, zohľadniť toto riziko a pokračovať v znižovaní kapacity budovy tak, aby odstránilo priechodné izby, pričom bude zároveň potrebné vybudovať aj nové, modernejšie a vhodnejšie lokalizované priestory najmä s ohľadom na klientov vyžadujúcich vysokú mieru podpory.


Zariadenie sa nachádza na okraji malej obce Osadné, ktorá je takpovediac „na konci sveta“,  v areáli zariadenia je obmedzený signál mobilných operátorov, o čom sa presvedčila aj komisárka Zuzana Stavrovská:
 

Kým sa tam dostanú záchranné zložky alebo aj bežná zdravotná pomoc,  môže prejsť dlhší čas, a to aj za bieleho dňa v lete, nehovoriac o tom, že tragický požiar vypukol v noci v zime, keď bola zasnežená cesta. To je ďalší dôvod, pre ktorý opakovane apelujem na to, aby zariadenia sociálnych služieb neboli situované na okrajoch obcí, doslova „mimo civilizácie“. Časy, keď spoločnosť razila teóriu, že ľudí s mentálnym postihnutím treba ukryť pred zrakom verejnosti, sú už dávno minulosťou. Uvítala by som rozhodnutie zriaďovateľa presťahovať celé zariadenie do lepšie lokalizovaných, modernejších objektov, bližšie k mestu, ako ho aj rozdeliť na viac menších zariadení,


konštatuje komisárka.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím často zaznamenáva v zariadeniach sociálnych služieb nedostatky týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany. V starších objektoch v podstate absentuje elektronická požiarna signalizácia, zariadenia neabsolvujú požiarno-evakuačné nácviky, prípadne nácvik absolvujú iba zamestnanci, a nie klienti. V zariadeniach s bariérami sa často na poschodiach nachádzajú imobilní klienti, ktorých prevoz na posteliach výťahom, no ani na invalidných vozíkoch nie je možný ani za bežných okolností, nehovoriac o prípadoch, keď zamestnanci klientov v izbách zamykajú.

Zuzana Stavrovská ponúkla zariadeniu CSS Zátišie v Osadnom pomoc a podporu súvisiacu s opatreniami smerujúcimi k väčšej ochrane práv klientov aj zamestnancov. Aj napriek značným limitom spôsobeným nevhodnou lokalizáciou hlavného objektu však v zariadení vidieť veľkú snahu zamestnancov podporovať klientov v dosahovaní čo možno najvyššej miery ich samostatnosti. Výsledky zapájania klientov zariadenia do bežného života sú vo viacerých prípadoch inšpirujúce.