Parlamentná tlač 936
štvrtok 28.04.2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli oslobodení od platenia poplatkov za komunálny odpad

Na rokovanie aktuálnej 65. schôdze NRSR je predložený o. i. poslanecký návrh na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 936).
Hoci poslanecký návrh sleduje iný cieľ, v súvislosti s „otváraním“ zákona komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím upozorňuje na iný, dlhoročný problém týkajúci sa tejto legislatívy:
 
Kým mestá a obce väčšinou majú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravené zľavy pre občanov so zdravotným postihnutím za daň z nehnuteľností, v prípade poplatkov za komunálny odpad im mestá a obce zľavu či odpustenie poplatku neumožňujú, prípadne o tom rozhodujú iba na základe individuálnych žiadostí.
 
Podľa § 83 ods. 2 spomínaného zákona obec môže všeobecne záväzným nariadením znížiť poplatok alebo oslobodiť od poplatku poplatníka, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
 
Problémom je však to, že všeobecne záväzné nariadenia niektorých obcí/miest s takouto možnosťou buď vôbec nepočítajú, prípadne posudzujú žiadosti od osôb so zdravotným postihnutím iba individuálne, čo podľa názoru komisárky  Zuzany Stavrovskej nestačí:
 

Nie každý občan so zdravotným postihnutím vie, že si má o zníženie či odpustenie poplatku požiadať, navyše, výsledok je neistý - môžu nastať situácie, keď obyvateľ jedného mesta so zdravotným postihnutím zľavu dostane, ale obyvateľ susedného nie. Okrem toho, každé mesto a obec si určuje svoju výšku poplatku, v konečnom dôsledku tak môžu byť rozdiely v postupoch aj v poplatkoch značne odlišné.  Ľudia so zdravotným postihnutím sa na nás obracajú s tým, že to vnímajú ako svoje znevýhodnenie.

 
Vzhľadom na sociálne postavenie ľudí so zdravotným postihnutím tak dochádza k zhoršeniu ich finančnej situácie a k ohrozovaniu ich práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu. Tieto práva im pritom zaručuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je SR viazaná od roku 2010 a je nadradený národnej legislatíve.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím riešil podnety v tejto veci od občanov  napríklad z miest Bratislava, Prešov, Banská Štiavnica či Prievidza. Výška poplatkov za odpad sa tam, ako aj v niektorých ďalších  mestách, pohybuje okolo 30 - 40 EUR ročne. Pre osoby so zdravotným postihnutím je to často príliš vysoká suma. Komisárka v podobných podnetoch žiada mesto alebo obec, aby mestské alebo obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh úpravy príslušného všeobecného záväzného nariadenia tak, aby poplatok za odpad pre osoby so zdravotným postihnutím buď znížilo, alebo ich od poplatku oslobodilo, väčšinou však k takejto úprave nedochádza.
 
Komisárka Zuzana Stavrovská preto zdôrazňuje, že je potrebné systémové celoplošné riešenie, ktoré by zjednotilo postup samospráv legislatívne, aby odpustenie poplatku nebolo len možnosťou, ale povinnosťou. Preto apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby zmenili príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:
 

Navrhujem, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli úplne oslobodení od platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; aby takáto úľava nebola ponechaná iba na úvahu poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorí môžu, ale nemusia byť sociálne naladení.