pondelok 30.01.2023

Diela ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou majú poukázať na potrebu komunitnej psychiatrickej starostlivosti

V rámci psychiatrickej starostlivosti na Slovensku dlhodobo chýba tzv. komunitná starostlivosť o duševné zdravie, aká funguje napríklad v susednej Českej republike. V centrách komunitnej starostlivosti by pacienti získali lepší prístup k následnej starostlivosti po akútnej psychiatrickej liečbe, ale aj k terapeutickej podpore. Na tlačovej konferencii 30.1.2023 na to upozornilo OZ Otvorme dvere, otvorme srdca (ODOS), na ktorej sa zúčastnila aj komisárka Zuzana Stavrovská.
Podľa oficiálnych štatistík na Slovensku trpí duševnými problémami až 12% ľudí (Zdroj: Depression Scorecard: Slovensko. Publikované 2022. Bratislava. Dostupné na: depressioncare.eu/downloads.html). Napriek tomu sa väčšina z nich stále zdráha vyhľadať odbornú pomoc či hovoriť o svojich problémoch so svojím okolím. Práve preto sa ľudia so skúsenosťou s duševnými poruchami z celého Slovenska spojili, aby priniesli inšpiráciu a pochopenie všetkým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom unikátneho projektu putovnej výstavy Cesta môjho zotavenia prinesú otvorené a ľudské diskusie o duševnom zdraví do každého kúta Slovenska.
 

Zdieľanie skúseností a nová inšpirácia

 

Prieskumy nám dlhodobo ukazujú, že poruchami duševného zdravia trpí veľká časť našej populácie. Z praxe však vieme aj to, že odbornú pomoc vyhľadá len malé percento z nich. Keď sa rozprávame o duševnom zdraví, osobnú skúsenosť naozaj nič nenahradí a mnohí sa radšej obrátia na ľudí s vlastnou skúsenosťou pre ich autenticitu a zažitú skúsenosť ako na profesionálov. Preto sa členovia o.z. Otvorme dvere, otvorme srdcia rozhodli, že sa o svoje skúsenosti s duševnou poruchou a najmä cestu svojho zotavenia podelia so svetom. A to veľmi vľúdnym, kreatívnym a inšpiratívnym spôsobom,

hovorí MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., psychiatrička a štatutárna zástupkyňa pacientskeho združenia ODOS, ktoré výstavu organizuje.

Autorom myšlienky pilotného projektu výstavy je Miloš Šviderský, človek s osobnou skúsenosťou s duševnou poruchou a jeden z prvých peer konzultantov na Slovensku.
 

Zmyslom pomoci peer konzultantov je zdieľanie s druhými na základe vlastnej skúsenosti. Necítiť sa sám vo svojom trápení je liečivé, a práve tento pocit spolupatričnosti, pochopenia a ľudskosti by sme teraz radi priniesli do rôznych kútov Slovenska, vrátane miest a situácií, v ktorých debaty o duševnom zdraví zďaleka nie sú bežné, 

uviedol Miloš Šviderský. 
 

Umenie je jedným z prostriedkov, ktorým je možné uchopiť svoju skúsenosť a priblížiť náš vnútorný svet a zároveň byť pozitívnou inšpiráciou, aby sme sa o svoje zdravie starali a zaujímali všetci,

dodáva.

Obrazy a iné diela ľudí so skúsenosťou s duševnými poruchami budú vystavené v knižniciach a ďalších verejných priestoroch po celom Slovensku od 1. februára 2023. Súčasťou výstav budú i otvorené diskusie o duševnom zdraví s miestnymi členmi organizácie ODOS či odborníkmi na psychiatriu. Projekt odštartuje v Košiciach, odkiaľ sa v marci presunie do Michaloviec a Prešova. 
 

Výstava bude putovať počas tohto roka po celom Slovensku. Už teraz môžeme s radosťou povedať, že sa jej dočkajú aj obyvatelia stredného či západného Slovenska,

dopĺňa autor myšlienky projektu.
 

Rozvoj komunitnej starostlivosti v psychiatrii


Dohliadanie na dodržiavanie a ochranu ľudských práv psychiatrických pacientov je jednou z pôsobností komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Za sedem rokov svojej existencie Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zrealizoval spolu 12 monitorovacích návštev psychiatrických zariadení (oddelení, nemocníc, liečební) a v súčasnosti pripravuje samostatnú správu o týchto monitorovacích návštevách, v ktorej zhrnie zistenia, poznatky a odporúčania.
 

Počas monitoringov sme zistili aj to, že je nedostatok podporných, komunitných služieb pre psychiatrických pacientov. Komunitná starostlivosť o pacientov s duševnou poruchou je pritom nástrojom k účinnej liečbe, ktorá môže vo veľkej miere minimalizovať alebo až predchádzať akútnym alebo dlhodobým hospitalizáciám,

zdôrazňuje komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská.

Jedným z cieľov projektu organizácie ODOS je preto posilnenie tzv. komunitnej starostlivosti o duševné zdravie, ktorú tak odborníci, ako aj ľudia so skúsenosťou považujú za jeden z hlavných pilierov reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. V rámci komunitných centier rozmiestnených vo väčších či menších mestách by pacienti získali lepší prístup k následnej starostlivosti po akútnej liečbe, ale i k terapeutickej podpore či pomoci pre svojich blízkych.
 

Prešovský samosprávny kraj je naklonený spolupráci pri tvorbe a realizácii pilotného projektu komunitnej starostlivosti o pacientov s duševnou poruchou. Na Slovensku absentujú služby komunitnej starostlivosti, čo zvyšuje nápor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Starostlivosť o duševne chorých realizovaná v komunite vyžaduje spájanie všetkých zúčastnených - pacientov, ich rodín, služieb pre duševné zdravie, všeobecných zdravotníckych a sociálnych služieb. Veríme, že koordinačná úloha Prešovského samosprávneho kraja prispeje k naštartovaniu novej alternatívy starostlivosti o pacientov s duševným ochorením v našom kraji,

hovorí Tatiana Hrindová z odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja. Odborníci, ako aj ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou dúfajú, že k Prešovskému samosprávnemu kraju sa postupne budú pridávať aj ďalší.


 
 Ľudskosť a umenie spájajú
 

Text:
PR agentúra Seesame, ÚKOZP