Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.
Viac informáciíPodať podnet
V tejto oblasti posudzujeme a zisťujeme najmä plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré súvisia s právom osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie a s poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ako napr. Článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, Článok 6 Ženy so zdravotným postihnutím, Článok 9 Prístupnosť, Článok 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, Článok 20 Osobná mobilita, Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístupu k informáciám, Článok 22 Rešpektovanie súkromia, Článok 26 Habilitácia a rehabilitácia, Článok 27 Práca a zamestnanosť, Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.
 Podnety
 Opatrenia
 Prokuratúry
 Súdne konania

Aktualizácia

18.11.2019 17:49

Opatrenia