Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Sprístupňovanie informácií

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii). Podľa §3 zákona o slobode informácií, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, vyplňte prosím nižšie uvedené tlačivo „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.
Údaje o žiadateľovi informácií
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií
Podať informácie:Informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácii môžete podať písomne:
 • týmto elektronickým formulárom,
 • elektronickou poštou na adresu sekretariat@komisar.sk,
 • faxom na číslo 02/20 420 300,
 • listovou zásielkou,
 • osobne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
  Račianska 153, 831 54  Bratislava 35
  (počas úradných hodín pre styk s verejnosťou).

Kontaktné informácie

Račianska 153
831 54  Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 18:00
Utorok 7:30 - 17:00
Streda 8:00 - 18:00
Štvrtok 7:30 - 17:00
Piatok 7:30 - 15:00
 
V žiadosti je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:
 • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu žiadateľa,
 • požadovaný spôsob sprístupnenia infomrácie,
 • text s uvedením, aké informácie žiadateľ požaduje sprístupniť.
Súvisiace dokumenty:
 • Uvedený text o sprístupňovaní informácií
 • Tlačivo „Žiadosť o sprístupnenie informácií“ (preklik na žiadosť)
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (preklik na zákon)

Prílohy

Žiadosť o sprístupnenie informácií
Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií pre podanie žiadosti poštovou zásielkov. Typ: Názov súboru: Ziadost-o-spristupnenie-informacii.pdf
Zákon o slobode informácií
Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Typ: Názov súboru: ZZ_2000_211_20160701.pdf

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím