Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podnety (2016)

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:37

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  27,7 % Podnet na preskúmanie -  68,8 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  3,4 % Pošta -  18,6 % Osobne -  18,4 % E-mail -  45,9 % Elektronicky formulár -  13,9 %

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  5,4 % Ukončené -  68,9 % Koná sa -  25,7 %

Referáty

Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia - 18,7 % Referát sociálnych služieb a vzdelávania - 14,7 % Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií - 39,9 % Referát registratúry a styku s verejnosťou - 0,5 % Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy - 14,0 % Referát bezbariérových prístupností - 12,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 0,3 % Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) - 4,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 3,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 6,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 7,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 17,0 % Stanovisko (§ 10 ods. 2 písm. e) - 0,1 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) - 3,3 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) - 1,1 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) - 23,8 % Podnet na zmenu právnej úpravy - 3,3 % Podávateľ zomrie - 0,1 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) - 5,0 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru - 1,6 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) - 0,1 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body - 2,6 % Odloženie podnetu § 22 - 19,3 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) - 0,3 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) - 2,3 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) - 24,2 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) - 1,5 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) - 31,8 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) - 4,5 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) - 30,3 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) - 3,0 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) - 1,5 % 1.6 Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) - 0,8 %

Zoznam podnetov za rok 2016

Dátum doručeniaPredmet podnetuStav podnetuReferát
29.12.2017 Zabezpečenie bezbariérového prístup   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
29.12.2017Popis: Podávateľ žiada zabezpečenie bezbariérového prístupu v neštátnom zdravotníckom zariadení. Zariadenie nereaguje na žiadosť podávateľa.
27.12.2017 Ochrana klienta v DSS pred neprimerane agresívnym správan...   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
27.12.2017Popis: Podávateľka sa sťažuje na situáciu v DSS, kde je umiestnený jej syn. Syn je ohrozovaný agresívnym pacientom, ktorý napáda personál i pacientov. Podávateľka žiada prešetriť situáciu, pretože vedenie DSS je v tejto veci nečinné.
22.12.2017 Zastavenie laktácie rodičky so zdravotným postihnutím   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
22.12.2017Popis: Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začínam konať z vlastnej iniciatívy vo veci zastavenia laktácie rodičky so zdravotným postihnutím.
21.12.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
21.12.2017Popis: Podávateľovi bol priznaný výsluhový dôchodok. No zároveň nespĺňa podmienky na priznanie Invalidného dôchodku, preto žiada prešetrenie rozhodnutia Sociálnej poisťovne.
18.12.2017 Príspevok na osobnú asistenciu   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
18.12.2017Popis: Podávateľka požiadala o navýšenie počtu hodín osobnej asistencie, nakoľko doterajší rozsah hodín, ktorý má priznaný na rok jej nepostačuje. Taktiež namieta konanie príslušného úradu práce pri doručovaní rozhodnutia a výzvy na dostavenie sa na posudkovú komisiu.
15.12.2017 Vybavenie invalidného dôchodku ak je občan pozbavený spôs...   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
15.12.2017Popis: Podávateľovi nebol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu nezastupovania podávateľa opatrovníkom na UPSVaR. Podávateľ žiada o pridelenie nového opatrovníka a prešetrenie nepriznania invalidného dôchodku.
15.12.2017 Odobratie invalidného dôchodku   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
15.12.2017Popis: Podávateľovi preklasifikovali ID na ČID aj napriek svalovej dystrofii. Stratil nárok na dôchodok z UK. Podávateľ žiada prešetrenie podnetu.
15.12.2017 Nevytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
15.12.2017Popis: Podávateľka žiada prešetriť postup riaditeľky školy vo veci preloženia syna do Diagnostického centra. Syn podávateľky má diagnostikovaný Aspergerov syndróm.
14.12.2017 Vybavenie invalidného dôchodku   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
14.12.2017Popis: Podávateľka žiada pomoc pri vybavovaní individuálneho dôchodku pre brata. Brat sa nachádza v DSS Poradenstvo vo veci invalidného dôchodku
12.12.2017 Žiadosť o parkovací preukaz   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
12.12.2017Popis: Podávateľ v podnete uviedol, že žiadal o vyhotovenie parkovacieho preukazu, ktorý mu nebol priznaný, nakoľko nie je odkázaný na individuálnu preprau osobným motorovým vozidlom a nespĺňa tak zákonné podmienky.
11.12.2017 Príspevok na prepravu.   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
11.12.2017Popis: Podávateľ žiada poradiť vo veci príspevku na prepravu pre matku, ktorá dochádza za dcérou do DSS. Príjem má veľmi skromný. Podávateľ by sa rád poinformoval kam sa má pani obrátiť, aby získala príspevok. Súčasne žiada o radu vo veci dedičstva pre dcéru po otcovi.
06.12.2017 Poradenstvo   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
06.12.2017Popis: Podávateľ upozorňoval v DSS, že nemá platný OP. Bol na ÚP -bral osobnú asistenciu a teraz ju má vrátiť. Riaditeľ podávateľa pritlačil k múru a on podpísal aj keď upozorňoval, že nemá platný OP.Teraz UP žiada platiť a riaditeľ nadaj poberá asistentský príspevok a vypláca ním dlh UP.
06.12.2017 Zablokovaný prístup k invalidnému dôchodku v dôsledku oso...   Koná sa Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
06.12.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o preverenie postupu komerčnej banky, ktorá podávateľovi zablokovala osobný účet v dôsledku osobného bankrotu. Podávateľ tak nemá prístup k invalidnému dôchodku, ktorý je jeho jediným príjmom.
06.12.2017 Príspevky na osobnú asistenciu   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
06.12.2017Popis: Vyplatenie príspevkov na os. asistenciu.
05.12.2017 Zabezpečenie cvičebnej rehabilitácie v zariadení DSS   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
05.12.2017Popis: Podávateľ podnetu uvádza, že v zariadení, v ktorom má umiestneného syna, nedodržujú rehabilitačné cvičenia, syna dlhodobo fixujú. Podávateľ žiada, aby so synom začali cvičiť a nebol neustále fixovaný.
04.12.2017 Proces vzdelávania   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
04.12.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie podnetu vo veci integrácie žiaka ZŠ s PAS.
04.12.2017 Používanie zdravotníckych pomôcok v zariadení sociálnych ...   Ukončené/sledované Referát sociálnych služieb a vzdelávania
04.12.2017Popis: Podávateľka žiada stanovisko vo veci používania zdravotnícko-bezpečnostných pomôcok pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Pomôcky slúžia ako ako opora a prevencia pádu v prípade, že sa prijímateľ sociálnej služby nedokáže sám udržať vo vzpriamenej polohe na kresle alebo vozíku.Bez ich použitia by bol odkázaný na pobyt na lôžku.
04.12.2017 Pomoc pri zmene opatrovníka, ktorý zneužíva svoje práva   Koná sa Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
04.12.2017Popis: Podávateľ požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc pri zmene opatrovníka. Uvádza, že súčasná opatrovníčka si neplní riadne svoje povinnosti a zneužíva svoje postavenie súdom určeného opatrovníka. Nemá prístup k peniazom, opatrovníčka s partnerom sa mu vyhrážajú, že ho zavrú na psychiatriu. Podávateľ žiada aj prinavrátenie ...
01.12.2017 Zamietnutie kompenzačných pomôcok   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
01.12.2017Popis: Podávateľka žiada zamietnutie kompenzačných pomôcok UPSVaRom.
01.12.2017 Poradenstvo vo veci bezbarierovasti   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
01.12.2017Popis: Podávateľka sa domáha, aby v bytovom dome bol zabezpečený výťah aj jeho prevádzka.
01.12.2017 Poskytovanie služieb RTVS   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
01.12.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie nedoplatku na úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.
29.11.2017 Exekúcia versus náhradný byt   Ukončené Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
29.11.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou, či má ako osoba so zdravotným postihnutím právo na náhradný byt, ak mu kvôli exekúcii hrozí vypratanie z nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti v rámci exekučnného konania. Uvádza, že má vyše 30 exekúcii, ktoré nie je schopný splácať.
29.11.2017 Odňatie poskytovania právnej pomoci zo strany Centra práv...   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
29.11.2017Popis: Podávateľka sa domáha, aby jej právna pomoc bola zo strany CPP aj naďalej poskytovaná.
29.11.2017 Starostlivosť o klienta v špecializovanom zariadení   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.11.2017Popis: Prešetrenie podnetu vo veci zanedbania starostlivosti o klienta v špecializovanom zariadení DSS
28.11.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
28.11.2017Popis: Podávateľ žiada poradenstvo - žiada zodpovedať otázky týkajúce sa ľudských práv a invalidného dôchodku.
28.11.2017 Podnet na prešetrenie   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
28.11.2017Popis: Podnet na prešetrenie postupov ÚTVOS.
27.11.2017 Nepriznanie peňažného príspevku   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
27.11.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta rozhodnutie úradu práce, ktorým nebol jej bratovi priznaný peňažný príspevok na úpravu bytu - kúpeľne, z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu
27.11.2017 Preprava cestujúceho ŤZP/S vlakom   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
27.11.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta konanie vlakvedúceho ŽSR. V novembri 2017 podávateľ cestoval rýchlikom z Piešťan do Bratislavy. V Piešťanoch nastupoval do vozňa určeného pre deti a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po nastúpení do vozňa zistil, že nie sú voľné žiadne miesta na sedenie, avšak kupé určené pre imobilných bolo podľa jeho tvr...
27.11.2017 Oprávnenie zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú pra...   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
27.11.2017Popis: Podávateľ žiada poradenstvo vo veci čerpania dovolenky, preradenia na inú pracovnú pozíciu.
27.11.2017 Poradenstvo vo veci opatrovníctva   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
27.11.2017Popis: Podávateľka sa chcela informovať ohľadom peňažného príspevku na opatrovanie, či je možné aby vykonával opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej manžel, ktorý je na čiastočnom invalidnom dôchodku, a aké ďalšie podmienky musí spĺňať.
23.11.2017 Poradenstvo vo veci zamestnávanie osoby so zravotným post...   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
23.11.2017Popis: Podávateľka v podnete upozorňuje na neochotu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň požiadala o radu, kam by sa mohla obrátiť, nakoľko by sa veľmi rada zamestnala.
21.11.2017 Pracovnoprávny spor a trestné konanie   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
21.11.2017Popis: Podávatelia podnetu poukazujú na vážne nedostatky pracovného prostredia v chránenej dielni, prach, hluk, výpary.
21.11.2017 Plynutie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
21.11.2017Popis: Podávateľ podnetu žiada vysvetlenie k ust. zákona vo veci splnenia lehoty na predloženie žiadosti o príspevok za 3. štvrťrok 2017
21.11.2017 Zdravotná starostlivosť vo výkone trestu odňatia slobody.   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
21.11.2017Popis: Podávateľ žiada o informácie, na čo má ako diabetik nárok vo výkone trestu a v civilnom živote.
21.11.2017 Vzdelávanie dieťaťa so zdravotným postihnutím   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
21.11.2017Popis: Matka dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc. Jej maloletý syn navštevuje štvrtý ročník základnej školy. Škola matku žiada, aby si syna nechala doma, ako dôvod škola uviedla problémové správanie. Matka samoživiteľka žiada radu, ako riešiť takúto situáciu a zároveň...
21.11.2017 Prešetrenie správneho postupu ÚPSVaR   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
21.11.2017Popis: Podávateľka žiadala o poskytnutie peňažného príspevku na úpravu kúpeľne. Rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola jej žiadosť zamietnutá.
20.11.2017 Preskúmanie postupu zdravotnej poisťovne vo veci zasielan...   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
20.11.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie dohody o používaní zdravotníckej pomôcky, ktorá ukladá povinnosť užívateľovi zdravotníckej pomôcky finančne sa podieľať na oprave pomôcky a podrobiť sa šetreniu zdravotnej poisťovne o používaní tejto pomôcky.
20.11.2017 Preukazovanie príjmu starobného dôchodcu pre účely príspe...   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
20.11.2017Popis: Podávateľ podnetu považuje proces preukazovania príjmu za obťažujúci, ak má príjem iba zo starobného dôchodku a jeho zvýšenie je určené celoplošne (týka sa zákona č. 447/2008 Z. z.)
20.11.2017 Preukaz ŤZP so sprievodcom   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
20.11.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že vlastní preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu. Ďalej uviedla že v lekárskom posudku má napísané, že je odkázaná na sprievodcu a preto chce aby jej úrad práce priznal preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
20.11.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
20.11.2017Popis: Podávateľ namieta nejednotný postup úradov práce pri priznávaní finančného príspevku na zriadenie chránenej dielne
20.11.2017 Podnet k zisteným výsledkom národného auditu   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
20.11.2017Popis: Podnet Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením k zistením výsledkom národného auditu štátnych a súkromných poradenských zariadení v SR a ich nesúladu s aktuálnymi krokmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
16.11.2017 Preukaz osoby so zdravotným postihnutím   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
16.11.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že nebolo vyhovené jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o ktorý žiadal už dvakrát. Podľa lekárskych posudkov nebola uznaná za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nakoľko nespĺňa zákono stanovenú percentuálnu hranicu.
16.11.2017 Domov sociálnych služieb - ukončeni poskytovania sociálne...   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
16.11.2017Popis: Poskytovateľ sociálnej služby oznamuje komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, že pristúpi k jednostrannému rozviazaniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu, že príjimateľka služby hrubo porušuje dobé mravy, čím narúša občianske spolunažívanie v zariadení.
15.11.2017 Nepriznanie PP na úpravu kúpeľne a OMV   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
15.11.2017Popis: Podávateľka namieta nepriznanie peňažného príspevku na kúpravu kúpeľne a peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, keďže jej žiadostiam nebolo vyhovené. Žiada o prešetrenie rozhodnutí.
15.11.2017 Odškodnenie za poškodenia zdravia   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
15.11.2017Popis: Podávateľka žiada primerané odškodnenie za poškodenie zdravia spôsobené FN Prešov.
14.11.2017 Sťažnosť na jednanie úradníkov na UPSVaR   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
14.11.2017Popis: Sťažnosť na konanie úradníkov na UPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny
10.11.2017 Susedský spor   Koná sa Referát bezbariérových prístupností
10.11.2017Popis: Podávateľ žiada o zrušenie konania a následné odpustenie poplatkov
10.11.2017 Nariadenie náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa   Ukončené Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
10.11.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o radu vo veci rodinného práva. Jej dcére, ktorá trpí zdravotným postihnutím, sa narodilo dieťa, o ktoré nie je schopná sa toho času postarať biologická rodina. Podávateľka žiada o informácie, aké bude mať matka a ona ako opatrovník matky, ktorej je zas...
09.11.2017 Poradenstvo   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
09.11.2017Popis: Podávateľka žiada o stanovisko k postupu riešenia prípadu - peňažný príspevky na prepravu. Úrad práce vydal rozhodnutie podľa ktorého musí podávateľka vrátiť časť neprávom vyplateného peňažného príspevku na prepravu, nakoľko taxislužba ktorou mala zabezpečovanú prepravu nemá platnú licenciu.
06.11.2017 Podnet na zmenu právnej úpravy   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
06.11.2017Popis: Podnet na zmenu právnej úpravy - osobná asistencia. Podávateľ - anonym, sa domáha zmeny zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 466)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím