Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podnety (2016)

Prijaté podnety

Počet podnetov

465

Podrobnosti

Aktualizované: 24.10.2017 07:48

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  29,9 % Podnet na preskúmanie -  67,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,0 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  3,7 % Pošta -  17,6 % Osobne -  15,9 % E-mail -  49,9 % Elektronicky formulár -  12,9 %

Stav podnetov

Ukončené so sledovaním -  2,4 % Ukončené -  83,4 % Koná sa -  14,2 %

Referáty

Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia - 18,5 % Referát sociálnych služieb a vzdelávania - 15,9 % Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií - 40,4 % Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy - 14,4 % Referát bezbariérových prístupností - 10,8 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 0,5 % Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) - 4,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 4,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 0,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 7,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 7,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) - 17,2 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) - 4,4 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) - 0,8 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) - 19,2 % Podnet na zmenu právnej úpravy - 2,1 % Podávateľ zomrie - 0,3 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) - 4,9 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru - 1,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) - 0,3 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body - 3,8 % Odloženie podnetu § 22 - 19,5 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) - 0,5 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) - 2,7 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) - 23,0 % Rozhodol Ústavný súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) - 1,4 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) - 37,8 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) - 6,8 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) - 25,7 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) - 1,4 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) - 1,4 %

Zoznam podnetov za rok 2016

Dátum doručeniaPredmet podnetuStav podnetuReferát
29.12.2016 Zariadenie pre seniorov - doplatok úhrady   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.12.2016Popis: Podnet adresovaný na MPSVR SR, komisárke daný na vedomie. Matka podávateľky je umiestnená v zariadení pre seniorov. Jej príjem nestačí na úhradu. Poskytovateľ určil zmluvou dcére doplácať za pobyt matke. Dcéra je tiež osobou so zdravotným postihnutím. Žiada o posúdenie postupu poskytovateľa sociálnej služby pri určovaní doplatku podávateľky za ...
28.12.2016 Spôsobilosť na právne úkony - vrátenie   Ukončené Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy
28.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s naliehavou požiadavkou, keď našiel právoplatný rozsudok, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Pojednávania sa nezúčastnil, rozsudok mu nebol doručený. Prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu. Je pripútaný na vozíček. Podávateľ podnetu požiadal komisá...
28.12.2016 Zariadenie pre seniorov - neumožnenie kontaktu   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
28.12.2016Popis: Podávateľka sa domáha ukončenia pobytu otca v zariadení pre seniorov, kde nastúpil dňa 11.11.2016. Chce sa opäť o neho starať doma, pokiaľ sa neuvoľní miesto v inom, lacnejšom zariadení, kde je 3. v poradí.
27.12.2016 Peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla - zamietnutie   Koná sa Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
27.12.2016Popis: Podávateľka namieta rozhodnutie úradu práce, ktorým nebol jej dcére priznaný peňažný príspevok na kúpu OMV, nakoľko podľa úradu práce nespĺňa zákonom predpísané kritéria. Podávateľka podala proti rozhodnutiu úradu práce odvolanie, o ktorom rozhodlo ústredie práce tak, že odvolanie zamietlo a potvrdilo rozhodnutie úradu práce.
27.12.2016 Finančná spoluúčasť pri liečbe Parkinsonovej choroby   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
27.12.2016Popis: Podávateľ podnetu poukazuje na vážny problém s plánovaným rozhodnutím Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. požadovať finančnú spoluúčasť pacientov s Parkinsonovou chorobou pri liečebnej terapii Duodopu. Tým by zdravotná poisťovňa likvidovala všetky plánované aplikácie tejto metódy liečenia, ktorá sa nasadzuje u pacientov vo veľmi pokročilom št...
23.12.2016 Invalidný dôchodok - prehodnotenie rozhodnutia Sociálnej ...   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
23.12.2016Popis: Podávateľ podnetu namieta postup Sociálnej poisťovne ústredia, nakoľko mu nebol priznaný invalidný dôchodok. Dôvodom nepriznania invalidného dôchodku bolo stanovenie nízkej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudkovým lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne ústredia.
23.12.2016 Peňažný príspevok na pracovného asistenta   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
23.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom namieta odňatie finančného príspevku na pracovného asistenta. Poukazuje na vykonanú finančnú kontrolu na mieste, ktorá bola podľa jeho názoru v rozpore so zákonom.
20.12.2016 Návrh na zmenu právnej úpravy   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
20.12.2016Popis: Podávateľ podnetu poukazuje na nedostatočné finančné zabezpečenie v oblasti starostlivosti rodičov o dieťa so zdravotným postihnutím. Navrhuje, aby sa novelou príslušného zákona zvýšilo finančné zabezpečenie pre telesne postihnutých občanov a zlepšenie finančných podmienok rodičov pri opatrovaní zdravotne postihnutého dieťaťa. Tiež navrhuje zmen...
20.12.2016 Inkluzívne vzdelávanie - 20 hodín týždenne, nevydanie pot...   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
20.12.2016Popis: Stará mama sa stará o vnuka. Žiak so zdravotným postihnutím Aspergerov syndróm. Navštevuje 8 ročné gymnázium do 20 hodín týždenne. Riaditeľ jej odmieta o tom vydať potvrdenie, ktoré potrebuje pre úrad práce na poberanie príspevku na opatrovanie.
20.12.2016 Priznanie invalidného dôchodku - rozhodovanie Sociálnej p...   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
20.12.2016Popis: Podávateľka podnetu namieta výšku priznaného starobného dôchodku. Podávateľka podnetu sa domnieva, že jej bol priznaný nižší starobný dôchodok namiesto vyššieho invalidného dôchodku, ktorý jej patrí. Žiada o vydanie rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku a o jeho doplatenie v príslušnej výške.
20.12.2016 Spoplatnenie parkovacieho miesta vyhradeného pre osobu s ...   Ukončené Referát bezbariérových prístupností
20.12.2016Popis: Podávateľka podnetu sa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím dopytuje, či je v súlade so zákonom spoplatnenie parkovacieho miesta, ktoré je vyhradené pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
19.12.2016 Peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
19.12.2016Popis: Podávateľ podnetu požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o radu, ako má postupovať pri žiadosti o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bez automatickej prevodovky.
19.12.2016 Úhrada za lekársky výkon v rámci peňažných príspevkov na ...   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
19.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa u komisárky pre osoby so zdravotným posthnutím informoval, či lekárske výkony v rámci konania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP podliehajú spoplatneniu, a ak áno v akej výške.
16.12.2016 Zariadenie opatrovateľskej služby - ukončenie poskytovania   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
16.12.2016Popis: Podávateľka podnetu má umiestnenú matku v zariadení opatrovateľskej služby na dobu určitú do 31.12.2016. Zariadenie odmieta predlžiť dobu poskytovania. Ako dôvod uvádza, že prijímateľka do zariadenia nepatrí z dôvodu, že je postihnutá Alzhaimerovou chorobou a patrí do špecializovaného zariadenia.
16.12.2016 Peňažný príspevok na úpravu bytu- kúpeľne   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
16.12.2016Popis: v podnete sa jedná o nepreplatenie sprchovej vaničky, ktorá nebola zohľadnená pri výpočte výšky peňažného príspevku
16.12.2016 Opatrovateľská služba - problémy s pridelením opatrovateľky   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
16.12.2016Popis: Podávateľka podnetu potrebuje pomoc pri opatrovaní. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má rozhodnúť o kompenzácii dôsledkov sociálneho postihnutia, trvá to dlho. Doteraz mala opatrovateľku, mesačne platila 156,00 €.
14.12.2016 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
14.12.2016Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že sa obrátila na Sociálnu poisťovňu ústredie vo veci priznania predčasného staorbného dôchodku. Po čase sa stala invalidnou a tak požiadala o priznanie invalidného dôchodku namiesto starobného. Sociálna poisťovňa ústredie ani generálny riaditeľ v odvolacom konaní jej žiadosti nevyhoveli.
14.12.2016 Domov sociálnych služieb - zmena pobytu dieťaťa z týždenn...   Koná sa Referát sociálnych služieb a vzdelávania
14.12.2016Popis: Maloletý syn je umiestnený v domove sociálnych služieb s týždennou pobytovou formou. Otec podal podnet na umiestnenie syna na celoročnú pobytovú formu v tom istom zariadení. Rodičia sú rozvedení a súdne konanie o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov prebieha.
12.12.2016 Neadekvátna zdravotná starostlivosť   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
12.12.2016Popis: Podávateľ namieta neadekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas výkonu trestu odňatia slobody. Podávateľ podnetu poukazuje na to, že lekári v ústave na výkon trestu odňatia slobody ho "odignorovali" a odmietli mu predpísať lieky vrátane lieku na epilepsiu a lieku na chronickú pankreatitídu s neadekvátnym odôvodnením. Tiež poukazuje na...
12.12.2016 Parkovací preukaz- nepriznanie   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
12.12.2016Popis: úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevyhovel žiadosti podávateľa o vyhotovenie parkovacieho preukazu
12.12.2016 Splácanie dlhu   Ukončené Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy
12.12.2016Popis: Podávateľ žiadal o pomoc vo veci splácania dlhu. V podnete uvádza, že jeho dlh (spotrebný úver) voči banke bol v júli 2014 v nižšej sume, ako mu oznámila spoločnosť, ktorá jeho dlh voči banke vymáha. Ďalej uvádza, že každý mesiac spláca sumu 50 €. Podľa jeho tvrdenia k decembru 2016 zaplatil sumu 1 500 €.
12.12.2016 Zariadenie sociálnych služieb - zneužitie právomoci opat...   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
12.12.2016Popis:  Občianske združenia (OZ) ... poskytuje sociálne služby. Štatutárny zástupca OZ, ktorý je súčasne aj riaditeľ zariadenia sociálnych služieb (ZSS) a vykonáva funkciu opatrovníka prijímateľa sociálnej služby v ZSS, použil z jeho účtu finančné prostriedky na tipovanie. Prípad riešila a vyriešila novinárka týždenníka. Odbor dohľadu MPSVaR SR poslal...
12.12.2016 Striedavá starostlivosť u dieťaťa s autizmom   Ukončené Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy
12.12.2016Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou, či môže nahliadnuť do spisu príslušného úradu práce v čase, keď prebieha súdne konanie o úpravu styku s dieťaťom a či je vhodná striedavá starostlivosť u dieťaťa s autizmom. Daná vec je predmetom súdneho konania, na zodpovedanie otázky súd pribral do kona...
12.12.2016 Domov sociálnych služieb - zmena opatrovníka, žiadosť o p...   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
12.12.2016Popis: Prijímateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou je zbavený spôsobilosti na právne úkony. Opatrovníkom je DSS, ten odmieta návrh na zmenu opatrovníka (na matku, ktorá chce premiestniť syna do DSS v mieste jej bydliska matky.
12.12.2016 Preukaz fyzickej osoby s ŤZP a prieťahy v správnom konaní   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
12.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom ju žiada o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov vo veci preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že napriek tomu, že podľa rozhodnutí správnych orgánov na preukaz nemá nárok, v sociálnej poisťovni má urče...
08.12.2016 Dôchodok pre dcéru   Koná sa Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
08.12.2016Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že chcela vybaviť dcére dôchodok V sociálnej poisťovni jej povedali že musí mať rozhodnutie súdu, že je dcéra zbavená spôsobilosti a má ustanoveného opatrovníka, inak jej dôchodok nevybavia.
08.12.2016 Pracovnoprávny vzťah   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
08.12.2016Popis: Podávateľka v podnete namieta, že si bola na sociálnej poisťovni podať žiadosť o podporu v nezamestnanosti. Pracovníčka Sociálnej poisťovne jej však oznámila, že poslední 4 zamestnávatelia za ňu neplatili poistenie v nezamestnanosti. Žiada o radu, ako sa vyvarovať nemorálnych firiem a ako sa uistiť, že zamestnávateľ za ňu platí povinné odvody.
08.12.2016 Peňažný príspevok na opatrovanie   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
08.12.2016Popis: Podávateľ podnetu namieta rozhodnutie o neposkytnutí peňažného príspevku na opatrovanie. Podávateľ uvádza, že maloleté dieťa trpí cystickou fibrózou a domnieva sa, že je odkázané na celodenné opatrovanie vzhľadom na danú diagnózu.
07.12.2016 Spôsobilosť na právne úkony - neurobiť zásah do plnej spô...   Ukončené so sledovaním Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy
07.12.2016Popis: Podávateľ (blízka osoba) oznámila, že mesto podalo návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony svojho občana - dotknutej osoby. Podávateľ uviedol, že postup mesta je neopodstatnený. Zdravotný stav dotknutej osoby nie je taký, aby bol urobený zásah do jeho spôsobilosti na právne úkony a o dotknutú osobu je plne postarané v rodine podávateľa....
07.12.2016 Asistent učiteľa - nepridelenie   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
07.12.2016Popis: Škola, kde sa inkluzívne vzdelávajú 3 žiaci s Aspergerovým syndrómom, nebol pridelený asistent učiteľa. Podávateľ podnetu - otec jedného so žiakov, píše list ministrovi školstva SR a žiada pridelenie asistenta učiteľa. Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím poslal list na vedomie.
07.12.2016 Vyživovacia povinnosť na plnoletú zdravotne postihnutú os...   Ukončené Referát občiansko-právnej a rodinnej agendy
07.12.2016Popis: Podávateľka (matka dotknutej osoby) požiadala o poradenstvo vo veci výživného na dospelú dcéru zo strany otca. Po podaní návrhu na zvýšenie výživného plnoletou dcérou, reagoval otec podaním návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti. Dcéra odôvodnila zvýšenie výšky výživného zvýšením výdavkov z dôvodu štúdia na vysokej škole. Otec zdôvodnil zruš...
07.12.2016 Nevhodná práca pre osobu s ŤZP   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
07.12.2016Popis: Podávateľ podnetu namieta postup príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kedy mu bola ponúknutá nevhodná práca zo strany úradu práce. Podávateľ podnetu ponuku odmietol, za čo sa následne začalo správne konanie o vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov. Podávateľ podnetu poukazuje na svoj nepriaznivý stav, v dôsledku č...
06.12.2016 Peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
06.12.2016 Parkovací preukaz-nepriznanie   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
06.12.2016Popis: úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepriznal podávateľke parkovací preukaz
05.12.2016 Darovacia zmluva a uvedenie do omylu nepočujúcej osoby Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
05.12.2016 Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
05.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci poradenstva v rámci peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.
05.12.2016 Zdravotné poistenie Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
05.12.2016 Peňažný príspevok v nezamestnanosti   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
05.12.2016Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že je momentálne nezamestnaná. Žiadala o zaevidovanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, kde ju však pracovníčka úradu práce odmietla zapísať. Podávateľka sa okrem toho chcela informovať, kto za ňu platí zdravotné a sociálne poistenie ked je poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku
02.12.2016 Invalidný dôchodok   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
02.12.2016Popis: Podávateľka namieta postup sociálnej poisťovne, pri určovaní miery poklesu schpnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nakoľko si myslí, že vzhľadom na svoju diagnózu jej mala byť určená vyššia miera poklesu. Žiada o prehodnotenie.
02.12.2016 Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu- kúpeľne   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
02.12.2016Popis: podávateľ v podnete namieta, že mu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v predloženej predfaktúre neuznal položku- vanička sprchová, a neposkytol mu na túto položku financie
02.12.2016 Domov sociálnych služieb - bezodkladné umiestnenie bezdom...   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
02.12.2016Popis: Podávateľka podnetu už niekoľko dní vidí z okna svojho bytu, že v garážiach sa zdržiava pani s osobou na invalidnom vozíčku, zrejme matka so synom. Žiada o pomoc a riešenie situácie, pretože vonku je zima. Vidí ich tam už dlhšiu dobu, niekoľko mesiacov. Na niekoľko dni odídu a opätovne sa vracajú.
02.12.2016 Dôchodkové poistenie   Ukončené Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
02.12.2016Popis: Podávateľ žiada preverenie vo veci jeho možného dôchodkového poistenia. Poberá peňažný príspevok na opatrovanie otca, a chcel si podať potvrdenie na dôchodkové poistenie, aby sa mu opatrovanie započítavalo do dôchodkového poistenia, pracovníčka sociálnej poisťovne odmietla prevziať potvrdenie.
01.12.2016 Peňažný príspevok na kúpu auta   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
01.12.2016Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom namieta nepriznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, napriek tomu, že spĺňa všetky podmienky pre jeho priznanie.
01.12.2016 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvis...   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
01.12.2016Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že jej dcére bol odobratý peňažný príspevok na ošatenie a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabzepečením prevádzky osobného motorového vozidla
01.12.2016 Susedské spory   Ukončené Referát bezbariérových prístupností
01.12.2016Popis: Podávateľka žiada o pomoc pri riešení sporu s podnájomníkmi susedy.
29.11.2016 Inkluzívne vzdelávanie - odmietanie poskytnutia sociálneh...   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.11.2016Popis: Žiak s dg. autizmus - Aspergerovým syndrómom inkluzívne vzdelávaný na základnej škole. Škola odmieta ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodu sociálneho voľna. Toto voľno je odporúčané odborníkmi z dôvodu väčšej unaviteľnosti žiaka.
29.11.2016 Inkluzívne vzdelávanie - šikanovanie spolužiakmi   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.11.2016Popis: Žiak s dg. autizmus, Aspergerov syndrómom a pridružené poruchy učenia je vzdelávaný v základnej škole. Šikanovanie spolužiakmi - slovné napádanie. Triedna učiteľka tento stav ignoruje. Medzi žiakmi došlo k fyzickému útoku, obvinili syna, že bol iniciátorom. Syn prišiel domov krívajúci, povedal, že ho spolužiak kopol. Sestra ho videla učupeného v...
29.11.2016 Inkluzívne vzdelávanie - nedodržiavanie individuálneho vz...   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.11.2016Popis: Matka dieťaťa s dg. autizmus, Asperbergov syndróm a pridružené poruchy učenia, ktorý je vzdelávaný inkluzívne na základnej škole sa domnieva, že škola nedodržiava Individuálny vzdelávací plán žiaka. V ňom je odporúčané nehodnotiť žiaka v niektorých predmetoch. škola odporúčanie pedagogického centra a klinického psychológa ignoruje.
29.11.2016 Inkluzívne vzdelávanie - pokarhanie žiaka za neaktivitu   Ukončené Referát sociálnych služieb a vzdelávania
29.11.2016Popis: Žiak s dg. autizmus, Aspergerovým syndrómom s pridruženými poruchami učenia je vzdelávaný v inkluzívne v základnej škole. Po každej štvrťročnej klasifikácii pokarhanie od riaditeľky (napr. nepracuje na hodinách, nenosí si pomôcky, za nulovú aktivitu na vyučovaní). Podľa matky je toto pokarhanie neoprávnené, vyplýva z diagnózy syna.
29.11.2016 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvis...   Ukončené Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
29.11.2016Popis: Podávateľ podnetu namieta rozhodnutie príslušného správneho orgánu, podľa ktorého nemá nárok na peňažný príspevok na benzín.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 465)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím