Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Legislatíva

V tejto sekcii zverejňujeme aktuálne prebiehajúce pripomienkové konania k jednotlivým novelám zákonov. Počas prebiehajúceho konania sa môžete zapojiť do pripomienkovania, prostredníctvom možnosti "Pridať pripomienku" v ľavej časti tejto stránky.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Vaše pripomienky spracuje a kompletný materiál postúpi predkladateľovi návrhu.

Ukončené pripomienkové konania

Názov dokumentuDátum ukončeniaČíslo zákona
Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.02.2017 448/2008 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 01.02.2017 7/2009 Z. z.
Návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 21.02.2017 LP 954
Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 07.03.2017 č. 461/2003 Z. z.
NávrNávrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.03.2017 LP/2017/32/
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 11.04.2014 LP/2017/226
Predbežná informácia formacia k novele zákona č. 461-2003 o sociálnom poistení 12.05.2017 Pl/2017/107
Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.05.2017 Pl/2017/275
Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 18.07.2017 LP/2017/495
Novela zákona č. 461/2017 o sociálnom poistení 21.07.2017 LP/2017/504
Zobrazené výsledky 1-10 (z 11)
  < 1 2  > 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím