Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

162

Podrobnosti

Aktualizované: 24.10.2017 07:46

Stav podnetov

Ukončené so sledovaním -  0,6 % Ukončené -  63,0 % Koná sa -  36,4 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  34,0 % Podnet na preskúmanie -  62,3 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,7 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,9 % Pošta -  19,8 % Osobne -  21,6 % E-mail -  36,4 % Elektronicky formulár -  20,4 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  6,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  21,4 % Stanovisko (§ 10 ods. 2 písm. e)  -  1,0 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,1 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,0 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  22,4 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,1 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,0 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  5,1 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  10,2 % Odloženie podnetu § 22 -  18,4 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) -  1,0 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  11,1 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  27,8 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  16,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  11,1 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  33,3 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
19.10.2017 Žiadosť o zrušenie súdneho rozhodnutia   Ukončené
19.10.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo vo veci náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
13.10.2017 Správny postup zdravotnej poisťovne   Koná sa
13.10.2017Popis: Podávateľka žiada o preskúmanie rozhodnutia zdravotnej poisťovne vo veci nárokovania si elektrického vozíka.
11.10.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
11.10.2017Popis: Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
09.10.2017 Nepriznanie nároku na elektrický vozík   Koná sa
09.10.2017Popis: Zamietnutie nároku elektrických vozíkov zdravotnou poisťovňou.
09.10.2017 Poradenstvo   Koná sa
09.10.2017Popis: Poradenstvo vo veci invalidného dôchodku.
05.10.2017 Prešetrenie stanovenia lekárskej diagnózy Koná sa
25.09.2017 Nepriznanie invalidného dôchodku   Koná sa
25.09.2017Popis: Podávateľovi nebol priznaný invalidný dôchodok
20.09.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
20.09.2017Popis: Podávateľ žiada o stanovisko Sociálnej poisťovne vo veci Invalidného a starobného dôchodku.
08.09.2017 Neuznanie PN-ky   Koná sa
08.09.2017Popis: Sociálna poisťovňa neuznala podávateľke PN-ku.
06.09.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
06.09.2017Popis: Podávateľka sa sťažuje na prístup službu konajúceho lekára ako aj prístup a správanie sanitárov.
23.08.2017 Zrušenie PN-ky   Ukončené
23.08.2017Popis: Podávateľovi bola zrušená PN-ka, nebola mu vystavená nová. Lekár odmietol vydať Lekársky posudok pre zamestnávateľa
18.08.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené
18.08.2017Popis: Podávateľ potrebuje poradenstvo ohľadom invalidného dôchodku.
15.08.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
15.08.2017Popis: Podávateľka podnetu vo svojom podnete uviedla okrem iného (podnet vo veci príspevkov na kompenzáciu - rieši referát 02R), že poberá nízky invalidný dôchodok na diabetes v mesačnej výške 164,10 eur. V telefonickom hovore tiež uviedla, že invalidný dôchodok jej bol kvôli exekúcii zablokovaný.
08.08.2017 Poradenstvo v oblasti liečby v zahraničí.   Koná sa
08.08.2017Popis: Pomoc pri schvaľovaní žiadosti o liečbu v zahraničí vo VZP.
07.08.2017 Invalidný dôchodok - prehodnotenie   Koná sa
07.08.2017Popis: Podávateľka podnetu poukazuje na nedostatočne priznanie % zníženia schopnosti zárobkovej činnosti v rámci odborného posudzovania posudkovej lekárky sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne v konaní o invalidnom dôchodku. Prístup posudkovej lekárky považuje za neprofesionálny.
02.08.2017 Preskumanie postupu Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda   Koná sa
02.08.2017Popis: Prešetrenie postupu vo veci zastavenia laktácie novorodičky so zdravotným postihnutím.
26.07.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
26.07.2017Popis: Podávateľ žiada prešetriť poskytovanie služieb zariadenia pre seniorov.
25.07.2017 Správny postup VZP a.s.   Koná sa
25.07.2017Popis: Prešetrenie postupu VZP a.s. krajská pobočka Trenčín vo veci preplácania zdravotníckych pomôcok - okuliare.
20.07.2017 Žiadosť o zrušenie súdneho rozhodnutia   Koná sa
20.07.2017Popis: Podávateľ žiada o zrušenie rozhodnutia Okresného a Krajského súdu. Bol poučený o pôsobnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a o tom, že jej pôsobnosť sa na súdy nevzťahuje.
17.07.2017 Prešetrenie postupu sociálnej poisťovne   Koná sa
17.07.2017Popis: Podávateľka žiada prešetrenie postupu sociálnej poisťovne v veci nepriznania invalidného dôchodku.
17.07.2017 Podnet postúpený Úradom komisára pre deti   Koná sa
17.07.2017Popis: Komisár pre deti podnet postúpil z dôvodu plnoletosti dieťaťa ŤZP. Súčasne bolo podávateľovi poskytnuté poradenstvo, kde môže požiadať o náhradné výživné a vyplácanie invalidného dôchodku.
12.07.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa
12.07.2017Popis: Prešetrenie správneho postupu Sociálnej poisťovne vo veci priznania invalidného dôchodku. Podávateľ namieta priznanú výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú Sociálnou poisťovňou, ústredím a tiež záver posudkového lekára o pracovnej rekomandácii.
10.07.2017 Nepriznanie invalidného dôchodku   Koná sa
10.07.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia vo veci nepriznania invalidného dôchodku. V podnete poukazuje na skutočnosť, že Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec mu bol priznaný nárok na preukaz FO s ťažkým zdravotným postihnutím.
27.06.2017 Zdravotné poistenie v SR   Ukončené
27.06.2017Popis: Zrušenie zdravotného poistenia na Slovensku. Podávateľ podnetu v roku 2006 vycestoval do Írska, po desiatich rokoch bol upozornený na to, že si musí zrušiť zdravotné poistenie na Slovensku. Poslal niekoľko krát tlačivo E 104, ale nebolo akceptované.
26.06.2017 Preskúmanie postupu lekárskej starostlivosti   Koná sa
26.06.2017Popis: Podávateľ sa domáha spravodlivého súdneho procesu.
23.06.2017 Správny postup sociálne poisťovne   Ukončené
23.06.2017Popis: Podávateľka sa obrátila na úrad so žiadosťou o poradenstvo. V podnete uvádza, že si nevie vybrať odborníka na správne posúdenia zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť jej plnoletého syna.
12.06.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené
12.06.2017Popis: Podávateľ namieta posúdenie zdravotného stavu.
08.06.2017 Parkovací preukaz- nepriznanie   Ukončené
08.06.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ktorým nebolo vyhovené jej žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Proti predmetnému rozhodnutiu podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie.
06.06.2017 Správny postup zdravotnej poisťovne   Ukončené
06.06.2017Popis: Pdávateľ podnetu namieta postup svojej zdravotnej poisťovne - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a žiada o preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí kúpeľnej starostlivosti. Podávateľ podnetu nesúhlasí s tým, že nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby.
01.06.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu, ktorý podala v Skalici osobne do zápisnice Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, uviedla, že rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredia pri prehodnotení prepočtu jej starobného dôchodku po smrti manžela jej bol dôchodok znížený o polovicu. Má záujem zistiť, ako sa dotkne plánované prehodnotenie staro dôchodkov v ...
01.06.2017 Prepočet starobného dôchodku   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podala na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím osobne do zápisnice podnet, v ktorom uviedla, že rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredia pri prehodnotení prepočtu jej starobného dôchodku po smrti manžela jej bol dôchodok znížený o polovicu. Má záujem zistiť, ako sa dotkne plánované prehodnotenie staro dôchodcov jej dôch...
01.06.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu, ktorý podala osobne do zápisnice v Skalici poukazuje v podnete na nesprávne posúdenie zdravotného stavu jej syna Martina Tomáška posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne ústredie v konaní o zvýšenie invalidného dôchodku pre syna.
01.06.2017 KZP/0196/2017/04R -Poradenstvo   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľ podal podnet v Skalici osobne do zápisnice Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. V podnete upozornil na skutočnosť, že v minulosti mali sluchovo postihnutí preplácané baterky do načúvacích strojčekov a opravy strojčeka.
01.06.2017 Nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu namieta nedobrovoľnú hospitalizáciu v psychiatrickej nemocnici. Poukazuje najmä na nesprávny a neetický postup lekárky v odbore psychiatrie a hrozné podmienky počas hospitalizácie v psychiatrickej nemocnici. Žiada právne rady, ak by bolo možné prostredníctvom e-mailu.
01.06.2017 Správny postup Sociálnej poisťovne   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu podaného cestou e-mailu požiadala o preskúmanie rozhodnutia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne o nepriznaní invalidného dôchodku jej dcéry. Prosí o radu, ako ďalej vo veci invalidného dôchodku postupovať. Domnieva sa, že Sociálna poisťovňa urobila pri rozhodovaní chybu.
22.05.2017 Prosba o pomoc pri riešení zložitej životnej situácie   Koná sa
22.05.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s prosbou o pomoc pri riešení zložitej životnej situácie svojej rodiny. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára jej psychicky chorý syn nemá nárok na invalidný dôchodok ani na podporu v nezamestnanosti. Položila otázku, či má na niečo nárok od štátu.
15.05.2017 Posúdenie zdravotného stavu na účely invalidity   Koná sa
15.05.2017Popis: Podávateľka podnetu vyslovila nespokojnosť s posúdením jej zdravotného stavu na úely invalidity. Poukázala na zlý postup posudkového lekára, zmenu diagnózy a nedodržanie odporúčaní a zistení lekárskych správ. Žiada vec znovu prehodnotiť podľa zákonnej úpravy.
12.05.2017 Správny postup Sociálnej poisťovne   Ukončené
12.05.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta nízke percento poklesu schopnosti zárobkovej činnosti priznané posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne ústredia. Proti rozhodnutiu o nepriznaní invalidného dôchodku podal odvolanie, o ktorom rozhodne generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Podávateľ žiada o informácie vo veci úrazovej renty a náhrady škody za bolesť a za...
09.05.2017 Invalidný dôchodok - rozhodovanie Sociálnej poisťovne ústredia   Ukončené
09.05.2017Popis: Podávateľka vo svojom podnete poukazuje na nedostatočné prehodnotenie výšky svojho invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou , ústredie. Súčasne vyslovila otázku, či je možné dosiahnuť plný invalidný dôchodok na základe problémov s jej adaptáciou do spoločnosti a prirodzene pôsobiť, nakoľko je sluchovo postihnutá. Tiež ju zaujíma, ktorého odborn...
04.05.2017 Zaujatie stanoviska   Ukončené
04.05.2017Popis: Podávateľ podal podnet na vykonávanie nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podnet na zaujatie stanoviska komisárky pri realizácii práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť /ne/poskytovanú v zariadeniach sociálnych služieb občanom s ťažkým zdravotným postihnutím vy...
04.05.2017 Správny postup Sociálnej poisťovne   Ukončené
04.05.2017Popis: Na základe informácií z médií komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začala z vlastnej iniciatívy preskúmavanie rozhodnutia správneho orgánu vo veci nepriznania invalidného dôchodku. Sociálna poisťovňa ústredie rozhodnutím zamietla žiadosť zdravotne postihnutej osoby o invalidný dôchodok. Svoje rozhodnutie odôvodnila Sociálna poisťovňa tý...
07.04.2017 Veková hranica pre preplatenie invalidného kočíka   Koná sa
07.04.2017Popis: Podávateľ v podnete uviedol, že má od narodenia postihnutého 2,5 ročného syna. POtrebuje pre neho invalidný kočík, ktorý však zdravotná poisťovna prepláca/poskytuje až od 3 rokov. Podávateľ vidí porušenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nakoľko jeho synovi nie je poskytnutý kočík, ktorý potrebuje.
28.03.2017 Zdravotnícke pomôcky - poskytnutie zdravotnou poisťovňou   Koná sa
28.03.2017Popis: Podávateľ podnetu má vážne zdravotné problémy. Z uvedeného dôvodu požiadal svoju zdravotnú poisťovňu o pridelenie potrebných zdravotníckych pomôcok a to konkrétne brušného pásu a rukavíc. Jeho zdravotná poisťovňa mu uvedené zdravotnícke pomôcky odmietla poskytnúť. Podľa názoru podávateľa je pridelenie požadovaných zdravotníckych pomôcok z dôvod...
27.03.2017 Posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne   Koná sa
27.03.2017Popis: Podnet sa týka posúdenia zdravotného stavu manžela podávateľky posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne. Podávateľka namieta najmä súčasnú legislatívu ("tabuľky", podľa ktorých sa posudzuje miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), lebo v súčasných "tabuľkách" nie sú posudzované obe ruky ako jedno zdravotné postihnutie.
23.03.2017 Invalidný dôchodok - nespokojnosť s výškou dôchodku   Koná sa
23.03.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta správnosť postupu Sociálnej poisťovne ústredia pri rozhodovaní o jeho dôchodku. Sociálna poisťovňa ústredie pri svojom rozhodovaní nezohľadnila odpracované roky v rizikovej skupine. Na základe tejto skutočnosti sa domáha nápravy a doplatenia rozdielu dôchodku v príslušnej výške za roky odpracované v rizikovej skupine.
21.03.2017 Podnet   Ukončené
21.03.2017Popis: Žiadosť o poradenstvo vo veci právneho zastupovania komisárky invalidných a vysluhových dôchodkov
20.03.2017 Správny postup Sociálnej poisťovne   Koná sa
20.03.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada prešetriť postup Sociálnej poisťovne ústredia pri rozhodovaní o priznaní invalidného dôchodku a postup Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina pri rozhodovaní o kompenzáciách. Súčasťou podnetu je i žiadosť o informáciu o možnosti liečenia jej syna v Českej republike.
20.03.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
20.03.2017Popis: Podávateľ namieta postup Sociálnej poisťovne, nakoľko dosiahol potrebnú invaliditu, ale do odpracovaných rokov mu chýba minimálne 1 rok, a z toho dôvodu mu sociálna poisťovňa nechce priznať invalidný dôchodok.
13.03.2017 Finančná situácia   Ukončené
13.03.2017Popis: Podávateľ v podnete uviedol, že žiada o radu. Jeho žiadosť sa týka poradenstva ohľadom sociálnych dávok, nakoľko nedostal rozhodnutie o nemocenských dávkach, a nemá z čoho žiť. Taktiež v podnete uviedol, že je bez príjmu a musí živiť rodinu. Ďalej uviedol, že mu lekárka povedala, že po roku si môže podať žiadosť o invalidný dôchodok.
07.03.2017 Valorizácia invalidného dôchodku Ukončené
Zobrazené výsledky 1-50 (z 162)
 |<  < 1 2 3 4  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím