Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:45

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  0,6 % Ukončené -  71,9 % Koná sa -  27,5 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  32,6 % Podnet na preskúmanie -  63,5 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,9 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  2,2 % Pošta -  20,2 % Osobne -  20,8 % E-mail -  36,5 % Elektronicky formulár -  20,2 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  4,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  25,8 % Stanovisko (§ 10 ods. 2 písm. e)  -  0,8 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,4 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,6 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  21,8 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  4,0 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,6 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  4,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  8,1 % Odloženie podnetu § 22 -  21,0 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) -  0,8 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  7,7 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  19,2 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  7,7 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  19,2 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  11,5 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  30,8 % 1.6 Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,8 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
12.01.2018 Register dlžníkov verejného zdravotného poistenia   Koná sa
12.01.2018Popis: Podávateľ požaduje vymazanie neoprávneného zápisu do zoznamu dlžníkov verejného zdravotného poistenia.
08.01.2018 Invalidný dôchodok   Koná sa
08.01.2018Popis: Podávateľka požaduje pomoc vo veci zvýšenie invalidného dôchodku. Dlhodobo sa nemôže zamestnať, preto preto prosí o radu, kam by sa mohla obrátiť, aby sa mohla zamestnať.
04.01.2018 Invalidný dôchodok   Koná sa
04.01.2018Popis: Podávateľ požaduje prešetrenie rozhodnutia Sociálnej poisťovne vo veci zamietnutia žiadosti o zvýšenia invalidného dôchodku.
22.12.2017 Zastavenie laktácie rodičky so zdravotným postihnutím   Koná sa
22.12.2017Popis: Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začínam konať z vlastnej iniciatívy vo veci zastavenia laktácie rodičky so zdravotným postihnutím.
21.12.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
21.12.2017Popis: Podávateľovi bol priznaný výsluhový dôchodok. No zároveň nespĺňa podmienky na priznanie Invalidného dôchodku, preto žiada prešetrenie rozhodnutia Sociálnej poisťovne.
15.12.2017 Vybavenie invalidného dôchodku ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony   Koná sa
15.12.2017Popis: Podávateľovi nebol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu nezastupovania podávateľa opatrovníkom na UPSVaR. Podávateľ žiada o pridelenie nového opatrovníka a prešetrenie nepriznania invalidného dôchodku.
15.12.2017 Odobratie invalidného dôchodku   Koná sa
15.12.2017Popis: Podávateľovi preklasifikovali ID na ČID aj napriek svalovej dystrofii. Stratil nárok na dôchodok z UK. Podávateľ žiada prešetrenie podnetu.
14.12.2017 Vybavenie invalidného dôchodku   Koná sa
14.12.2017Popis: Podávateľka žiada pomoc pri vybavovaní individuálneho dôchodku pre brata. Brat sa nachádza v DSS Poradenstvo vo veci invalidného dôchodku
28.11.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené
28.11.2017Popis: Podávateľ žiada poradenstvo - žiada zodpovedať otázky týkajúce sa ľudských práv a invalidného dôchodku.
21.11.2017 Zdravotná starostlivosť vo výkone trestu odňatia slobody.   Ukončené
21.11.2017Popis: Podávateľ žiada o informácie, na čo má ako diabetik nárok vo výkone trestu a v civilnom živote.
20.11.2017 Preskúmanie postupu zdravotnej poisťovne vo veci zasielania dohôd o používaní zdravotní...   Koná sa
20.11.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie dohody o používaní zdravotníckej pomôcky, ktorá ukladá povinnosť užívateľovi zdravotníckej pomôcky finančne sa podieľať na oprave pomôcky a podrobiť sa šetreniu zdravotnej poisťovne o používaní tejto pomôcky.
15.11.2017 Odškodnenie za poškodenia zdravia   Koná sa
15.11.2017Popis: Podávateľka žiada primerané odškodnenie za poškodenie zdravia spôsobené FN Prešov.
02.11.2017 Poradenstvo a pomoc vo veci zdravotného poistenia   Ukončené
02.11.2017Popis: Poradenstvo a pomoc vo veci zdravotného poistenia.
23.10.2017 Žiadosť o pomoc vo veci invalidného dôchodku   Ukončené
23.10.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo, ako postupovať vo veci vybavovania formuláru S1.Syn podávateľky je poistenom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Synovi bol zamietnutý invalidný dôchodok z dôvodu, že nikdy nepracoval.
19.10.2017 Žiadosť o zrušenie súdneho rozhodnutia   Ukončené
19.10.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo vo veci náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
13.10.2017 Správny postup zdravotnej poisťovne   Koná sa
13.10.2017Popis: Podávateľka žiada o preskúmanie rozhodnutia zdravotnej poisťovne vo veci nárokovania si elektrického vozíka.
11.10.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
11.10.2017Popis: Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
09.10.2017 Nepriznanie nároku na elektrický vozík   Koná sa
09.10.2017Popis: Zamietnutie nároku elektrických vozíkov zdravotnou poisťovňou.
09.10.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
09.10.2017Popis: Pomoc pri vybavovaní invalidného dôchodku.
05.10.2017 Prešetrenie stanovenia lekárskej diagnózy Koná sa
25.09.2017 Nepriznanie invalidného dôchodku   Koná sa
25.09.2017Popis: Podávateľovi nebol priznaný invalidný dôchodok
20.09.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené
20.09.2017Popis: Podávateľ žiada o stanovisko Sociálnej poisťovne vo veci Invalidného a starobného dôchodku.
08.09.2017 Neuznanie PN-ky   Koná sa
08.09.2017Popis: Sociálna poisťovňa neuznala podávateľke PN-ku.
06.09.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
06.09.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmať postup Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri prešetrovaní jej sťažnosti na neadekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nesúhlasí s oznámením o výsledku prešetrenia podnetu zo dňa 26.9.2017.
23.08.2017 Zrušenie PN-ky   Ukončené
23.08.2017Popis: Podávateľovi bola zrušená PN-ka, nebola mu vystavená nová. Lekár odmietol vydať Lekársky posudok pre zamestnávateľa
18.08.2017 Invalidný dôchodok syna   Ukončené
18.08.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada poradenstvo ohľadom invalidného dôchodku a sirotského dôchodku syna.
15.08.2017 Invalidný dôchodok   Koná sa
15.08.2017Popis: Podávateľka podnetu vo svojom podnete uviedla okrem iného (podnet vo veci príspevkov na kompenzáciu - rieši referát 02R), že poberá nízky invalidný dôchodok na diabetes v mesačnej výške 164,10 eur. V telefonickom hovore tiež uviedla, že invalidný dôchodok jej bol kvôli exekúcii zablokovaný.
08.08.2017 Liečba v zahraničí   Koná sa
08.08.2017Popis: Pomoc pri schvaľovaní žiadosti o liečbu v zahraničí vo VZP.
07.08.2017 Invalidný dôchodok - prehodnotenie   Koná sa
07.08.2017Popis: Podávateľka podnetu poukazuje na nedostatočne priznanie % zníženia schopnosti zárobkovej činnosti v rámci odborného posudzovania posudkovej lekárky sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne v konaní o invalidnom dôchodku. Prístup posudkovej lekárky považuje za neprofesionálny.
02.08.2017 Preskumanie postupu Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda   Koná sa
02.08.2017Popis: Prešetrenie postupu vo veci zastavenia laktácie novorodičky so zdravotným postihnutím.
02.08.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa
02.08.2017Popis: Preštrenie postupu Sociálnej poisťovne Rožnava vo veci nepriznania invalidného dôchodku.
26.07.2017 Prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti   Koná sa
26.07.2017Popis: Podávateľ žiada prešetriť poskytovanie služieb zariadenia pre seniorov.
25.07.2017 Správny postup VZP a.s.   Koná sa
25.07.2017Popis: Prešetrenie postupu VZP a.s. krajská pobočka Trenčín vo veci preplácania zdravotníckych pomôcok - okuliare.
24.07.2017 Odobratie invalidného dôchodku   Koná sa
24.07.2017Popis: Podávateľ podnetu žiada komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o prešetrenie nesprávneho postupu Sociálnej poisťovne, ústredia vo veci nesprávneho rozhodnutia o odobratí invalidného dôchodku. Podľa jeho názoru má na invalidný dôchodok nárok.
20.07.2017 Žiadosť o zrušenie súdneho rozhodnutia   Ukončené
20.07.2017Popis: Podávateľ žiada o zrušenie rozhodnutia Okresného a Krajského súdu. Bol poučený o pôsobnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a o tom, že jej pôsobnosť sa na súdy nevzťahuje.
17.07.2017 Prešetrenie postupu sociálnej poisťovne   Koná sa
17.07.2017Popis: Podávateľka žiada prešetrenie postupu sociálnej poisťovne v veci nepriznania invalidného dôchodku.
17.07.2017 Podnet postúpený Úradom komisára pre deti   Koná sa
17.07.2017Popis: Komisár pre deti podnet postúpil z dôvodu plnoletosti dieťaťa ŤZP. Súčasne bolo podávateľovi poskytnuté poradenstvo, kde môže požiadať o náhradné výživné a vyplácanie invalidného dôchodku.
12.07.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa
12.07.2017Popis: Prešetrenie správneho postupu Sociálnej poisťovne vo veci priznania invalidného dôchodku. Podávateľ namieta priznanú výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú Sociálnou poisťovňou, ústredím a tiež záver posudkového lekára o pracovnej rekomandácii.
10.07.2017 Nepriznanie invalidného dôchodku   Koná sa
10.07.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia vo veci nepriznania invalidného dôchodku. V podnete poukazuje na skutočnosť, že Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec mu bol priznaný nárok na preukaz FO s ťažkým zdravotným postihnutím.
27.06.2017 Zdravotné poistenie v SR   Ukončené
27.06.2017Popis: Zrušenie zdravotného poistenia na Slovensku. Podávateľ podnetu v roku 2006 vycestoval do Írska, po desiatich rokoch bol upozornený na to, že si musí zrušiť zdravotné poistenie na Slovensku. Poslal niekoľko krát tlačivo E 104, ale nebolo akceptované.
26.06.2017 Preskúmanie postupu lekárskej starostlivosti   Koná sa
26.06.2017Popis: Podávateľ sa domáha spravodlivého súdneho procesu.
23.06.2017 Posúdenie zdravotného stavu   Ukončené
23.06.2017Popis: Podávateľka sa obrátila na úrad so žiadosťou o poradenstvo. V podnete uvádza, že si nevie vybrať odborníka na správne posúdenia zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť jej plnoletého syna.
12.06.2017 Invalidný dôchodok   Ukončené
12.06.2017Popis: Podávateľ namieta posúdenie zdravotného stavu.
08.06.2017 Parkovací preukaz- nepriznanie   Ukončené
08.06.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ktorým nebolo vyhovené jej žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Proti predmetnému rozhodnutiu podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie.
06.06.2017 Správny postup zdravotnej poisťovne   Ukončené
06.06.2017Popis: Pdávateľ podnetu namieta postup svojej zdravotnej poisťovne - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a žiada o preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí kúpeľnej starostlivosti. Podávateľ podnetu nesúhlasí s tým, že nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby.
01.06.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu, ktorý podala v Skalici osobne do zápisnice Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, uviedla, že rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredia pri prehodnotení prepočtu jej starobného dôchodku po smrti manžela jej bol dôchodok znížený o polovicu. Má záujem zistiť, ako sa dotkne plánované prehodnotenie staro dôchodkov v ...
01.06.2017 Prepočet starobného dôchodku   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podala na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím osobne do zápisnice podnet, v ktorom uviedla, že rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredia pri prehodnotení prepočtu jej starobného dôchodku po smrti manžela jej bol dôchodok znížený o polovicu. Má záujem zistiť, ako sa dotkne plánované prehodnotenie staro dôchodcov jej dôch...
01.06.2017 Správny postup sociálnej poisťovne   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu, ktorý podala osobne do zápisnice v Skalici poukazuje v podnete na nesprávne posúdenie zdravotného stavu jej syna Martina Tomáška posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne ústredie v konaní o zvýšenie invalidného dôchodku pre syna.
01.06.2017 KZP/0196/2017/04R -Poradenstvo   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľ podal podnet v Skalici osobne do zápisnice Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. V podnete upozornil na skutočnosť, že v minulosti mali sluchovo postihnutí preplácané baterky do načúvacích strojčekov a opravy strojčeka.
01.06.2017 Nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti   Ukončené
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu namieta nedobrovoľnú hospitalizáciu v psychiatrickej nemocnici. Poukazuje najmä na nesprávny a neetický postup lekárky v odbore psychiatrie a hrozné podmienky počas hospitalizácie v psychiatrickej nemocnici. Žiada právne rady, ak by bolo možné prostredníctvom e-mailu.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 178)
 |<  < 1 2 3 4  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím