Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Renáta Jančovičová

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

119

Podrobnosti

Aktualizované: 24.10.2017 07:48

Stav podnetov

Ukončené so sledovaním -  1,7 % Ukončené -  47,9 % Koná sa -  50,4 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  23,7 % Podnet na preskúmanie -  73,7 % Návrh na zmenu legislatívy -  2,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  2,5 % Pošta -  14,3 % Osobne -  24,4 % E-mail -  49,6 % Elektronicky formulár -  9,2 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  3,4 % Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  5,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  6,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  15,3 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,1 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  37,3 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,4 % Podávateľ zomrie -  1,7 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  1,7 % Odloženie podnetu § 22 -  11,9 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  85,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  14,3 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
20.10.2017 Podnet na prešetrenie postupu poskytovateľa soc. služby.   Koná sa
20.10.2017Popis: Prešetrenie podnetu
20.10.2017 Prešetrenie financovania zo strany samosprávneho kraja neverejného poskytovateľa sociánych služieb   Koná sa
20.10.2017Popis: Prešetrenie otázok financovania sociálnych služieb.
17.10.2017 Prešetrenie postupu VŠ   Koná sa
17.10.2017Popis: Podávateľ žiada o prešetrenie postupu VŠ vo veci zamietnutia odpustenia školného.
16.10.2017 Umiestnenie dieťaťa do DSS   Koná sa
16.10.2017Popis: Podávateľka matka dvoch maloletých ťažko zdravotne postihnutých detí žiada, aby bol maloletý syn zaradený do poradovníka na sociálnu službu na pôvodné miesto. Žiada, aby súrodenci boli umiestnený v rovnakom čase v rovnakom zaradení DSS.
09.10.2017 Poradenstvo   Koná sa
09.10.2017Popis: Poradenstvo vo veci dodržiavania domáceho poriadku v Domove dôchodcov - DSS pre dospelých a zákona č. 448/2008 Z.z.
25.09.2017 Poradenstvo vo veci opatrovníctva   Ukončené
25.09.2017Popis: Podávateľ žiadal o poradenstvo vo veci o zmene opatrovníctva. Podávateľ sa chce stať opatrovníkom svojho plnoletého syna. Má záujem syna vziať do svojej osobnej starostlivosti. Toho času je plnoletý syn prijímateľom sociálnej služby v DSS. Podávateľovi bolo poskytnuté poradenstvo ako vo veci o zmene opatrovníctva postupovať.
20.09.2017 Prešetrenie správneho postupu samosprávneho kraja   Koná sa
20.09.2017Popis: Prešetrenie postupu umiestnenia maloletých detí do zariadenia.
18.09.2017 Priznanie asistenta učiteľa aj v školskom klube   Koná sa
18.09.2017Popis: Podávatelia žiadajú o pomoc vo veci priznania pedagogického asistenta pre ich maloletého syna počas vyučovacieho procesu aj pobytu v školskom klube. Dieťa potrebuje pomoc pri fyzických úkonoch počas celého pobytu v škole.
14.09.2017 Zníženie počtu vychovávateliek v centre voľného času   Koná sa
14.09.2017Popis: Centrum voľného času pre deti pri Špeciálnej základnej škole v Hlohovci sa zlúčilo so špeciálnou strednou školou. Od 01.09.2017 sa znížil stav vychovávateliek z dôvodu nízkeho rozpočtu školy. Z uvedeného dôvodu sa má znížiť i počet detí, a to na základe diagnózy.
07.09.2017 Prešetrenie možnosti zabezpečenia sociálnej služby pre maloletých   Koná sa
07.09.2017Popis: Deti so zdravotným postihnutím boli z dôvodu krízovej situácie v rodine umiestnené do zariadenia sociálnych služieb nevhodných pre maloleté deti. Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská začala konanie z vlastnej iniciatívy vo veci zabezpečenia týždenného pobytu vo vhodnom zariadení pre maloletých.
06.09.2017 Prešetrenie správneho postupu Mestského úradu   Ukončené so sledovaním
06.09.2017Popis: Podávateľka namieta vrátenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie. Pred podaním žiadosti sa bola informovať na ÚPSVaR kde ju informovali, že ak požiada o sociálnu službu, opatrovateľský príspevok sa jej nezruší. Mestský úrad Odbor sociálny a bytový ju po obdržaní žiadosti tele...
31.08.2017 Podnet na prešetrenie   Koná sa
31.08.2017Popis: Podávateľka sa domáha prešetrenia postupu riaditeľky Základnej školy a špeciálneho pedagóga Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiada o preskúmanie postupu vedenia školy pri integrácií detí ťažko zdravotne postihnutých do vyučovacieho procesu základných škôl. Najmä čl. 24 dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa Sl...
25.08.2017 Vzdelávanie žiaka s postihnutím   Ukončené
25.08.2017Popis: Dotknutá osoba chodí 1x do týždňa do špec. školy. Podávateľka by chcela,aby maloletý navštevoval školu viac hodín týždenne.
21.08.2017 Preskúmanie obmedzovania základných ľudských práv v zariadení pre seniorov   Koná sa
21.08.2017Popis: Podávateľ žiada osobné stretnutie s právnikom vo veci zásahu do ľudských práv a slobôd
17.08.2017 Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.   Koná sa
17.08.2017Popis: Preskúmanie výpovede zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ny poskytovanie sociálnej služby. Zariadenie poskytujúce sociálnu službu formou denného stacionára obdržalo výpoveď od MPSVaR bez uvedenia dôvodu. Podávateľka žiada o pomoc a radu na koho sa obrátiť.
16.08.2017 Žiadosť o pomoc vo veci opätovného umožnenia návštev v zariadení sociálnych služieb.   Ukončené
16.08.2017Popis: Podávateľka navštevovala svoju známu v zariadení sociálnych služieb. Od 15.08.2017 jej tieto návštevy boli zakázané. Svoju známu chce navštevovať i naďalej. Na komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú sa obrátila so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení obnovenia návštev.
08.08.2017 Žiadosť o poradenstvo   Koná sa
08.08.2017Popis: Poradenstvo vo veci riešenia sociálnej služby pre dospelého syna s TZP čiastočného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
04.08.2017 Neoprávnené umiestnenie dieťaťa do detského domova   Koná sa
04.08.2017Popis: Podnet za účelom pomoci pri vymáhaní odškodného za neoprávnené umiestnenie dieťaťa do detského domova voči MPSVaR.
02.08.2017 Správny postup sociálne poisťovne   Koná sa
02.08.2017Popis: Preštrenie postupu Sociálnej poisťovne Rožnava vo veci nepriznania invalidného dôchodku.
25.07.2017 Príspevky na štúdium - súkromná základná škola   Koná sa
25.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmanie Zmluvy o štúdiu v časti "Zápisné a príspevky na štúdium". Pri uchádzaní sa o štúdium na škole sa o príspevkoch nehovorilo. Podávateľka zmluvu podpísala. Potom zistila, že príspevok je nad jej finančné možnosti. Po 3 mesiacoch napísala odstúpenie od zmluvy. Škola jej nedala odpoveď, považovala odstúpenie za akceptova...
13.07.2017 Poradenstvo   Ukončené
13.07.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo v oblastiach zdravotníctva - diagnostika zdravotných ťažkostí, možnosť získať pomoc pri starostlivosti o domácnosť,nákupy, doprovod k lekárovi, získanie finančného príspevku na prepravu, možnosť umiestnenia v zaradení sociálnych služieb. Aj manžel má zdravotné problémy, žijú sami v rodinnom dome, deti a...
04.07.2017 Domov sociálnych služieb - podpísanie zodpovednosti opatrovníka za osobné vecí klienta   Koná sa
04.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmať podpísanie zodpovednosti za prinesené osobné veci (mobil, rádio, dioptrické okuliare ...) prijímateľa sociálnych služieb. Prijímateľ je zbavený spôsobilosti na právne úkony, je v DSS na týždennej pobytovej forme.
29.06.2017 Súkromná základná škola - komisionálne skúšky   Ukončené
29.06.2017Popis: Zákonný zástupca žiačky s vývinovými poruchami učenia vzdelávanej v špeciálnej triede súkromnej základnej školy podal podnet na prešetrenie. Žiačka 6. ročníka na lyžiarskom výcviku v januári 2017 organizovanom školou mala úraz. Pre poranené koleno mala vysokú neprítomnosť na vyučovaní, ale podľa podávateľky podnetu (a zaslanej kópie elektronic...
20.06.2017 Inkluzívne vzdelávanie - asistent učiteľa, hodnotenie žiaka   Ukončené
20.06.2017Popis: Prístup školy vo vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením. Žiak je vzdelávaný inkluzívne. Má prideleného asistenta, pod vedením ktorého veľmi dobre pracoval na vyučovaní. Ten je často poverovaný zastupovaním učiteľov, ktorí nie sú prítomní v škole. Prešetrenie postupu školy pri hodnotení študijných výsledkov žiaka.
15.06.2017 DSS - prešetrenie postupu vyplácania dôchodku   Koná sa
15.06.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta, že domov sociálnych služieb mu "nevypláca" dôchodok v takej sume v akej má dôchodok priznaný. Poukazuje na to, že DSS si ponecháva časť dôchodku za pohľadávky, ktoré vznikli z dôvodu čiastočnej úhrady za poskytované sociálne služby.
15.06.2017 Základná škola - vyradenie zo vzdelávania   Ukončené
15.06.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta vylúčenie vnuka zo špeciálnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. V škole vnuk plní povinnú školskú dochádzku. Podľa jeho názoru neoprávnene. Škola im skutočnosť, že syn nepatrí do tejto školy, ale do školy pre nepočujúcich žiakov oznámila listom a pred oznámením triedna učiteľka chválila pokroky syn...
01.06.2017 Resocializačné stredisko   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľ podnetu, osoba so zdravotným postihnutím, na základe nariadenia súdu má syna umiestneného v resocializačnom stredisku od júna 2016. T. č. je syn na úteku. Podávateľ sa dožaduje od komisárky, aby mu pomohla dostavať sa k priamejším informáciám.
25.05.2017 DSS - povinnosti opatrovníka (obec)   Koná sa
25.05.2017Popis: Mesto ako opatrovník prijímateľky sociálnych služieb umiestnenej v DSS s celoročnou pobytovou formou. Pri návšteve prijímateľka vzniesla požiadavku na pravidelné a dostatočné dodávanie minerálnej vody. Opatrovník ďalej žiada prešetriť nedostatočné zabezpečenie lekárskej starostlivosti (problémy s očami). Pri prevoze sanitkou na lekárske vyšetre...
25.05.2017 Nepriznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu   Koná sa
25.05.2017Popis: Podávateľovi odmietli peňažné príspevky na osobnú asistenciu, na výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla , na kúpu pomôcky a peňažný príspevok na opatrovanie. Vzhľadom svojmu zdravotnému stavu podávateľ sa nemôže zdržiavať v skupine ľudí, pretože sa mu akútne zhorší zdravotný stav kvôli oslabenej imunite.
09.05.2017 Popretie práva na vzdelávanie žiaka s ťažkým zdravotným postihnutím   Koná sa
09.05.2017Popis: Podávatelia v r. 2012 podali na okresný súd žalobu na špeciálnu školu. Žalobou sa domáhali rozhodnutia o oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy pre zdravotný stav syna. Okresný súd a po odvolaní aj krajský súd vydali uznesenie, ktorým zamietli žalobu.
20.04.2017 Domov sociálnych služieb, n.o. - zmluva o úhrade za sociálnu službu   Koná sa
20.04.2017Popis: Podávateľ namieta spôsob úhrady za sociálne služby poskytované v neziskovej organizácie. S riaditeľom sa dohodli na znížení platieb z dôvodu, že otec je dôchodca a matka invalidná dôchodkyňa. V zmluve je zaťažený pohľadávkou od r. 2014, ktorá sa má uplatniť v dedičskom konaní. Matka chce splácať pohľadávku, ale poskytovateľ sociálnej služby n...
05.04.2017 Opatrovateľka - nepridelenie   Koná sa
05.04.2017Popis: Podávateľka žiada pridelenie opatrovateľky ihneď a bezplatne. Ten istý podnet bol riešený v r. 2016 s výsledkom, že má opatrovateľku a jej príjem podľa platnej legislatívy postačuje na úhradu za opatrovateľskú službu. Podávateľka má 11.4.2017 nastúpiť do zariadenia pre seniorov na dobu určitú.
13.03.2017 Príspevok na opatrovanie - nedostatočné poskytovanie opatrovania   Ukončené
13.03.2017Popis: Jeden zo súrodencov poberá príspevok za opatrovanie na otca, nebýva s ním v spoločnej domácnosti, má dom vedľa otca. Opatrovanie vykonáva nedostatočne. Otca odviezla RZP - podchladený, dehydrovaný.
13.03.2017 Špecializované zariadenie   Koná sa
13.03.2017Popis: Podnet sa týka odmietnutia stretnutia sa s matkou v špecializovanom oddelení. Matka údajne za prítomnosti brata podpísala pred notárom prehlásenie, kde vymedzila okruh osôb s ktorými sa chce stretávať, podávateľka - dcéra a jej rodina medzi nimi nie je. Zariadenie jej prehlásenie matky neukázalo.
10.03.2017 Zmena legislatívy - návrh   Koná sa
10.03.2017Popis: Predmetom podnetu je poskytnutie resp. neposkytnutie príspevku neverejnému poskytovateľovi, prevádzkovateľovi denného stacionára, pri dochádzke dcéry do stacionára menej ako 80 hodín mesačne od 1.3.2017. V podnete dáva návrh na zmenu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
06.03.2017 Opatrovateľská služba   Koná sa
06.03.2017Popis: Matke podávateľa podnetu poskytuje mesto opatrovateľskú službu počas pracovných dní. Od januára 2017 priemerne 5 dni v mesiaci bola služba vynechaná. Poukazuje tiež na to, že opatrovateľky nevedia obsluhovať zdvíhacie zariadenie. Žiada o pomoc pri riešení problémov s poskytovaním opatrovateľskej služby.
28.02.2017 Vysoká škola - neúspešné štátnice   Ukončené
28.02.2017Popis: Podávateľka podnetu neurobila štátne záverečné skúšky na magisterskom štúdiu. Chce konzultácia k danej veci. Žiada komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím resp. jej zamestnanca o prítomnosť na opakovanej štátnej skúške.
16.02.2017 Návrh na legislatívnu zmena   Ukončené
16.02.2017Popis: Podávateľ podnetu - Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodníme žiada komisárku o podanie pripomienok ku konkrétnym paragrafom prebiehajúceho medzirezortného pripomienkovania zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
07.02.2017 Zariadenie sociálnych služieb - možnosť anonymného podania podnetu   Ukončené
07.02.2017Popis: Podávateľ sa informuje na možnosť podať podnet anonymne (obava o stratu zamestnania) na nezákonné praktiky vedúceho súkromného zariadenia, ktorý porušuje práva svojich klientov.
23.01.2017 Domov sociálnych služieb - nekvalitné poskytovanie sociálnych služieb, uzavretie životného poiste...   Koná sa
23.01.2017Popis: Poisťovací podvod - uzatvorenie životného poistenia opatrovníkov, ktorým bol riaditeľ DSS v r. 2004 do r. 2047 bez súhlasu súdu. Napriek tomu, že už r. 30.10.2013 nebol opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby, túto skutočnosť oznámil novému opatrovníkovi oznámil túto skutočnosť listom zo dňa 27.4.2015. Dovtedy uhrádzal poistku z vreckového pr...
20.01.2017 Inkluzívne vzdelávanie - problémy   Koná sa
20.01.2017Popis: Nespokojnosť rodiča - podávateľa podnetu, so vzdelávaním jej syna v špeciálnej škole. Problémy vidí hlavne v pridelenom pedagógovi. Nedostatočný pokrok vo vedomostiach, zanedbávaná aj hygiena a kontrola úpravy žiaka počas vyučovania.
20.01.2017 Liečebno výchovné sanatórium - návrh na vyradenie zo siete škôl   Koná sa
20.01.2017Popis: Zriaďovateľ dal na Ministerstvo školstva SR návrh na vyradenie liečebno výchovného sanatória so špeciálnou školou zriadenej pri ňom zo siete škôl. Sanatóriu sa obrátilo na MŠ SR , aby im zaslali návrh zriaďovateľa. Ministerstvo odmietlo, že nie sú účastníkmi konania. Žiadajú preto komisárku, aby zo svojej pozície vstúpila do správneho konania ...
17.01.2017 Asistent učiteľa v materskej škole - nepridelenie   Koná sa
17.01.2017Popis: Materská škôlka prijala dieťa s dg. Morbus Down, v šk. roku 2015/2016 občas škôlku navštevovalo s asistenciou matky. Od septembra 2016 jej škôlka oznámila, že dieťa môže chodiť až keď dostanú asistenta a zatiaľ im ho úrad práce nepridelil.
16.01.2017 Inkluzívne vzdelávanie - problémy   Koná sa
16.01.2017Popis: Dieťa ADHD s autizmom, Aspergerov syndróm - je vzdelávané v škole mimo svojho bydliska. Nemá status žiaka so špeciálno výchovnými potrebami (škola nepožiadala o pridelenie asistenta učiteľa). Po pol roku nastali problémy. Rodičia ostatných ži kov začali spisovať petíciu proti vzdelávaniu ich syna na tejto škole. Rodičia prekladajú žiaka d...
04.01.2017 Opatrovateľská služba - zvýšenie poplatku   Koná sa
04.01.2017Popis: Podávateľ podnetu - občianske združenie pomáhajúce seniorov sa obrátilo na komisárku s prípadom manželov, ktorým neverejný poskytovateľ zvýšil úhradu za opatrovateľskú službu. Zahrnul si tam príspevok na svoje administratívne náklady. Predtým bola služba čiastočne hradená z projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR. Žiadajú odborné poradenstvo.
29.12.2016 Zariadenie pre seniorov - doplatok úhrady   Koná sa
29.12.2016Popis: Podnet adresovaný na MPSVR SR, komisárke daný na vedomie. Matka podávateľky je umiestnená v zariadení pre seniorov. Jej príjem nestačí na úhradu. Poskytovateľ určil zmluvou dcére doplácať za pobyt matke. Dcéra je tiež osobou so zdravotným postihnutím. Žiada o posúdenie postupu poskytovateľa sociálnej služby pri určovaní doplatku podávateľky za ...
28.12.2016 Zariadenie pre seniorov - neumožnenie kontaktu   Koná sa
28.12.2016Popis: Podávateľka sa domáha ukončenia pobytu otca v zariadení pre seniorov, kde nastúpil dňa 11.11.2016. Chce sa opäť o neho starať doma, pokiaľ sa neuvoľní miesto v inom, lacnejšom zariadení, kde je 3. v poradí.
20.12.2016 Inkluzívne vzdelávanie - 20 hodín týždenne, nevydanie potvrdenia   Koná sa
20.12.2016Popis: Stará mama sa stará o vnuka. Žiak so zdravotným postihnutím Aspergerov syndróm. Navštevuje 8 ročné gymnázium do 20 hodín týždenne. Riaditeľ jej odmieta o tom vydať potvrdenie, ktoré potrebuje pre úrad práce na poberanie príspevku na opatrovanie.
16.12.2016 Zariadenie opatrovateľskej služby - ukončenie poskytovania   Ukončené
16.12.2016Popis: Podávateľka podnetu má umiestnenú matku v zariadení opatrovateľskej služby na dobu určitú do 31.12.2016. Zariadenie odmieta predlžiť dobu poskytovania. Ako dôvod uvádza, že prijímateľka do zariadenia nepatrí z dôvodu, že je postihnutá Alzhaimerovou chorobou a patrí do špecializovaného zariadenia.
16.12.2016 Opatrovateľská služba - problémy s pridelením opatrovateľky   Koná sa
16.12.2016Popis: Podávateľka podnetu potrebuje pomoc pri opatrovaní. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má rozhodnúť o kompenzácii dôsledkov sociálneho postihnutia, trvá to dlho. Doteraz mala opatrovateľku, mesačne platila 156,00 €.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 119)
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím