Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Renáta Jančovičová

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:41

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  5,7 % Ukončené -  50,0 % Koná sa -  44,3 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  23,6 % Podnet na preskúmanie -  71,4 % Návrh na zmenu legislatívy -  5,0 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  2,9 % Pošta -  13,6 % Osobne -  22,1 % E-mail -  49,3 % Elektronicky formulár -  12,1 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  2,6 % Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  11,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  16,7 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,1 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  34,6 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  5,1 % Podávateľ zomrie -  1,3 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  1,3 % Odloženie podnetu § 22 -  9,0 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  85,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  14,3 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
15.01.2018 Domov sociálnych služieb - náhrada škody   Koná sa
15.01.2018Popis: Podávateľ požaduje pomoc vo veci náhrady škody. Tvrdí, že mu v čistiarni poškodili jeho osobné veci - oblečenie. Čistiareň si chybu nepriznala.
11.01.2018 Sociálne služby a ich financovani cez VUC   Koná sa
11.01.2018Popis: Požaduje prešetrenie vo veci výberu služby klientmi DSS, ktorú im bude VUC dofinancovávať. Ostatné služby, ktoré kielnti DSS poberajú by si mali platiť ako samoplatitelia.
10.01.2018 Vylúčenie žiaka zo školského klubu   Koná sa
10.01.2018Popis: Podávateľka má 3deti. Najstaršie dcéra má ľahkú formu detskej mozgovej obrny. Dcéru vylúčili zo školského klubu na základe racionalizačných opatrení školy. Podávateľka požaduje stanovisko Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci vylúčenia dieťaťa zo školského klubu.
09.01.2018 Pridelenie asistenta učiteľa   Koná sa
09.01.2018Popis: Podávateľka podnetu žiada o preverenie, či jej dcére so špeciálnymi výchovnými potrebami bol pridelený asistent učiteľa.
27.12.2017 Ochrana klienta v DSS pred neprimerane agresívnym správaním iného klienta   Koná sa
27.12.2017Popis: Podávateľka sa sťažuje na situáciu v DSS, kde je umiestnený jej syn. Syn je ohrozovaný agresívnym pacientom, ktorý napáda personál i pacientov. Podávateľka žiada prešetriť situáciu, pretože vedenie DSS je v tejto veci nečinné.
15.12.2017 Nevytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie   Koná sa
15.12.2017Popis: Podávateľka žiada prešetriť postup riaditeľky školy vo veci preloženia syna do Diagnostického centra. Syn podávateľky má diagnostikovaný Aspergerov syndróm.
11.12.2017 Príspevok na prepravu.   Koná sa
11.12.2017Popis: Podávateľ žiada poradiť vo veci príspevku na prepravu pre matku, ktorá dochádza za dcérou do DSS. Príjem má veľmi skromný. Podávateľ by sa rád poinformoval kam sa má pani obrátiť, aby získala príspevok. Súčasne žiada o radu vo veci dedičstva pre dcéru po otcovi.
05.12.2017 Zabezpečenie cvičebnej rehabilitácie v zariadení DSS   Koná sa
05.12.2017Popis: Podávateľ podnetu uvádza, že v zariadení, v ktorom má umiestneného syna, nedodržujú rehabilitačné cvičenia, syna dlhodobo fixujú. Podávateľ žiada, aby so synom začali cvičiť a nebol neustále fixovaný.
04.12.2017 Proces vzdelávania   Koná sa
04.12.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie podnetu vo veci integrácie žiaka ZŠ s PAS.
04.12.2017 Používanie zdravotníckych pomôcok v zariadení sociálnych služieb   Ukončené/sledované
04.12.2017Popis: Podávateľka žiada stanovisko vo veci používania zdravotnícko-bezpečnostných pomôcok pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Pomôcky slúžia ako ako opora a prevencia pádu v prípade, že sa prijímateľ sociálnej služby nedokáže sám udržať vo vzpriamenej polohe na kresle alebo vozíku.Bez ich použitia by bol odkázaný na pobyt na lôžku.
29.11.2017 Starostlivosť o klienta v špecializovanom zariadení   Koná sa
29.11.2017Popis: Prešetrenie podnetu vo veci zanedbania starostlivosti o klienta v špecializovanom zariadení DSS
21.11.2017 Vzdelávanie dieťaťa so zdravotným postihnutím   Koná sa
21.11.2017Popis: Matka dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc. Jej maloletý syn navštevuje štvrtý ročník základnej školy. Škola matku žiada, aby si syna nechala doma, ako dôvod škola uviedla problémové správanie. Matka samoživiteľka žiada radu, ako riešiť takúto situáciu a zároveň...
20.11.2017 Podnet k zisteným výsledkom národného auditu   Koná sa
20.11.2017Popis: Podnet Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením k zistením výsledkom národného auditu štátnych a súkromných poradenských zariadení v SR a ich nesúladu s aktuálnymi krokmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
16.11.2017 Domov sociálnych služieb - ukončeni poskytovania sociálnej služby   Koná sa
16.11.2017Popis: Poskytovateľ sociálnej služby oznamuje komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, že pristúpi k jednostrannému rozviazaniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu, že príjimateľka služby hrubo porušuje dobé mravy, čím narúša občianske spolunažívanie v zariadení.
03.11.2017 Prešetreni zanedbania povinnosti aktualizácie registračných listov zariadenia sociálnyc...   Koná sa
03.11.2017Popis: Podávateľka žiada prešetrenie porušenia povinností BSK vo veci neaktualizácie registračných listov, ktoré ma v kompetencii Bratislavský samosprávny kraj. Podľa tvredenia podávateľky sú registračné listy v rozpore s ustanoveniami zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Zároveň žiada o prešetrenie zazmluvnenia či nezazmluvnenia klientov pre zar...
02.11.2017 Zabezpečenie zdravotníckych úkonov pre deti so zdravotným postihnutím počas pobytu v šk...   Ukončené
02.11.2017Popis: Podávateľka podnetu v mene rodičov detí s diagnózou Diabetes, učiteľov, pedagogických zamestnancov a známych združených na facebookovej stránke s počtom cca. 2000 osôb žiada o systémovú zmenu v legislatíve pri inštitútoch osobnej asistencie, pedagogického asistenta a zdravotníckeho pracovníka, tak aby tieto inštitúty vytvorili bezproblémovú škol...
02.11.2017 Ohrozenia existencie denného stacionára po nadobudnutí účinnosti novely zákona o sociál...   Ukončené
02.11.2017Popis: Podávateľka žiada pomoc vo veci ohrozenia existencie zariadenia sociálnych služieb - denný stacionár. V podnete bližšie uvádza, že novela zákona o sociálnych službách schválená v novembri 2017 má pre denné stacionáre likvidačné následky a zároveň vyjadrila znepokojenie, že príjimatelia sociálnych služieb budú musieť ostať bez tejto pre nich tak ...
26.10.2017 Prešetrenie nakladania s finančnými prostriedkami klienta domova sociálnych služieb   Koná sa
26.10.2017Popis: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začala konanie z vlastnej iniciatívy. Šetrenie sa týka používania finančných prostriedkov "vreckového", ktoré je mesačne určené na spotrebu klienta domova sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb "vreckové" používa na uhrádzanie nedoplatku za poskytovanie sociálnych služieb.
20.10.2017 Prešetrenie používania nedovolených obmedzovacích prostriedkov poskytovateľom sociálnyc...   Koná sa
20.10.2017Popis: Prešetrenie podnetu za účelom presadzovania, ochrany a zabezpečenia plného a rovnakého užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podpory úcty k ich prirodzenej dôstojnosti.
20.10.2017 Prešetrenie postupu Bratislavského samosprávneho kraja ako verejného činiteľa pri zabez...   Ukončené
20.10.2017Popis: Podávateľka v podnete vyslovila dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomovi verejného činiteľa. Bratislavský samosprávny kraj podľa tvrdenia podávatľky kráti finančné dotácie zariadeniu sociálnych služieb a týmto konaním ohrozuje prevádzku daného zariadenia.
17.10.2017 Prešetrenie rozhodnutia vysokej školy o žiadosti o odpustenie školného   Koná sa
17.10.2017Popis: Podávateľ žiada o prešetrenie postupu vysokej školy vo veci zamietnutia odpustenia školného. Podávateľ žiadal o odpustenie školného. Vysoká škola podávateľovi doručila rozhodnutie, v ktorom NEVYHOVUJE žiadosti o ZNÍŽENIE školného. Podávateľ namieta absenciu odôvodnenia v rozhodnutí rektora vysokej školy. Z rozhodnutia nie je podávateľovi zre...
16.10.2017 Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby   Koná sa
16.10.2017Popis: Podávateľka matka dvoch maloletých deti s ťažkým zdravotným postihnutím žiada, o pomoc vo veci opätovného zaradenia svojho syna do poradovníka čakateľov na sociálnu službu na pôvodné miesto. Tak, aby súrodenci navštevovali v rovnakom čase v rovnaké zariadenie DSS.
09.10.2017 Poradenstvo vo veci vypovedania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby   Ukončené
09.10.2017Popis: Podávateľka ako sociálny pracovník zariadenia Domova dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých žiada o poradenstvo vo veci jednostranného vypovedania zmluvy podľa § 74 ods.16 zákona č. 448/2008 z dôvodu nedodržiavania domáceho poriadku v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých zo strany prijímateľky sociálnej služby.
25.09.2017 Poradenstvo vo veci opatrovníctva   Ukončené
25.09.2017Popis: Podávateľ žiadal o poradenstvo vo veci o zmene opatrovníctva. Podávateľ sa chce stať opatrovníkom svojho plnoletého syna. Má záujem syna vziať do svojej osobnej starostlivosti. Toho času je plnoletý syn prijímateľom sociálnej služby v DSS. Podávateľovi bolo poskytnuté poradenstvo ako vo veci o zmene opatrovníctva postupovať.
20.09.2017 Prešetrenie správneho postupu Bratislavského samosprávneho kraja a zariadenia sociálnyc...   Ukončené/sledované
20.09.2017Popis: Prešetrenie postupu bezodkladného umiestnenia maloletých detí do zariadenia sociálnych služieb a postupu Bratislavského samosprávneho kraja.
18.09.2017 Asistent učiteľa - priznanie aj počas pobytu v školskom klube   Koná sa
18.09.2017Popis: Podávatelia žiadajú o pomoc vo veci priznania pedagogického asistenta pre ich maloletého syna počas vyučovacieho procesu aj pobytu v školskom klube. Dieťa potrebuje pomoc pri fyzických úkonoch počas celého pobytu v škole.
14.09.2017 Centrum voľného času - zníženie počtu vychovávateliek   Koná sa
14.09.2017Popis: Centrum voľného času pre deti pri Špeciálnej základnej škole v Hlohovci sa zlúčilo so špeciálnou strednou školou. Od 01.09.2017 sa znížil stav vychovávateliek z dôvodu nízkeho rozpočtu školy. Z uvedeného dôvodu sa má znížiť i počet detí, a to na základe diagnózy.
07.09.2017 Prešetrenie možnosti zabezpečenia sociálnej služby pre maloletých   Ukončené/sledované
07.09.2017Popis: Deti so zdravotným postihnutím boli z dôvodu krízovej situácie v rodine umiestnené do zariadenia sociálnych služieb nevhodných pre maloleté deti. Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská začala konanie z vlastnej iniciatívy vo veci zabezpečenia týždenného pobytu vo vhodnom zariadení pre maloletých.
06.09.2017 Denný stacionár - prešetrenie správneho postupu Mestského úradu   Ukončené/sledované
06.09.2017Popis: Podávateľka namieta vrátenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie. Pred podaním žiadosti sa bola informovať na ÚPSVaR kde ju informovali, že ak požiada o sociálnu službu, opatrovateľský príspevok sa jej nezruší. Mestský úrad Odbor sociálny a bytový ju po obdržaní žiadosti tele...
31.08.2017 Základná škola, CŠPP - nerešpektovanie lekáskych odporúčaní   Koná sa
31.08.2017Popis: Podávateľka sa domáha prešetrenia postupu riaditeľky Základnej školy a špeciálneho pedagóga Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiada o preskúmanie postupu vedenia školy pri integrácií detí ťažko zdravotne postihnutých do vyučovacieho procesu základných škôl. Najmä čl. 24 dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sa Sl...
25.08.2017 Vzdelávanie žiaka s postihnutím   Ukončené
25.08.2017Popis: Dotknutá osoba chodí 1x do týždňa do špec. školy. Podávateľka by chcela,aby maloletý navštevoval školu viac hodín týždenne.
21.08.2017 Preskúmanie obmedzovania základných ľudských práv v zariadení pre seniorov   Koná sa
21.08.2017Popis: Podávateľ žiada osobné stretnutie s právnikom vo veci zásahu do ľudských práv a slobôd
17.08.2017 Zrušenie pracovno-socializačného centra   Ukončené
17.08.2017Popis: Žiadosť o poradenstvo ako postupovať v prípade zrušenia poskytovateľa sociálnej služby. Podávateľka má v zariadení neziskovej organizácie poskytujúce sociálne služby umiestnenú blízku osobu. V auguste obdržala doporučený list, ktorom bola informovaná, že z dôvodu platobnej neschopnosti sa pracovno-socializačné centrum ruší a riaditeľ vyzýva rod...
17.08.2017 Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.   Koná sa
17.08.2017Popis: Preskúmanie výpovede zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ny poskytovanie sociálnej služby. Zariadenie poskytujúce sociálnu službu formou denného stacionára obdržalo výpoveď od MPSVaR bez uvedenia dôvodu. Podávateľka žiada o pomoc a radu na koho sa obrátiť.
16.08.2017 Žiadosť o pomoc vo veci opätovného umožnenia návštev v zariadení sociálnych služieb.   Ukončené
16.08.2017Popis: Podávateľka navštevovala svoju známu v zariadení sociálnych služieb. Od 15.08.2017 jej tieto návštevy boli zakázané. Svoju známu chce navštevovať i naďalej. Na komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú sa obrátila so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení obnovenia návštev.
08.08.2017 Domov sociálnych služieb - umiestnenie   Koná sa
08.08.2017Popis: Podávateľ žiada o pomoc do budúcna vo veci umiestnenia plnoletého syna s ťažkým zdravotným postihnutím v Domove sociálnych služieb. V súčastnosti podal návrh na súd, v ktorým žiada o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony pre syna. Syn má byť ombedzený na konkrétne úkony a to rozhodovanie o dĺžke hospitalizácie a o umiestnenie v Domove sociálny...
04.08.2017 Neoprávnené umiestnenie dieťaťa do detského domova   Koná sa
04.08.2017Popis: Podnet za účelom pomoci pri vymáhaní odškodného za neoprávnené umiestnenie dieťaťa do detského domova voči MPSVaR.
28.07.2017 Práva klientov poskytovateľa sociálnych služieb   Koná sa
28.07.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom ju požiadal o prešetrenie postupu príslušného samosprávnaho kraja vo veci financovania zariadenia sociálnych služieb.
25.07.2017 Príspevky na štúdium - súkromná základná škola   Koná sa
25.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmanie Zmluvy o štúdiu v časti "Zápisné a príspevky na štúdium". Pri uchádzaní sa o štúdium na škole sa o príspevkoch nehovorilo. Podávateľka zmluvu podpísala. Potom zistila, že príspevok je nad jej finančné možnosti. Po 3 mesiacoch napísala odstúpenie od zmluvy. Škola jej nedala odpoveď, považovala odstúpenie za akceptova...
13.07.2017 Poradenstvo   Ukončené
13.07.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo v oblastiach zdravotníctva - diagnostika zdravotných ťažkostí, možnosť získať pomoc pri starostlivosti o domácnosť,nákupy, doprovod k lekárovi, získanie finančného príspevku na prepravu, možnosť umiestnenia v zaradení sociálnych služieb. Aj manžel má zdravotné problémy, žijú sami v rodinnom dome, deti a...
04.07.2017 Domov sociálnych služieb - podpísanie zodpovednosti opatrovníka za osobné vecí klienta   Ukončené
04.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmať podpísanie zodpovednosti za prinesené osobné veci (mobil, rádio, dioptrické okuliare ...) prijímateľa sociálnych služieb. Prijímateľ je zbavený spôsobilosti na právne úkony, je v DSS na týždennej pobytovej forme.
29.06.2017 Súkromná základná škola - komisionálne skúšky   Ukončené
29.06.2017Popis: Zákonný zástupca žiačky s vývinovými poruchami učenia vzdelávanej v špeciálnej triede súkromnej základnej školy podal podnet na prešetrenie. Žiačka 6. ročníka na lyžiarskom výcviku v januári 2017 organizovanom školou mala úraz. Pre poranené koleno mala vysokú neprítomnosť na vyučovaní, ale podľa podávateľky podnetu (a zaslanej kópie elektronic...
20.06.2017 Inkluzívne vzdelávanie - asistent učiteľa, hodnotenie žiaka   Ukončené
20.06.2017Popis: Prístup školy vo vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením. Žiak je vzdelávaný inkluzívne. Má prideleného asistenta, pod vedením ktorého veľmi dobre pracoval na vyučovaní. Ten je často poverovaný zastupovaním učiteľov, ktorí nie sú prítomní v škole. Prešetrenie postupu školy pri hodnotení študijných výsledkov žiaka.
15.06.2017 DSS - prešetrenie postupu vyplácania dôchodku   Koná sa
15.06.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta, že domov sociálnych služieb mu "nevypláca" dôchodok v takej sume v akej má dôchodok priznaný. Poukazuje na to, že DSS si ponecháva časť dôchodku za pohľadávky, ktoré vznikli z dôvodu čiastočnej úhrady za poskytované sociálne služby.
15.06.2017 Základná škola - vyradenie zo vzdelávania   Ukončené
15.06.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta vylúčenie vnuka zo špeciálnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. V škole vnuk plní povinnú školskú dochádzku. Podľa jeho názoru neoprávnene. Škola im skutočnosť, že syn nepatrí do tejto školy, ale do školy pre nepočujúcich žiakov oznámila listom a pred oznámením triedna učiteľka chválila pokroky syn...
12.06.2017 Monitoring dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb   Koná sa
12.06.2017Popis: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prevereuje dodržiavanie ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb, najmä v zariadeniach preveruje dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré im vyplývajú z článkov 19, 25 a 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
01.06.2017 Resocializačné stredisko   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľ podnetu, osoba so zdravotným postihnutím, na základe nariadenia súdu má syna umiestneného v resocializačnom stredisku od júna 2016. T. č. je syn na úteku. Podávateľ sa dožaduje od komisárky, aby mu pomohla dostavať sa k priamejším informáciám.
25.05.2017 DSS - povinnosti opatrovníka (obec)   Koná sa
25.05.2017Popis: Mesto ako opatrovník prijímateľky sociálnych služieb umiestnenej v DSS s celoročnou pobytovou formou. Pri návšteve prijímateľka vzniesla požiadavku na pravidelné a dostatočné dodávanie minerálnej vody. Opatrovník ďalej žiada prešetriť nedostatočné zabezpečenie lekárskej starostlivosti (problémy s očami). Pri prevoze sanitkou na lekárske vyšetre...
09.05.2017 Popretie práva na vzdelávanie žiaka s ťažkým zdravotným postihnutím   Koná sa
09.05.2017Popis: Podávatelia v r. 2012 podali na okresný súd žalobu na špeciálnu školu. Žalobou sa domáhali rozhodnutia o oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy pre zdravotný stav syna. Okresný súd a po odvolaní aj krajský súd vydali uznesenie, ktorým zamietli žalobu.
20.04.2017 Domov sociálnych služieb, n.o. - zmluva o úhrade za sociálnu službu   Koná sa
20.04.2017Popis: Podávateľ namieta spôsob úhrady za sociálne služby poskytované v neziskovej organizácie. S riaditeľom sa dohodli na znížení platieb z dôvodu, že otec je dôchodca a matka invalidná dôchodkyňa. V zmluve je zaťažený pohľadávkou od r. 2014, ktorá sa má uplatniť v dedičskom konaní. Matka chce splácať pohľadávku, ale poskytovateľ sociálnej služby n...
Zobrazené výsledky 1-50 (z 140)
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím