Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referenti

Avatar
JUDr. Eva Chrančoková

Služby zamestnanosti a kompenzácie

Prijaté podnety

Počet podnetov Počet podnetov Počet podnetov

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:46

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  5,0 % Ukončené -  77,1 % Koná sa -  17,9 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  24,5 % Podnet na preskúmanie -  71,6 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,9 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,1 % Pošta -  21,1 % Osobne -  10,5 % E-mail -  51,6 % Elektronicky formulár -  15,8 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  4,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  2,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  11,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  18,6 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,6 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,3 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  22,1 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,3 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  10,7 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  1,6 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  1,6 % Odloženie podnetu § 22 -  15,6 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) -  0,3 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  2,2 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  19,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  15,2 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  4,3 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  52,2 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  2,2 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) -  4,3 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
16.01.2018 Odňatie parkovacieho preukazu   Koná sa
16.01.2018Popis: Podávateľka požaduje prešetrenie postupu UPSVaR vo veci odňatia parkovacieho preukazu. Taktiež zamietnutého odvolania a postupu odvolacieho správneho orgánu, ktorý predchádzal odňatiu parkovacieho preukazu.
15.01.2018 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
15.01.2018Popis: Podávateľka sa obrátila na Úrad komisára so žiadosťou o pomoc vo veci príspevku na opatrovanie. Podávateľka sa stará o dve príbuzné. Finančná situácia podávateľky, ako aj časovo náročná opatera nedovoľuje zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť o príbuzné. Preto žiada o radu, na koho sa obrátiť a zabezpečiť im starostlivosť v prostredí domova.
11.01.2018 Príspevok na motorové vozidlo   Koná sa
11.01.2018Popis: Synovi podávateľky bol priznaný príspevok na motorové vozidlo. Podávateľka mala autonehodu,auto je nepojazdné. Podávateľka nevie či je potrebné nehodu nahlásiť na UPSVaR. Požaduje poradiť i vo veci príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.
10.01.2018 Nepriznanie peňažného príspevku   Koná sa
10.01.2018Popis: Podávateľke nebol priznaný UPSVaRom peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
08.01.2018 Žiadosť o navýšenie počtu hodín osobnej asistencie.   Koná sa
08.01.2018Popis: Podávateľka požaduje pomoc pri žiadosti na UPSVaR vo veci navýšenia počtu hodín pre ZŤP dcérku.
08.01.2018 Zamietnutie parkovacie preukazu   Koná sa
08.01.2018Popis: Podávateľka žiada prešetriť zamietnutie parkovacieho preukazu UPSVaRom, ktorý žiadala pre syna.
05.01.2018 Odňatie parkovacieho preukazu   Koná sa
05.01.2018Popis: Podávateľka požaduje vrátenie parkovacieho preukazu, ktorý bol odňatí UPSVaRom.
05.01.2018 Výkon osobnej osobnej asistencie a jej vplyv na sociálne zabezpečenie osobného asistenta   Koná sa
05.01.2018Popis: Podávateľ- rodič, požaduje poradenstvo vo veci možnosti mať zaplatenú osobnú asistenciu 5 až 8 hodín, a to z dôvodu, aby sa mu mohol odpracovaný čas zarátať do sociálneho zabezpečenia.
03.01.2018 Skončenie pracovného pomeru   Koná sa
03.01.2018Popis: Podávateľka v podnete žiada o pomoc pri riešení situácie v zamestnaní. V podnete uviedla, že je zamestnaná ako asistentka, ale vzhľadom na začínajúcu zlú atmosféru zo strany vedenia by chcela vedieť aké možnosti sa jej naskytnú, ak by náhodou dostala výpoveď zo strany zamestnávateľa, a čo všetko by si musela vybaviť, prípadne či má nárok na žiad...
18.12.2017 Príspevok na osobnú asistenciu   Koná sa
18.12.2017Popis: Podávateľka požiadala o navýšenie počtu hodín osobnej asistencie, nakoľko doterajší rozsah hodín, ktorý má priznaný na rok jej nepostačuje. Taktiež namieta konanie príslušného úradu práce pri doručovaní rozhodnutia a výzvy na dostavenie sa na posudkovú komisiu.
12.12.2017 Žiadosť o parkovací preukaz   Koná sa
12.12.2017Popis: Podávateľ v podnete uviedol, že žiadal o vyhotovenie parkovacieho preukazu, ktorý mu nebol priznaný, nakoľko nie je odkázaný na individuálnu preprau osobným motorovým vozidlom a nespĺňa tak zákonné podmienky.
06.12.2017 Poradenstvo   Koná sa
06.12.2017Popis: Podávateľ upozorňoval v DSS, že nemá platný OP. Bol na ÚP -bral osobnú asistenciu a teraz ju má vrátiť. Riaditeľ podávateľa pritlačil k múru a on podpísal aj keď upozorňoval, že nemá platný OP.Teraz UP žiada platiť a riaditeľ nadaj poberá asistentský príspevok a vypláca ním dlh UP.
06.12.2017 Príspevky na osobnú asistenciu   Koná sa
06.12.2017Popis: Vyplatenie príspevkov na os. asistenciu.
01.12.2017 Zamietnutie kompenzačných pomôcok   Koná sa
01.12.2017Popis: Podávateľka žiada zamietnutie kompenzačných pomôcok UPSVaRom.
27.11.2017 Nepriznanie peňažného príspevku   Koná sa
27.11.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta rozhodnutie úradu práce, ktorým nebol jej bratovi priznaný peňažný príspevok na úpravu bytu - kúpeľne, z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu
27.11.2017 Oprávnenie zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú pracovnú pozíciu bez jeho súhlasu   Koná sa
27.11.2017Popis: Podávateľ žiada poradenstvo vo veci čerpania dovolenky, preradenia na inú pracovnú pozíciu.
27.11.2017 Poradenstvo vo veci opatrovníctva   Koná sa
27.11.2017Popis: Podávateľka sa chcela informovať ohľadom peňažného príspevku na opatrovanie, či je možné aby vykonával opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej manžel, ktorý je na čiastočnom invalidnom dôchodku, a aké ďalšie podmienky musí spĺňať.
23.11.2017 Poradenstvo vo veci zamestnávanie osoby so zravotným postihnutím   Koná sa
23.11.2017Popis: Podávateľka v podnete upozorňuje na neochotu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň požiadala o radu, kam by sa mohla obrátiť, nakoľko by sa veľmi rada zamestnala.
21.11.2017 Pracovnoprávny spor a trestné konanie   Koná sa
21.11.2017Popis: Podávatelia podnetu poukazujú na vážne nedostatky pracovného prostredia v chránenej dielni, prach, hluk, výpary.
21.11.2017 Plynutie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok   Ukončené
21.11.2017Popis: Podávateľ podnetu žiada vysvetlenie k ust. zákona vo veci splnenia lehoty na predloženie žiadosti o príspevok za 3. štvrťrok 2017
21.11.2017 Prešetrenie správneho postupu ÚPSVaR   Koná sa
21.11.2017Popis: Podávateľka žiadala o poskytnutie peňažného príspevku na úpravu kúpeľne. Rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola jej žiadosť zamietnutá.
20.11.2017 Preukazovanie príjmu starobného dôchodcu pre účely príspevku na kompenzáciu   Koná sa
20.11.2017Popis: Podávateľ podnetu považuje proces preukazovania príjmu za obťažujúci, ak má príjem iba zo starobného dôchodku a jeho zvýšenie je určené celoplošne (týka sa zákona č. 447/2008 Z. z.)
20.11.2017 Preukaz ŤZP so sprievodcom   Koná sa
20.11.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že vlastní preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu. Ďalej uviedla že v lekárskom posudku má napísané, že je odkázaná na sprievodcu a preto chce aby jej úrad práce priznal preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
20.11.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa
20.11.2017Popis: Podávateľ namieta nejednotný postup úradov práce pri priznávaní finančného príspevku na zriadenie chránenej dielne
16.11.2017 Preukaz osoby so zdravotným postihnutím   Koná sa
16.11.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že nebolo vyhovené jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o ktorý žiadal už dvakrát. Podľa lekárskych posudkov nebola uznaná za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nakoľko nespĺňa zákono stanovenú percentuálnu hranicu.
15.11.2017 Nepriznanie PP na úpravu kúpeľne a OMV   Koná sa
15.11.2017Popis: Podávateľka namieta nepriznanie peňažného príspevku na kúpravu kúpeľne a peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, keďže jej žiadostiam nebolo vyhovené. Žiada o prešetrenie rozhodnutí.
14.11.2017 Sťažnosť na jednanie úradníkov na UPSVaR   Koná sa
14.11.2017Popis: Sťažnosť na konanie úradníkov na UPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny
09.11.2017 Poradenstvo   Koná sa
09.11.2017Popis: Podávateľka žiada o stanovisko k postupu riešenia prípadu - peňažný príspevky na prepravu. Úrad práce vydal rozhodnutie podľa ktorého musí podávateľka vrátiť časť neprávom vyplateného peňažného príspevku na prepravu, nakoľko taxislužba ktorou mala zabezpečovanú prepravu nemá platnú licenciu.
06.11.2017 Podnet na zmenu právnej úpravy   Ukončené
06.11.2017Popis: Podnet na zmenu právnej úpravy - osobná asistencia. Podávateľ - anonym, sa domáha zmeny zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
06.11.2017 Peňažný príspevok   Koná sa
06.11.2017Popis: Podávateľovi bol v roku 2009 priznaný peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Na úrad doručil faktúry za opravu predmetného motorového vozidla a dchce vedieť či má nárok na poskytnutie peňažného príspevku z úradu práce, za účelom preplatenia daných faktúr za opravu vozidla.
06.11.2017 Ochrana v zmysle služobnej zmluvy   Koná sa
06.11.2017Popis: Podávateľ podpísal nesúhlas s trvalým preložením z dôvodu zmeny najnáročnejších činností uvedených v služobnej zmluve a z dôvodu zmeny miesta vykonávania štátnej služby.
06.11.2017 Peňažné príspevky   Koná sa
06.11.2017Popis: Podávateľka žiadala úrad práce o vyhotovenie parkovacieho preukazu, príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla pre syna s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej žiadostiam nebolo vyhovené a preto žiada o preskúmanie rozhodnutí.
06.11.2017 Príspevok na opatrovanie   Koná sa
06.11.2017Popis: Podávateľ namieta nepriznanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Proti rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie, čakajú na rozhodnutie.
31.10.2017 Opatrovatelský príspevok   Koná sa
31.10.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie postupu UPSVaR vo veci vrátenia opatrovateľského príspevku.
30.10.2017 Opatrovatelský príspevok   Koná sa
30.10.2017Popis: Podávateľ žiadal úrad práce o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie. Rozhodnutím úradu práce nebolo vyhovené jeho žiadosti. Žiada o prešetrenie postupu úradu práce.
25.10.2017 Šikanovanie - ÚP   Koná sa
25.10.2017Popis: Podávateľka podnetu namieta neadekvátne ponuky z úradu práce vzhľadom k jej zdravotnému stavu. Taktiež namieta skutočnosť, že musela podpísať listinu o dobrovoľníckej činnosti pod hrozbou vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
20.10.2017 Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu   Koná sa
20.10.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta nepriznanie peňažného príspevku na úpravu rodinného domu - kúpeľne, nakoľko mu tento príspevok nebol už tretíkrát priznaný. O vyššie uvedený príspevok požiadal opätovne príslušný úrad práce, pričom konanie ešte nie je ukončené.
20.10.2017 Žiadosť o osobnú asistenciu   Koná sa
20.10.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že podala žiadosť na príslušnom úrade práce o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu pre syna. V komplexnom posudku jej daná forma kompenzácie navrhnutá nebola, namiesto toho úrad práce navrhol peňažný príspevok na opatrovanie. Podávateľka nesúhlasí s daným rozhodnutím, nakoľko je presvedčená že jej s...
17.10.2017 Poradenstvo   Ukončené
17.10.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že poberá peňažný príspevok na opatrovanie syna ktorý bol úradom práce uznaný za ťažko zdravotne postihnutého. V podnete žiadala o objasnenie, prečo ak je zamestnaná a poberá daný príspevok, nemôže mať príjem zo zamestnania vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.
13.10.2017 Opatrovatelský príspevok   Koná sa
13.10.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že žiadala peňažný príspevok na opatrovanie pre ťažko zdravotne postihnutú dcéru. Rozhodnutím úradu práce ani ústredia nebolo vyhovené jej žiadosti. Momentálne prebieha súdne konanie.
12.10.2017 Nepriznanie kompenzácie   Ukončené
12.10.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta, rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorými jej neboli priznané peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a na kompenzáciu zýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zar...
02.10.2017 Poradenstvo   Koná sa
02.10.2017Popis: Podávateľka žiada poradenstvo vo veci neoprávneného vylúčenia z UPSVaR.
02.10.2017 Prešetrenie zrušenia peňažného príspevkov   Ukončené
02.10.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta rozhodnutie úradu práce, ktorým mu bol odňatý peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Žiada o preskúmanie dokumentácie, lekárskych záznamov. Prešetrenie zrušenia peňažných príspevkov UPSVaR.
27.09.2017 Odobratie preukazu ZŤP   Ukončené/sledované
27.09.2017Popis: Podávateľka v podnete uviedla, že jej manželovi nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a bol mu odňatý preukaz ŤZP nakoľko podľa komplexného posudku nespĺňa zákonné ustanovenia. Žiadala o preskpmanie rozhodnutí správnych orgánov.
26.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
26.09.2017Popis: Podávateľ v podnete uviedol, že podal žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Jeho žiadosti o peňažný príspevok však nebolo vyhovené.
25.09.2017 Peňažné príspevky na kompenzáciu   Ukončené/sledované
25.09.2017Popis: Podávateľ žiadal úrad práce o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla. Rozhodnutím správneho orgánu mu predmetný peňažný príspevok nebol priznaný. Žiada o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu.
25.09.2017 Poradenstvo   Ukončené
25.09.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo vo veci príspevku na motorové vozidlo, ktorý im bol poskytnutý z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V podnete uviedla, že mali s daným vozidloom autohaváriu, a nevie či je potrebné ju nahlásiť aj úradu práce. Taktiež chcela vedieť informácie, či môže podať žiadosť o ďalší príspevok na kúpu osobného motorového ...
18.09.2017 Nárok na osobného asistenta   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľka žiadala o poskytnutie informácii, či má jej ťažko zdravotne postihnutá dcéra nárok na osobného asistenta, pokiaľ navštevuje Domov sociálnych služieb.
18.09.2017 Namietanie diskriminácie pri osobnej asistencii   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľka namieta ustanovenie zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, podľa ktorého sa nemôže poskytnúť peňažný príspevok na osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím po doasihnutí 65 roku veku.
14.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Ukončené
14.09.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým bol priznaný peňažný príspevok vo výške 21,72 EUR. Proti rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 380)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím