Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Zodpovedný referenti

Avatar
JUDr. Eva Chrančoková

Služby zamestnanosti a kompenzácie

Prijaté podnety

Počet podnetov Počet podnetov

Počet podnetov

347

Podrobnosti

Aktualizované: 24.10.2017 07:46

Stav podnetov

Ukončené so sledovaním -  2,9 % Ukončené -  77,8 % Koná sa -  19,3 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  24,9 % Podnet na preskúmanie -  71,6 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,2 % Pošta -  22,5 % Osobne -  8,9 % E-mail -  52,4 % Elektronicky formulár -  15,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  4,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  12,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  16,0 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,1 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  24,4 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,3 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  10,9 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  0,7 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  1,8 % Odloženie podnetu § 22 -  15,3 % Nepoužívaná položka (Podnet na zmenu právnej úpravy) -  0,4 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  2,4 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  22,0 % Rozhodol Ústavný súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  2,4 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  17,1 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  4,9 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  46,3 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  2,4 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) -  2,4 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
20.10.2017 Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu   Koná sa
20.10.2017Popis: Nepriznanie peňažného príspevku na úpravu rodinného domu UPSVaR - om.
20.10.2017 Žiadosť o osobnú asistenciu Koná sa
20.10.2017 Žiadosť o príspevok na opravu domu   Koná sa
20.10.2017Popis: Žiadosť o príspevok na opravu domu.
17.10.2017 Poradenstvo   Koná sa
17.10.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo vo veci príjmu opatrovateľa.
13.10.2017 Opatrovatelský príspevok Koná sa
12.10.2017 Nepriznanie kompenzácie   Koná sa
12.10.2017Popis: Prešetrenie rozhodnutia UPSVaR vo veci nepriznania kompenzácie na prevádzky motorového vozidla a hygienu.
02.10.2017 Poradenstvo   Koná sa
02.10.2017Popis: Podávateľka žiada poradenstvo vo veci neoprávneného vylúčenia z UPSVaR.
02.10.2017 Prešetrenie zrušenia peňažného príspevkov   Ukončené
02.10.2017Popis: Podávateľ žiada o preskúmanie dokumentácie, lekárskych záznamov. Prešetrenie zrušenia peňažných príspevkov UPSVaR.
27.09.2017 Odobratie preukazu ZŤP Koná sa
26.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
26.09.2017Popis: Podávateľovi UPSVaR zamietol žiadosť o príspevok na opatrovanie. Žiada o posúdenie rozhodnutia.
25.09.2017 Peňažné príspevky na kompenzáciu   Ukončené so sledovaním
25.09.2017Popis: Podávateľovi nepriznali peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP.
25.09.2017 Poradenstvo   Ukončené
25.09.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo vo veci príspevku na motorové vozidlo
18.09.2017 Nárok na osobného asistenta   Ukončené
18.09.2017Popis: Informácie o nároku na osobného asistenta.
18.09.2017 Namietanie diskriminácie pri osobnej asistencii   Ukončené
18.09.2017Popis: Namietanie diskriminácie pri os. asistencii
14.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
14.09.2017Popis: Podávateľ žiada o zvýšenie opatrovateľského príspevku.
13.09.2017 Zamietnutie opatrovatelského príspevku   Koná sa
13.09.2017Popis: Podávateľke zamietli opatrovateľský príspevok na 6ročnú dcéru s diagnózou diabetes. Dcéra potrebuje neustálu starostlivosť a podávanie medikamentov. Škola zamietla umiestnenie do družiny.
08.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
08.09.2017Popis: Vrátenie peňažného príspevku na opatrovanie na účet UPSVaR.
08.09.2017 Opatrovateľský príspevok   Ukončené
08.09.2017Popis: Podávateľke žiada o poradenstvo vo veci zníženia opatrovateľského príspevku.
07.09.2017 Nepriznanie peňažného príspevku   Ukončené so sledovaním
07.09.2017Popis: Nepriznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou, alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.
04.09.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
04.09.2017Popis: Podávateľovi zamietli príspevok na opatrovanie manželky, peňažný príspevok nebol priznaný.
30.08.2017 Zamietnutie parkovacie preukazu   Koná sa
30.08.2017Popis: Zamietnutie parkovacieho preukazu, auta, príspevku na benzín
30.08.2017 Preverenie dotácií na chránenú dielnu   Ukončené
30.08.2017Popis: Podávateľ by sa rád informoval o fungovaní a prevádzkovaní chránenej diele.
25.08.2017 Nepriznanie príspevku na vozidlo   Koná sa
25.08.2017Popis: Podávateľka poberá opatrovateľský príspevok a podala žiadosť na príspevok na vozidlo. Príspevok bol zamietnutý. Schválení nebol ani príspevok na benzín.
22.08.2017 Nepriznanie kompenzácie   Ukončené
22.08.2017Popis: Nepriznanie kompenzácie na individuálnu preprav. Podávateľka sa domáha kompenzácie na zvýšenie výdavkov súvisiacich so zabezpečeným prevádzky motorového vozidla.
21.08.2017 Poradenstvo   Koná sa
21.08.2017Popis: Zastupovanie neplnoletej, nevidiacej osoby matkou na UPSVaR-E.
21.08.2017 Podnet na prešetrenie   Koná sa
21.08.2017Popis: Podávateľ podal žiadosť na prešetrenie podnetu vo veci vyplatenia mzdy za odpracované dni.
21.08.2017 Peňažný príspevok na opatrovanie   Koná sa
21.08.2017Popis: Podávateľka namieta rozhodnutie úradu práce, ktorým nepriznal peňažný príspevok na opatrovanie. Reportáž o podnete bola odvysielaná v Televíznych novinách Markíza.
18.08.2017 Peňažné príspevky na kompenzáciu   Koná sa
18.08.2017Popis: Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.
17.08.2017 Zrušenie pracovno-socializačného centra   Ukončené
17.08.2017Popis: Žiadosť o poradenstvo ako postupovať v prípade zrušenia poskytovateľa sociálnej služby. Podávateľka má v zariadení neziskovej organizácie poskytujúce sociálne služby umiestnenú blízku osobu. V auguste obdržala doporučený list, ktorom bola informovaná, že z dôvodu platobnej neschopnosti sa pracovno-socializačné centrum ruší a riaditeľ vyzýva rod...
09.08.2017 Peňažné príspevky na kompenzáciu   Koná sa
09.08.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta že úradom práce, sociálnch vecí a rodiny mu nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV. Uviedol, že proti rozhodnutiu nepodal odvolanie.
08.08.2017 Zrušenie zmluvy o osobnej asistencii   Koná sa
08.08.2017Popis: Preverenie zrušenie zmluvy o osobnej asistencii.
04.08.2017 Peňažné príspevky na kompenzáciu   Koná sa
04.08.2017Popis: Preskúmanie rozhodnutia ÚPSVaR vo veci peňažných príspevkov na kompenzáciu.
03.08.2017 Kompenzácie pre prijímateľov celoročnej pobytovej služby v DSS   Ukončené
03.08.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta rozhodnutie správneho orgánu, ktorým mu bol odňatý peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na ošatenie a hygienu. V podnete uviedlo, že toto rozhodnutie je diskriminačné, protiústavné.
03.08.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa
03.08.2017Popis: Prešetrenie rozhodnutia vo veci nepriznania parkovacieho preukazu.
02.08.2017 Parkovací preukaz - nepriznanie   Ukončené so sledovaním
02.08.2017Popis: Podávateľka žiadala o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Podala žiadsoť, ktorá bola zamietnutá. Proti rozhodnnutiu podala odvolanie. Nakoniec podala správnu žalobu o ktorej rozhodol KS BB tak že rozhodnutie zrušil a vrátil vec na nové prejednanie. Po novom rozhodnutí, ústredie práce opätovne zamietlo žiadosť podávateľky o vyhotovenie parkovacieh...
01.08.2017 Návrh na zmenu legislatívy   Ukončené
01.08.2017Popis: Podávateľ žiada, aby blízki príbuzní mohli vykonávať osobnú asistenciu v plnom rozsahu.
01.08.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa
01.08.2017Popis: Prešetrenie správneho postupu ÚPSVaR Zvolen vo veci nepriznania kompenzácií.
28.07.2017 Zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím   Koná sa
28.07.2017Popis: Prešetrenie postupu ÚPSVaR Rožňava vo veci neponúknutia primeranej práca k vzdelaniu.
26.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa
26.07.2017Popis: Prešetrenie rozhodnutia ÚPSVaR Komárno vo veci nepriznania opatrovateľského príspevku.
25.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Ukončené
25.07.2017Popis: Prešetrenie postupu ÚPSVaR vo veci rozhodnutí peňažných príspevkov.
25.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Ukončené
25.07.2017Popis: Prešetrenie postupu ÚPSVaR vo veci peňažného príspevku na rekonštrukcie kúpelne.
21.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Koná sa
21.07.2017Popis: Prešetrenie postupu ÚPSVaR vo veci rozhodnutia o výške počtu hodín osobnej asistencie a stropného zdviháka.
19.07.2017 Poradenstvo vo veci nároku na kompenzácie   Ukončené
19.07.2017Popis: Podávateľ je osoba ŤZP s doprovodom. Býva na 4 poschodí bez výťahu. Má priznaný peňažný príspevok na prepravu taxislužbou. Zároveň má priznanú asistečnú službu 2 hod. denne.Cíti sa izolovaný a žiada o poradenstvo čo môže robiť aby sa mohol socializovať a akým spôsobom by mal žiadať o pomoc.
17.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Ukončené
17.07.2017Popis: Prešetrenie správneho postupu ÚPSVaR Bratislava vo veci peňažného peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
14.07.2017 Žiadosť na postup ministerstva zapojiť sa do medzinárodnej pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím   Ukončené
14.07.2017Popis: Podávateľ podal podnet vo veci urgencie ministerstva sociálnych vecí - aby sa zapojilo do medzinárodnej pomoci hendikepovaným, konkrétne medzinárodného preukazu so zdravotným postihnutím
13.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Ukončené
13.07.2017Popis: Prešetrenie rozhodnutí ÚPSVaR vo veci odobratia peňažného príspevku na opatrovanie a vo veci zastavenia vyplácania rodinných prídavkov po skončení 10 ročnej povinnej školskej dochádzky.
11.07.2017 Správny postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny   Ukončené
11.07.2017Popis: Preskúmanie rozhodnutia ÚPSVaR vo veci nevydania preukazu ŤZP.
10.07.2017 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti   Koná sa
10.07.2017Popis: Poskytnutie súčinnosti vo veci nepriznania peňažného príspevku vo veci príspevku na opatrovanie a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla.
10.07.2017 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky- nepriznanie   Koná sa
10.07.2017Popis: Podávateľ žiada o prešetrenie postupu príslušného správneho orgánu vo veci nepriznania peňažného príspevku na kúpu pomôcky - osobný počítač.V podnete uviedol, že má ťažko zdravotne postihnutú dcéru, ktorej nebol priznaný peňažný príspevok na kúpu pomôcky. Podal odvolanie, avšak ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny odvolanie zamietlo.
10.07.2017 Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla   Ukončené
10.07.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo či môže o peňažný príspevok na kúpu OMV žiadať na jedno dieťa alebo i na dve.V podnete uviedla, že na úradu práce Šurany jej povedali, že si môže podať žiadosť len na jednu z dcér
Zobrazené výsledky 1-50 (z 347)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím