Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:46

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  9,8 % Ukončené -  71,4 % Koná sa -  18,8 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  41,4 % Podnet na preskúmanie -  57,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  9,0 % Pošta -  17,3 % Osobne -  30,1 % E-mail -  38,3 % Elektronicky formulár -  5,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  19,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  4,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  8,3 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,7 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  25,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,9 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  0,9 % Odpoveď - neformálne vybavenie, v prípade ak sa nejedná o podnet ani poradenstvo alebo odpoveď adresovaná klientovi sa nedá subsumovať pod vyššie uvedené body -  1,9 % Odloženie podnetu § 22 -  32,4 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  22,9 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  54,3 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,9 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  11,4 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  8,6 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
10.01.2018 Starostlivosť a pomoc pri správe majetku a zdravotnej starostlivosti   Koná sa
10.01.2018Popis: Podávateľ sa plánuje presťahovať z Kanady späť na Slovensko. Opateru mu prisľúbil známy podávateľa. Podávateľ požaduje poradenstvo vo veci odporúčania organizácie, ktorá by zabezpečila kontrolu nad výkonom opatrovníctva.
04.01.2018 Prieťahy v súdnom konaní   Koná sa
04.01.2018Popis: Podávateľka sa súdi o nehnuteľnosť. Pôvodná majiteľka sa z predmetnej nehnuteľnosti odmieta vysťahovať a napadla neplatnosť kúpnej zmluvy žalobou na súde. Podávateľka požaduje pomoc pri riešení danej situácie, nakoľko pôvodná majiteľka za byt neplatí, no užíva ho.
02.01.2018 Prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony   Koná sa
02.01.2018Popis: Podávateľ podnetu požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony. Podávateľ je toho času vo výkone tretsu odňatia slobody. Ďalej ju požiadal o poradenstvo vo veci invalidného dôchodku a príspevku na bývanie.
06.12.2017 Zablokovaný prístup k invalidnému dôchodku v dôsledku osobného bankrotu   Koná sa
06.12.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o preverenie postupu komerčnej banky, ktorá podávateľovi zablokovala osobný účet v dôsledku osobného bankrotu. Podávateľ tak nemá prístup k invalidnému dôchodku, ktorý je jeho jediným príjmom.
04.12.2017 Pomoc pri zmene opatrovníka, ktorý zneužíva svoje práva   Koná sa
04.12.2017Popis: Podávateľ požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc pri zmene opatrovníka. Uvádza, že súčasná opatrovníčka si neplní riadne svoje povinnosti a zneužíva svoje postavenie súdom určeného opatrovníka. Nemá prístup k peniazom, opatrovníčka s partnerom sa mu vyhrážajú, že ho zavrú na psychiatriu. Podávateľ žiada aj prinavrátenie ...
29.11.2017 Exekúcia versus náhradný byt   Ukončené
29.11.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou, či má ako osoba so zdravotným postihnutím právo na náhradný byt, ak mu kvôli exekúcii hrozí vypratanie z nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti v rámci exekučnného konania. Uvádza, že má vyše 30 exekúcii, ktoré nie je schopný splácať.
10.11.2017 Nariadenie náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa   Ukončené
10.11.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o radu vo veci rodinného práva. Jej dcére, ktorá trpí zdravotným postihnutím, sa narodilo dieťa, o ktoré nie je schopná sa toho času postarať biologická rodina. Podávateľka žiada o informácie, aké bude mať matka a ona ako opatrovník matky, ktorej je zas...
27.10.2017 Prešetrenie podnetu   Koná sa
27.10.2017Popis: Prešetrenie podnetu vo veci spôsobilosti na právne úkony
19.10.2017 Prešetrenie postupu podomového predajcu pri uzatváraní zmlúv o dádavke plynu a elektriny   Koná sa
19.10.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o prešetrenie postupu podomového predajcu pri uzatváraní zmlúv o dádavke plynu a elektriny. Podávateľ trpí zrakovým postihnutím. Uviedol, že zmluvy s novým dodávateľom plynu a elektriny nepodpísal a dožaduje sa ich zrušenia.
18.10.2017 Právo doživotného bývania pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím   Ukončené
18.10.2017Popis: Osoba so zdravotným postihnutím v staršom veku zaslala komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím na vedomie žiadosť o pomoc pri vymáhaní pohľadávky, adresovanú Fóru pre pomoc starším. Z obsahu podnetu vyplynulo, že dcéra, v prospech ktorej predala v minulosti svoju nehnuteľnosť, sa k nej zachovala neúctivo a nerešpektuje jej právo doživotnéh...
09.10.2017 Zverenie detí do osobnej starostlivosti   Koná sa
09.10.2017Popis: Nepočujúci podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc vo veci úpravy styku s jeho dvoma maloletými synmi. Poukazuje na skutočnosť, že o synov sa vie plnohodnotne postarať a žiada, aby mu nebol bránený styk so synmi zo strany nepočujúcej matky.
09.10.2017 Uzatvorenie novej zmluvy o poskytovaní elektrickej energie   Koná sa
09.10.2017Popis: Podávateľka sa domáha akceptovania uznesenia súdu, aby jej bola zapojená elektrina v čo najkratšom čase.
06.10.2017 Poradenstvo vo veci spôsobilosti na právne úkony   Ukončené
06.10.2017Popis: Poradenstvo vo veci spôsobilosti na právne úkony plnoletej vnučky.
05.10.2017 Starostlivosť nevidiaceho otca o maloleté dieťa   Koná sa
05.10.2017Popis: Podávateľ podnetu požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o poskytnutie informácii vo veci rozhodnutí súdov, v ktorých je konštatované, že osoba so zdravotným postihnutím sa vie postarať o maloleté dieťa. Prípad sa týka nevidiaceho rodiča, ktorý bojuje o to, aby sa mohol v čo najväšom rozsahu starať o svoje dieťa.
03.10.2017 Preukaz k bezplatnej preprave občanov do 62 rokov   Koná sa
03.10.2017Popis: Podávateľ podnetu požiadal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o prešetrenie postupu spoločnosti pri vydávaní preukazov k bezplatnej preprave občanom do 62 rokov, najmä o posúdenie, či ohraničenie platnosti preukazov na 1 rok osobám s ťažkým zdrvaotným postihnutím je v súlade s právnymi predpismi. Podávateľ podnetu poukazuje na skutočn...
27.09.2017 Výkon znaleckej činnosti   Ukončené
27.09.2017Popis: Výkon znaleckej činnosti znalcov zapísaných v zozname vedenom na Ministerstve spravodlivost SR
25.09.2017 Žiadosť o posúdenie vhodnosti zásahu do spôsobilosti na právne úkony   Ukončené
25.09.2017Popis: Podávateľka podnetu požiadala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o poradenstvo vo veci svojprávnosti klienta domova sociálnych služieb, ktorý trpí mentálnym postihnutím. Podávateľka uviedla, že plná spôsobilosť nie je vhodná najmä kvôli riešeniu zdravotného stavu klienta.
20.09.2017 Namietanie dĺžky konania o spôsobilosti na právne úkony   Ukončené
20.09.2017Popis: Podávateľ podnetu sa na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím obrátil s námietkou vo veci dĺžky trvania konania o spôsobilsoti na právne úkony a konania o ustanovenie opatrovníka. Uvádza, že napriek tomu, že návrh bol podaný v januári 2017, do septembra 2017 príslušný okresný súd nerozhodol vo veci.
18.09.2017 Prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony osobe vo výkone trestu odňatia slobody   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľ podnetu, ktorý je toho času vo výkone trestu odňatia slobody, sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony. Podávateľ trpí duševných ochorením, pre ktoré mu bolo v roku 2005 zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony.
18.09.2017 Zmena opatrovníka osoby so zdravotným postihnutím   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podaním, ktoré sa týkalo zmeny opatrovníka pre jej strýka, ktorý je osoba s mentálnym postihnutím. V podaní požiadala o pomoc pri určení príslušnosti súdu a pomoc so špecifikáciou písomností, ktoré bude potrebné príslušnému súdu v danom konaní predložiť.
18.09.2017 Žiadosť o intervenciu v konaní o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony   Koná sa
18.09.2017Popis: Podávateľ podnetu podal žiadosť na príslušný súd vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony ešte v roku 2014. Žiada komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc v tomto konaní. Namieta dĺžku konania a domnieva sa, že sudca je voči nemu zaujatý.
14.09.2017 Odpustenie úrokov   Ukončené
14.09.2017Popis: Podávateľka podnetu požiadala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o poradenstvo vo veci odpustenia úrokov za čas, keď neplatila splátky z dôvodu práceneschopnosti. Podávateľka uzavrela s bankou zmluvu o spotrebnom úvere. Dlžná suma istiny sa z dôvodu neplatenia splátok navýšila o úroky z omeškania a ostatné príslušenstvo.
06.09.2017 Posúdenie vhodnosti intervencie v súdnom konaní   Ukončené
06.09.2017Popis: Podávateľka podnetu žiada komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o posúdenie, či dotknutá osoba je osoba vhodná na intervenciu zo strany Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v súdnom konaní o návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
23.08.2017 Pomoc v súdnom spore   Koná sa
23.08.2017Popis: Pomoc v súdnom spore, v ktorom je podávateľ zastupovaný centrom právnej pomoci.
21.08.2017 Odklad exekúcie z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu   Ukončené
21.08.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc ako má postupovať pri odklade resp. zastavení exekučného konania. Podávateľka podnetu v dôsledku rapídneho zhoršenia zdravotného stavu nie je schopná ďalej hradiť určené splátky.
15.08.2017 Nepriznanie výživného na manželku so zdravotným postihnutím   Koná sa
15.08.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom ju žiada, aby posúdila, či boli v súdnom konaní vo veci výživného na manželku rešpektované jej práva ako osoby so zdravotným postihnutím.
09.08.2017 Žiadosť o posúdenie dodržiavania ľudských práv v rámci súdneho konania   Koná sa
09.08.2017Popis: Podávateľka podnetu ako súdom ustanovený opatrovník sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci posúdenia dodržiavania ľudských práv dotknutej osoby so zdravotným postihnutím v súdnom konaní o zaplatenie peňažnej pohľadávky. Konkrétne sa domnieva, že bolo porušené právo na spravodlivý proces, nakoľko osoba so zdravotným ...
08.08.2017 Poradenstvo vo veci dedičského konania   Ukončené
08.08.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o radu vo veci dedičského konania a obmedzenia spôsobilosti na právne úkony na ochranu práv osoby so zdravotným postihnutím.
07.08.2017 Podvod vo veci prepisu nehnuteľnosti vo vlastníctve osoby so zdravotným postihnutím   Ukončené/sledované
07.08.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc v súdnom konaní vo veci podvodu pri predaji nehnuteľnosti. V podnete uvádza, že v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia ju podvodníci pripravili o rodinný dom a potrebuje pomoc, pretože nie je schopná sa účinne brániť.
31.07.2017 Poradenstvo ohľadom procesných vecí v rámci konania vo veci výživného zo strany syna vo...   Ukončené
31.07.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o poradenstvo ohľadom procesných vecí v rámci konania vo veci výživného zo strany syna voči rodičovi. Najmä potreboval zistiť informácie vo veci bezplatného právneho zastúpenia. Ďalej požiadal o vysvetlenie výzvy súdu na doloženie podkladov, pretož jej ner...
28.07.2017 Zneužívanie osôb so zdravotným postihnutým   Ukončené/sledované
28.07.2017Popis: Zneužívanie osôb so zdravotným postihnutým.
21.07.2017 Prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony   Koná sa
21.07.2017Popis: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začína konať z vlastnej iniciatívy vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony osoby umiestnenej v celoročnom zariadení sociálnych služieb.
20.07.2017 Začatie konania o náhradnej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa   Ukončené/sledované
20.07.2017Popis: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím začala šetrenie z vlastnej iniciatívy ohľadom postupu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálneho odboru, vo veci začatia konania o náhradnej osobnej starostlivosti novonarodeného dieťaťa. Dieťa sa narodilo matke so zdravotným postihnutím, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne ú...
17.07.2017 Občianskoprávny spor   Ukončené
17.07.2017Popis: Podávateľka žiada o pomoc pri riešení občianskoprávnej a rodinnej záležitosti týkajúcej sa odkúpenia pozemkov a vyplatenia peňazí. Zároveň namieta konanie súrodencov, ktorí ju osočujú, obviňujú a ubližujú jej.
12.07.2017 Zmena opratrovníka a zmena spôsobilosti na právne úkony   Ukončené/sledované
12.07.2017Popis: Doručeným podnetom na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podávateľ žiada preskúmanie rozhodnutí autorít a inštitúcií Slovenskej republiky vo veci zmeny opatrovníka z DSS na súrodenca. Zároveň žiada o poradenstvo vo veci zmeny spôsobilosti na právne úkony, tak aby osobe, ktorá je úplne pozbavená spôsobilosti na PÚ jej bola spôsobi...
11.07.2017 Preskúmamanie exekučného konania   Ukončené
11.07.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o prešetrenie exekučného konania. Udáva, že justiční pracovníci ju diskriminujú v kauze, ktorej čelí vyše 11 rokov.
10.07.2017 Konanie o uloženie ochranného liečenia   Ukončené/sledované
10.07.2017Popis: V rámci súdneho konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, do ktorého bol Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pribratý ako účastník konania, bola zistená skutočnosť, že dotknutá osoba so zdravotným postihnutím bola vzatá do väzby a následne bola premiestnená do zariadenia, kde sa vykonáva ochranné liečenie. Toho času prebi...
10.07.2017 Exekúcia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím   Ukončené
10.07.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom žiada o poradenstvo ako postupovať vo veci exekúcii, aké procesné prostriedky obrany môže použiť na svoju ochranu. Záverom sa dopytuje, či musí zaplatiť za absolvovaný kurz keramiky.
07.07.2017 Preverenie hospodárenia s majetkom opatrovanej ososby   Koná sa
07.07.2017Popis: Preverenie hospodárenia s majetkom opatrovanej osoby
04.07.2017 Postup matričného úradu vo veci určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov   Ukončené
04.07.2017Popis: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím z vlastnej iniciatívy navrhla preskúmanie zákonnosti postupu príslušného okresného úradu - matričný úrad vo veci určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov. Ide o prípad, keď jeden z rodičov nemá plnú spôsobilosť na právne úkony.
28.06.2017 Spôsobilosť na právne úkony - prinavrátenie   Koná sa
28.06.2017Popis: Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o poskytnutie poradenstva a pomoci vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony. Podávateľ podnetu uviedol, že sa chce viac osamostatniť a viesť normálny život. Zo strany rodiny mu nie je poskytnutá podpora.
27.06.2017 Žiadosť o dohľad nad postupom súkromnej firmy vo veci predaja akcií   Ukončené
27.06.2017Popis: Podávateľka podnetu požiadala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o uskutočnenie dohľadu nad ďalším postupom komerčnej spoločnosti vo veci vrátenia odpredaných akcií. Podávateľka poukázala na skutočnosť, že jej otec bol osobou so zdravotným postihnutím a bez jeho súhlasu boli odpredané jeho akcie v danej spoločnosti.
26.06.2017 Platenie výživného osobou s ťažkým zdravotným postihnutím   Ukončené
26.06.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s podnetom, v ktorom ju požiadal o preskúmanie uznesenia obvodného oddelenia Policajného zboru za prečin Zanedbania povinnej výživy. V podnete, okrem iného, uvádza, že nie je schopný splácať súdom určené výživné na maloleté dieťa.
15.06.2017 Konanie o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony na podnet prokuratúry   Ukončené
15.06.2017Popis: Podávateľka podnetu požiadala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ktoré sa začalo na podnet okresnej prokuratúry. Podávateľka podnetu vyslovila obavu, že má strach zo skutočnosti, že na súde bude sama proti všetkým a nikto jej nezabezpečí obhajobu jej práv.
07.06.2017 Odborné znalosti súčasnej medicíny   Ukončené
07.06.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s požiadavkou o súčinnosť pri preverení skutočnosti, či vo vypracovanom znaleckom posudku sú zo strany znalca uvedené poznatky zo súčasnej odbornej literatúry a v súlade so súčasnými poznatkami vedy.
06.06.2017 Ochrana majetku osoby so zdravotným postihnutím   Ukončené/sledované
06.06.2017Popis: Podávatelia podnetu, rodičia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa obrátili na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o poradenstvo vo veci právneho zastúpenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V podnete prejavili obavu o stratu majetku syna v dôsledku prejavov jeho zdravotného postihnutia.
01.06.2017 Odobratie dieťaťa matke so zdravotným postihnutím   Ukončené/sledované
01.06.2017Popis: Podávateľka podnetu sa obrátila na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o vyjadrenie komisárky k prípadu odobratia dieťaťa matke so zdravotným postihnutím v zahraničí. Podávateľka podnetu poukazuje na porušenie zákona, medzinárodných dohovorov a zákaldných práv matky dieťaťa.
01.06.2017 Zneužitie právomoci opatrovníka   Koná sa
01.06.2017Popis: Podávateľ podnetu žiada o preverenie skutočnosti - riaditeľ charitného domu, zariadenia sociálnych služieb (ZSS), ktorý prevádzkuje občianske združenie, je súčasne opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby v ZSS. Opatrovník z jeho účtu, ktorý spravoval, použil finančné prostriedky na tipovanie. Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o r...
18.05.2017 Prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony   Ukončené
18.05.2017Popis: Podávateľ podnetu namieta, že ho príslušný okresný súd v roku 2005 pozbavil spôsobilosti na právne úkony proti jeho vôli bez možnosti brániť sa. Rozsudok mu nebol taktiež doručený. Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony podali jeho rodičia. Domáha sa vrátenia spôsobilosti na právne úkony.
16.05.2017 Sťažnosť na nečinnosť starostu obce   Ukončené
16.05.2017Popis: Podávateľ podnetu sa obrátil na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci sťažnosti na nečinnosť starostu obce. Podávateľ podnetu sa na starostu obce obrátil vo veci sťažnosti na majiteľa psov, ktorý ho obťažujú a podľa jeho slov ničia jeho podlomené zdravie.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 133)
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím