Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.01.2018 07:45

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  8,5 % Ukončené -  57,3 % Koná sa -  34,2 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  17,1 % Podnet na preskúmanie -  81,2 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,7 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  6,8 % Pošta -  16,2 % Osobne -  23,1 % E-mail -  43,6 % Elektronicky formulár -  10,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  2,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  29,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  6,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  10,4 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,6 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  16,9 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  2,6 % Odloženie podnetu § 22 -  24,7 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  22,2 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  61,1 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  16,7 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
09.01.2018 Pomoc pri starostlivosti o syna   Koná sa
09.01.2018Popis: Podávateľka požaduje zistiť, aký je zdravotný stav syna v súčastnosti. Syn poberá Invalidný dôchodok z dôvodu psychiatrického ochorenia. Podávateľka nevie, kde sa nachádza jej syn. Vidí ho raz za 6 týždňov. Obáva sa, že by mohol byť zneužitý jeho zdravotný stav a mohol by sa dosť do rozporu so zákonom.
08.01.2018 Zlepšenie starostlivosti o zverenú osobu   Koná sa
08.01.2018Popis: Podávateľ podnetu namieta starostlivosť dotknutej osoby zo strany dcéry. Uvádza, že starostlivosť je nedostatočná. Dotknutej osobe sa zhoršuje zdravotný stav. Je potrebné vybaviť liečenie. Dcéra to odmieta.
03.01.2018 Rušenie občianskeho spolunažívania hlukom.   Koná sa
03.01.2018Popis: Podávateľ požaduje pomoc vo veci obťažovania občanov mesta hlukom spôsobeným zábavnou pyrotechnikou. Nepriaznivo ovplyvňuje zdravie a komfortný život občanov mesta Lučenec.
29.12.2017 Zabezpečenie bezbariérového prístup   Koná sa
29.12.2017Popis: Podávateľ žiada zabezpečenie bezbariérového prístupu v neštátnom zdravotníckom zariadení. Zariadenie nereaguje na žiadosť podávateľa.
01.12.2017 Poradenstvo vo veci bezbarierovasti   Koná sa
01.12.2017Popis: Podávateľka sa domáha, aby v bytovom dome bol zabezpečený výťah aj jeho prevádzka.
01.12.2017 Poskytovanie služieb RTVS   Koná sa
01.12.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie nedoplatku na úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.
29.11.2017 Odňatie poskytovania právnej pomoci zo strany Centra právnej pomoci   Koná sa
29.11.2017Popis: Podávateľka sa domáha, aby jej právna pomoc bola zo strany CPP aj naďalej poskytovaná.
28.11.2017 Podnet na prešetrenie   Koná sa
28.11.2017Popis: Podnet na prešetrenie postupov ÚTVOS.
27.11.2017 Preprava cestujúceho ŤZP/S vlakom   Koná sa
27.11.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta konanie vlakvedúceho ŽSR. V novembri 2017 podávateľ cestoval rýchlikom z Piešťan do Bratislavy. V Piešťanoch nastupoval do vozňa určeného pre deti a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po nastúpení do vozňa zistil, že nie sú voľné žiadne miesta na sedenie, avšak kupé určené pre imobilných bolo podľa jeho tvr...
10.11.2017 Susedský spor   Koná sa
10.11.2017Popis: Podávateľ žiada o zrušenie konania a následné odpustenie poplatkov
31.10.2017 Bariérový prístup v bytovom dome - absencia výťahu   Koná sa
31.10.2017Popis: V bytovom dome býva viacero osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Obyvatelia bytového domu poukazujú na to, že ak sa chcú dostať do svojich bytov, musia prekonať množstvo schodov, čo im ako osobám s ťažkým zdravotným postihnutím spôsobuje značné prekážky a obmedzuje ich vo voľnom pohybe. Podľa poskytnutých informácií sa v bytovom dome výťah n...
23.10.2017 Poradenstvo vo veci exekúcie.   Ukončené
23.10.2017Popis: Poradenstvo vo veci exekúcie. Súd zvýšil výživné na maloletú dcéru podávateľky, ktorá je osobou so zdravotným postihnutím. Podávateľka podala návrh na vykonanie exekúcie na Exekútorskom úrade v Bratislave.
20.10.2017 Vstup na susedný pozemok   Koná sa
20.10.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že potrebuje opraviť strechu na jeho rodinnom dome a odkvapové rúry, pretože cez poškodené odkvapové rúry tečie voda na múry jeho rodinného domu a podmáča ho. Bez povolenia vstupu na susedný pozemok však opravy na rodinnom dome nemôže vykonať. Z predložených dokladov vyplynulo, že podávateľ sa so žiadosťou o rieše...
20.10.2017 Postup orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
20.10.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že v máji 2017 chcel pracovník poisťovne ohodnotiť škodu na jeho rodinnom dome, ktorá vznikla počas snehovej kalamity. Bolo potrebné vykonať obhliadku domu zo susedného pozemku. Podávateľ namieta konanie suseda, ktorý mu odmietol umožniť vstup na jeho pozemok. Medzi nimi došlo k slovnej výmene názorov. Podáva...
12.10.2017 Postup mestskej polície v konaniach o priestupku   Koná sa
12.10.2017Popis: Prešetrenie postupu príslušnej mestskej polície v konaniach o priestupkoch, ktorých sa mal podávateľ dopustiť tým, že viackrát zastavil svoje motorové vozidlo a stál na zeleni pred vchodom do bytového domu, v ktorom býva.
10.10.2017 Uloženie pokuty Dopravným podnikom   Ukončené
10.10.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie postupu Dopravného podniku vo veci uloženia pokuty. V podnete uvádza, že v júli 2017 cestovala mestskou hromadnou dopravou. Mala pri sebe preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa tvrdenia revízora Dopravného podniku, podľa nových predpisov Dopravného p...
10.10.2017 Prešetrenie postupu polície   Ukončené
10.10.2017Popis: Podávateľ žiada prešetrenie nepravdivých údajov v zápisnici Polície, a to v časti nenárokovania si náhrady škody.
22.09.2017 Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu   Ukončené
22.09.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta, že bol napadnutý susedom. Chce podať žalobu na súd a žiadať o náhradu škody. Podávateľ podal na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru oznámenie vo veci spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vec bola predložená príslušnému okresnému úradu, Odboru všeobecnej vnútornej správy.
21.09.2017 Platenie dane za užívanie verejného priestranstva   Koná sa
21.09.2017Popis: Podávateľka namieta postup miestneho úradu a základnej školy, ktorú navštevuje jej zdravotne postihnutý syn vo veci vyhradeného parkovania a platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Poukazuje na to, že pred budovou školy sa nenachádza parkovacie miesto vyhradené pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
21.09.2017 Bytová problematika a postup KRPZ   Koná sa
21.09.2017Popis: Podávateľka žiada o radu v občianskoprávnej veci. Domáha sa vrátenia sumy vyplatenej z predaja bytu. V podnete uvádza, že bola dohodnutá, že finančné prostriedky z prevodu vlastníctva bytu budú vyplatené na účet odporcu, ktorý jej mal zabezpečiť bývanie, čo však nesplnil a celú vyplatenú sumu si nechal pre vlastnú potrebu. Následne podala podáv...
18.09.2017 Občianskoprávny spor   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľ namieta konanie pracovníka firmy, ktorá realizovala stavebné bezbariérové úpravy jeho rodinného domu. Poukazuje na to, že stavebné práce firma vykonala nekvalitne a neodborne (strecha na prístrešku zatekala, betón po mesiaci popraskal, dlažba sa poprehýbala a pod.). Podľa vyjadrenia súdneho znalca je konštrukcia strechy zrealizovaná...
08.09.2017 Zabezpečenie bezbarierového prístupu v bytovom dome   Ukončené/sledované
08.09.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že býva na 4. poschodí. Podľa jeho tvrdenia sa výťah v bytovom dome nachádza, problém je však v tom, že výťah nie je v prevádzke. Podávateľ sa domáha sprevádzkovania výťahu v bytovom dome, nakoľko jeho manželka je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a má problém vyjsť na 4. poschodie.
16.08.2017 Právna pomoc pri podaní návrhu na Ústavný súd   Ukončené
16.08.2017Popis: Podávateľ žiadal o pomoc pri podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky. Počas osobného stretnutia uviedol, že v roku 1976 mu v rámci zmeny štátnych hraníc s Poľskom boli vyvlastnené pozemky. O náhrade za vyvlastnené pozemky rozhodol rozsudkom zo dňa 11. augusta 2008 Najvyšší súd Slovenskej republiky.
14.08.2017 Nespravny postup   Ukončené
14.08.2017Popis: Podávateľ namieta sledovanie jeho osoby zo strany „ŠtB“ za bývalého režimu. Zároveň mi predložil záznam z 10. januára 1983. Podávateľ bol poučený, že pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa, okrem iného, nevzťahuje na výkon právomoci národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, prokuratúry, súdu,...
14.08.2017 Oslobodenie osôb s ŤZP od platenia poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   Koná sa
14.08.2017Popis: Podávateľka sa na komisárku obrátila v mene osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. V podnete namieta, že obec osobám s ťažkým zdravotným postihnutím vyrubila miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Keďže ide o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, domnievajú sa, že z tohto dôvodu by mali byť od povinnosti platiť poplato...
10.08.2017 Poradenstvo pri rodinnom spore   Ukončené
10.08.2017Popis: Podávateľ žiada o poradenstvo vo veci sporu s rodinným príslušníkom. V podnete poukazoval na konanie svojho brata, ktorý donáša na jeho pozemok odpad, čo vyhodia iní ľudia, ktorý nájde v kontajneroch. Podávateľ telefonicky oznámil, že on chce svojmu bratovi pomôcť a nechce na neho podávať oznámenie na žiadny orgán verejnej správy.
04.08.2017 Bezbarierový prístup do budovy úradu práce   Ukončené
04.08.2017Popis: Podávateľka namietala bariérový prístup do priestorov, v ktorých sa nachádza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Podľa informácií, ktoré mi úrad práce poskytol v písomnom stanovisku, klientov, ktorí majú akýkoľvek problém navštíviť pracovisko úradu práce, vybavujú príslušní pracovníci úradu práce na prízemí. V pí...
03.08.2017 Bytová situácia   Ukončené/sledované
03.08.2017Popis: Súdny spor vo veci vrátenia kúpnej ceny zaplatenej podávateľom na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu uzavretej v marci 2016. Žalovaný ako predávajúci v ustanovení o vadách v kúpnej zmluve žalobcov ubezpečil, že predmet kúpy nemá žiadne vady, na ktoré by mal upozorniť. Žalobcovia sa do bytu nasťahovali v apríli 2016. Po niekoľkých týždň...
01.08.2017 Podozrenie z týrania osoby so zdravotným postihnutím   Ukončené
01.08.2017Popis: Podávateľka žiada o pomoc pri riešení situácie vo veci fyzického a psychického týrania klientky občianskeho združenia zo strany jej sestry. Podávateľka v podnete uvádza, že jej klientka by sa chcela od sestry odsťahovať, sestra je však jej opatrovníčkou. Podľa poskytnutých informácií o zmene opatrovníka klientka zatiaľ neuvažuje. Klientka c...
31.07.2017 Bariérový vstup do bytového domu   Ukončené/sledované
31.07.2017Popis: Podávateľka namieta, že nájazdová plošina zabezpečujúca prístup do bytového domu, v ktorom býva, je popraskaná a polámaná a je v nebezpečnom stave. Podľa poskytnutých informácií vlastníkom bytového domu je mesto. Podávateľka viackrát ústne aj písomne žiadala mesto o opravu nájazdovej plošiny, mesto však opravu vstupu do bytového domu nevyko...
25.07.2017 Predĺženie povolenia vyhradeného parkovania   Koná sa
25.07.2017Popis: Podávateľka namieta postup Mestskej časti vo veci predĺženia povolenia vyhradeného parkovania. V roku 2009 mestská časť povolila podávateľke vyhradené parkovacie miesto, cca 50 m od vchodu do bytového domu, v ktorom spolu so svojím ťažko zdravotne postihnutým synom býva. V júli 2017 podala podávateľka na mestskú časť žiadosť o doriešenie ...
25.07.2017 Postup orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
25.07.2017Popis: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím bola na vedomie doručená sťažnosť podávateľky, podaná proti uzneseniu Krajského riaditeľstva Policajného zboru. V sťažnosti podávateľka okrem iného namieta aj postup vyšetrovateľky Krajského riaditeľstva PZ a prieťahy vo vyšetrovaní.
21.07.2017 Bezbarierový prístup do budov   Koná sa
21.07.2017Popis: Vyžiadanie stanoviska k zabezpečeniu bazbarierového prístupu do budovy pošty.
17.07.2017 Podnet na preskúmanie postupu mobilného operátora   Koná sa
17.07.2017Popis: Podávateľka sa obrátila na úrad so sťažnosťou na postup mobilného operátora. Podávateľka je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a s obmedzenou schopnosťou pohybu. Z dôvodu, že nie je majiteľom žiadneho účtu v banke a v mieste bydliska je najbližší bankomat 7 km, pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služby sa so spoločnosťou Orange dohodla na ...
14.07.2017 Poradenstvo vo veci   Ukončené
14.07.2017Popis: Žiada o radu vo veci právneho zastúpenia.
14.07.2017 Poradenstvo vo veci spolunažívania s matkou   Ukončené
14.07.2017Popis: Podávateľ namieta konanie svojej matky. Uvádza, že jeho matka ho každý deň terorizuje, buzeruje, hádže po ňom veci, nadáva mu a ziape po ňom. Podávateľ žiada o poradenstvo ako má riešiť uvedenú situáciu.
11.07.2017 Správny postup mesta a krajského dopravného inšpektorátu   Koná sa
11.07.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta postup mesta a krajského dopravného inšpektorátu vo veci zamietnutia žiadosti o povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odsúhlasenia použitia zvislého a vodorovného dopravného značenia.
10.07.2017 Prieťahy v súdnom konaní   Ukončené
10.07.2017Popis: Občianske združenie sa na mňa, ako komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, obrátilo s podnetom, v ktorom poukazuje na zbytočné prieťahy pri rozhodovaní Okresného súdu v trestnom konaní. Po preskúmaní predložených dokladov som zistila, že v trestnej veci súd po 4 rokoch nariadil podávateľovi uhradiť trovy obhajoby na účet okresného sú...
10.07.2017 Žiadosť o poradenstvo   Ukončené
10.07.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo kde sa môže obrátiť za účelom získania finančnej pomoci.
10.07.2017 Preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
10.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmanie postupu OČTK v oblasti základných ľudských práv a slobôd v zmysle dohovoru a platných právnych predpisov.
29.06.2017 Odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   Koná sa
29.06.2017Popis: Podávateľ v obci Cabaj – Čápor (ďalej len „obec“) vlastní nehnuteľnosť, ktorá je neobývateľná a neužíva ju cca 8 rokov, ani sa v obci nezdržiava. Namieta, že v júli 2017 obec vydala dodatočné rozhodnutie, ktorým mu vyrubila miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podávateľ sa domnieva, že z dôvodu, že v obci nebýva, ...
28.06.2017 Bezbarierový prístup do budovy polyfunkčného domu   Ukončené
28.06.2017Popis: Komisárka začala konať z vlastnej iniciatívy vo veci rekonštrukcie rampy zabezpečujúcej prístup do polyfunkčného domu v Bratislave. V polyfunkčnom dome sa nachádzajú byty, kancelárie aj hotel. V súčasnosti je na päte fasády objektu hotela vyhotovená rampa, ktorá má zabezpečovať bezbariérový vstup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu ...
27.06.2017 Postup orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
27.06.2017Popis: Podávateľka namieta postup OČTK a domáha sa, aby OĆTK doriešili trestné oznámenia, ktoré podala.
16.06.2017 Namietanie postupu orgánov verejnej správy   Koná sa
16.06.2017Popis: Podávateľ žiada o prešetrenie konania suseda, starostu, pozemkového úradu, pošty, prokuratúry
15.06.2017 Bezbarierový prístup do budovy pošty   Koná sa
15.06.2017Popis: S podnetom sa na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím obrátili občania mesta Levice, ktorí namietajú bariérový prístup do budovy a vo vnútorných priestoroch budovy Pošty Levice 1, na Námestí hrdinov 10 v Leviciach (ďalej len „pošta“). Na základe poskytnutých informácií som v júni 2017 osobne navštívila uvedenú budovu pošty. Počas ob...
13.06.2017 Vyhradené parkovanie   Koná sa
13.06.2017Popis: S podnetom sa na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, obrátilo Občianske združenie so sídlom v Bratislave (ďalej len „občianske združenie“). Občianske združenie podalo na Slovenskú stavebnú inšpekciu a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR podnet na preverenie súladu skolaudovanej stavby s právnymi predpismi a normami, a to vo veci p...
22.05.2017 Odmietnutie poskytnutia informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.   Ukončené
22.05.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta postup a rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré mu odmietlo poskytnúť požadované informácie týkajúce sa umiestňovania vodorovného, resp. zvislého dopravného značenia pre imobilné osoby.
22.05.2017 Žiadosť o preverenie diskriminácie   Ukončené
22.05.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že si chcel kúpiť lístok pre ŤZP osobu a doprovod, ale v spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., mu oznámili, že čakajú na vyjadrenie organizátora (Slovenský zväz ľadového hokeja), či vôbec budú lístky pre ŤZP osoby k dispozícii.
18.05.2017 Bytová problematika   Koná sa
18.05.2017Popis: Podávateľka žiada prešetrenie dôvodu odpojenia el. energie a vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu. V podnete uvádza, že má veľké preplatky za služby spojené s užívaním bytu a aj napriek tomu ich "vláčia" po súdoch. Ďalej uvádza, že už štyri roky sú bez elektriky.
11.05.2017 Zvýšenie platieb za elektrickú energiu   Ukončené
11.05.2017Popis: Podávateľ namieta postup "Elektrární", že mu zvýšili platby za elektrickú energiu aj napriek tomu, že vláda vyhlásila, že ceny za elektrinu nebude zvyšovať. Ďalej namieta, že v januári si neoprávnene zaúčtovali sumu 51 Eur, nakoľko už odoberal elektrinu od inej spoločnosti.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 117)
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím