Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

106

Podrobnosti

Aktualizované: 24.10.2017 07:47

Stav podnetov

Ukončené so sledovaním -  6,6 % Ukončené -  55,7 % Koná sa -  37,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  16,0 % Podnet na preskúmanie -  83,0 % Návrh na zmenu legislatívy -  0,9 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  6,6 % Pošta -  17,0 % Osobne -  19,8 % E-mail -  44,3 % Elektronicky formulár -  12,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  31,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  7,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  9,1 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,0 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  16,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,5 % Odloženie podnetu § 22 -  24,2 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  26,7 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  60,0 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  13,3 %

Zoznam podnetov

Dátum založeniaPredmet podnetuStav podnetu
20.10.2017 Žiadosť o pomoc v priestupkovom konaní   Koná sa
20.10.2017Popis: Podávateľ žiada pomoc pri občianskom právnom spore a to vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Žiada pomoc pri zbavení obvinenia a zastavení konania.
12.10.2017 Postup mestskej polície vo veci priestupku   Koná sa
12.10.2017Popis: Prešetrenie postupu mestskej polície vo veci priestupku.
10.10.2017 Zrušenie pokuty   Koná sa
10.10.2017Popis: Podávateľka žiada o prešetrenie postupu dopravného podniku vo veci neoprávnenej pokuty.
10.10.2017 Prešetrenie postupu polície   Ukončené
10.10.2017Popis: Podávateľ žiada prešetrenie nepravdivých údajov v zápisnici Polície. A to nenárokovania si náhrady škody.
22.09.2017 Poradenstvo   Koná sa
22.09.2017Popis: Podávateľ žiada o radu vo veci napadnutia. Chce podať žalobu na súd a žiada o náhradu škody.
21.09.2017 Platenie dane za užívanie verejného priestranstva   Koná sa
21.09.2017Popis: Podávateľka namieta postup miestneho úradu a základnej školy, ktorú navštevuje jej zdravotne postihnutý syn vo veci vyhradeného parkovania a platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Poukazuje na to, že pred budovou školy sa nenachádza parkovacie miesto vyhradené pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
21.09.2017 Občiansko právny spor   Koná sa
21.09.2017Popis: Podávateľka žiada o radu v občianskoprávnej veci. Domáha sa vrátenia sumy vyplatenej z predaja.
18.09.2017 Občianskoprávny spor   Ukončené
18.09.2017Popis: Podávateľ namieta konanie pracovníka firmy, ktorá realizovala stavebné bezbariérové úpravy jeho rodinného domu. Poukazuje na to, že stavebné práce firma vykonala nekvalitne a neodborne (strecha na prístrešku zatekala, betón po mesiaci popraskal, dlažba sa poprehýbala a pod.). Podľa vyjadrenia súdneho znalca je konštrukcia strechy zrealizovaná...
08.09.2017 Zabezpečenie bezbarierového prístupu v bytovom dome   Ukončené so sledovaním
08.09.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že býva na 4. poschodí. Podľa jeho tvrdenia sa výťah v bytovom dome nachádza, problém je však v tom, že výťah nie je v prevádzke. Podávateľ sa domáha sprevádzkovania výťahu v bytovom dome, nakoľko jeho manželka je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a má problém vyjsť na 4. poschodie.
16.08.2017 Právna pomoc pri podaní návrhu na Ústavný súd   Ukončené
16.08.2017Popis: Podávateľ žiadal o pomoc pri podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky. Počas osobného stretnutia uviedol, že v roku 1976 mu v rámci zmeny štátnych hraníc s Poľskom boli vyvlastnené pozemky. O náhrade za vyvlastnené pozemky rozhodol rozsudkom zo dňa 11. augusta 2008 Najvyšší súd Slovenskej republiky.
14.08.2017 Nespravny postup   Ukončené
14.08.2017Popis: Podávateľ namieta sledovanie jeho osoby zo strany „ŠtB“ za bývalého režimu. Zároveň mi predložil záznam z 10. januára 1983. Podávateľ bol poučený, že pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa, okrem iného, nevzťahuje na výkon právomoci národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, prokuratúry, súdu,...
14.08.2017 Oslobodenie osôb s ŤZP od platenia poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   Koná sa
14.08.2017Popis: Podávateľka sa na komisárku obrátila v mene osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. V podnete namieta, že obec osobám s ťažkým zdravotným postihnutím vyrubila miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Keďže ide o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, domnievajú sa, že z tohto dôvodu by mali byť od povinnosti platiť poplato...
10.08.2017 Poradenstvo pri rodinnom spore   Koná sa
10.08.2017Popis: Podávateľ žiada o poradenstvo vo veci sporu s rodinným príslušnikom.
04.08.2017 Bezbarierový prístup do budovy úradu práce   Ukončené
04.08.2017Popis: Podávateľka namietala bariérový prístup do priestorov, v ktorých sa nachádza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Podľa informácií, ktoré mi úrad práce poskytol v písomnom stanovisku, klientov, ktorí majú akýkoľvek problém navštíviť pracovisko úradu práce, vybavujú príslušní pracovníci úradu práce na prízemí. V pí...
03.08.2017 Bytová situácia   Ukončené so sledovaním
03.08.2017Popis: Súdny spor vo veci vrátenia kúpnej ceny zaplatenej podávateľom na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu uzavretej v marci 2016. Žalovaný ako predávajúci v ustanovení o vadách v kúpnej zmluve žalobcov ubezpečil, že predmet kúpy nemá žiadne vady, na ktoré by mal upozorniť. Žalobcovia sa do bytu nasťahovali v apríli 2016. Po niekoľkých týždň...
01.08.2017 Podozrenie z týrania osoby so zdravotným postihnutím   Ukončené
01.08.2017Popis: Podávateľka žiada o pomoc pri riešení situácie vo veci fyzického a psychického týrania klientky občianskeho združenia zo strany jej sestry. Podávateľka v podnete uvádza, že jej klientka by sa chcela od sestry odsťahovať, sestra je však jej opatrovníčkou. Podľa poskytnutých informácií o zmene opatrovníka klientka zatiaľ neuvažuje. Klientka c...
31.07.2017 Bariérový vstup do bytového domu   Ukončené so sledovaním
31.07.2017Popis: Podávateľka namieta, že nájazdová plošina zabezpečujúca prístup do bytového domu, v ktorom býva, je popraskaná a polámaná a je v nebezpečnom stave. Podľa poskytnutých informácií vlastníkom bytového domu je mesto. Podávateľka viackrát ústne aj písomne žiadala mesto o opravu nájazdovej plošiny, mesto však opravu vstupu do bytového domu nevyko...
26.07.2017 Namietanie diskriminácie občana s ŤZP pri výberovom konaní   Koná sa
26.07.2017Popis: Prešetrenie postupu ÚPSVaR Veľký Krtíš pri výberovom konaní na voľné pracovné miesto. Podávateľ namieta porušenie článku č.27 Dohovoru OSN a §63 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25.07.2017 Predĺženie povolenia vyhradeného parkovania   Koná sa
25.07.2017Popis: Podávateľka namieta postup Mestskej časti vo veci predĺženia povolenia vyhradeného parkovania. V roku 2009 mestská časť povolila podávateľke vyhradené parkovacie miesto, cca 50 m od vchodu do bytového domu, v ktorom spolu so svojím ťažko zdravotne postihnutým synom býva. V júli 2017 podala podávateľka na mestskú časť žiadosť o doriešenie ...
25.07.2017 Sťažnosť proti uzneseniu   Koná sa
25.07.2017Popis: Podávateľka podáva sťažnosť proti nezákonnému uzneseniu.
21.07.2017 Bezbarierový prístup do budov   Koná sa
21.07.2017Popis: Vyžiadanie stanoviska k zabezpečeniu bazbarierového prístupu do budovy pošty.
17.07.2017 Podnet na preskúmanie postupu mobilného operátora   Koná sa
17.07.2017Popis: Podávateľka sa obrátila na úrad so sťažnosťou na postup mobilného operátora a komunikačných bariér, ktoré praktizuje.
14.07.2017 Poradenstvo vo veci   Ukončené
14.07.2017Popis: Žiada o radu vo veci právneho zastúpenia.
14.07.2017 Poradenstvo vo veci spolunažívania s matkou   Ukončené
14.07.2017Popis: Podávateľ namieta konanie svojej matky. Uvádza, že jeho matka ho každý deň terorizuje, buzeruje, hádže po ňom veci, nadáva mu a ziape po ňom. Podávateľ žiada o poradenstvo ako má riešiť uvedenú situáciu.
11.07.2017 Správny postup mesta a krajského dopravného inšpektorátu   Koná sa
11.07.2017Popis: Podávateľka v podnete namieta postup mesta a krajského dopravného inšpektorátu vo veci zamietnutia žiadosti o povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odsúhlasenia použitia zvislého a vodorovného dopravného značenia.
10.07.2017 Prieťahy v súdnom konaní   Ukončené
10.07.2017Popis: Občianske združenie sa na mňa, ako komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, obrátilo s podnetom, v ktorom poukazuje na zbytočné prieťahy pri rozhodovaní Okresného súdu v trestnom konaní. Po preskúmaní predložených dokladov som zistila, že v trestnej veci súd po 4 rokoch nariadil podávateľovi uhradiť trovy obhajoby na účet okresného sú...
10.07.2017 Žiadosť o poradenstvo   Ukončené
10.07.2017Popis: Podávateľka žiada o poradenstvo kde sa môže obrátiť za účelom získania finančnej pomoci.
10.07.2017 Preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
10.07.2017Popis: Podávateľka žiada preskúmanie postupu OČTK v oblasti základných ľudských práv a slobôd v zmysle dohovoru a platných právnych predpisov.
04.07.2017 Diskriminácia pri pracovnom pohovore   Koná sa
04.07.2017Popis: Na pracovnom pohovore podávateľka neuspela. Následne sa informovala na dôvod a bolo jej povedané, že zamestnávateľ si ju nevybral kvôli hendikepu. Na základe uvedeného žiada o prešetrenie konania zamestnávateľa.
29.06.2017 Správny postup   Koná sa
29.06.2017Popis: Odpustenie poplatku za komunálny odpad.
27.06.2017 Postup orgánov činných v trestnom konaní   Koná sa
27.06.2017Popis: Podávateľka sa domáha, aby OĆTK doriešili trestné oznámenie.
16.06.2017 Namietanie postupu orgánov verejnej správy   Koná sa
16.06.2017Popis: Podávateľ žiada o prešetrenie konania suseda, starostu, pozemkového úradu, pošty, prokuratúry
15.06.2017 Bezbarierový prístup do budov   Koná sa
15.06.2017Popis: Občania namietajú bariérový prístup do budovy pošty.
13.06.2017 Preverenie súladu skolaudovanej stavby s právnymi predpismi   Koná sa
13.06.2017Popis: Podozrenie z úmyselného pozmeňovania a poškodzovania dopravných značení parkovacích miest pre zdravotne postihnutých.
22.05.2017 Odmietnutie poskytnutia informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.   Koná sa
22.05.2017Popis: Podávateľ v podnete namieta postup a rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré mu odmietlo poskytnúť požadované informácie týkajúce sa umiestňovania vodorovného, resp. zvislého dopravného značenia pre imobilné osoby.
22.05.2017 Žiadosť o preverenie diskriminácie   Ukončené
22.05.2017Popis: Podávateľ v podnete uvádza, že si chcel kúpiť lístok pre ŤZP osobu a doprovod, ale v spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., mu oznámili, že čakajú na vyjadrenie organizátora (Slovenský zväz ľadového hokeja), či vôbec budú lístky pre ŤZP osoby k dispozícii.
18.05.2017 Občianskoprávna agenda   Koná sa
18.05.2017Popis: Podávateľka žiada prešetrenie dôvodu odpojenia el. energie a vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu. v Podnete uvádza, že má veľké preplatky za služby spojené s užívaním bytu a aj napriek tomu ich "vláčia" po súdoch. Ďalej uvádza, že už štyri roky sú bez elektriky.
11.05.2017 Zvýšenie platieb za elektrickú energiu   Ukončené
11.05.2017Popis: Podávateľ namieta postup "Elektrární", že mu zvýšili platby za elektrickú energiu aj napriek tomu, že vláda vyhlásila, že ceny za elektrinu nebude zvyšovať. Ďalej namieta, že v januári si neoprávnene zaúčtovali sumu 51 Eur, nakoľko už odoberal elektrinu od inej spoločnosti.
10.05.2017 Porušovanie užívacieho práva k nehnuteľnosti   Koná sa
10.05.2017Popis: Podávateľka žiada o pomoc pri odstránení protiprávneho stavu. Má právo bezplatného doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti - rodinného domu, ktorý darovala svojej dcére. V podnete poukazuje na správanie zo strany obdarovanej.
09.05.2017 Bezbarierový prístup do budovy   Koná sa
09.05.2017Popis: Podávateľ v podnete poukazuje na bariérovosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko na Popradskej ulici. Podávateľ sa domáha zistenia skutočného stavu bezbariérového prístupu do budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
05.05.2017 Návrh na zmenu legislatívy   Ukončené
05.05.2017Popis: Podnet sa týka zapisovania montáže zariadení do motorových vozidiel, ktoré majú typové schválenie systému alebo typové schválenie samostatnej technickej jednotky podľa ustanovenia § 8 alebo § 15 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší...
03.05.2017 Správny postup   Koná sa
03.05.2017Popis: Podávateľka namieta postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) vo veci platenia úhrady (tzv. koncesionárskeho poplatku) podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z mailovej komunikácie medzi podá...
26.04.2017 Správny postup pri riešení sociálnej situácie   Ukončené
26.04.2017Popis: Podávateľ žiadal o pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácii a sprostredkovaní úveru, resp. pôžičky.
19.04.2017 Parkovanie ZŤP v Košiciach   Koná sa
19.04.2017Popis: Podávateľ namieta účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktoré obmedzuje parkovanie ZŤP v centre mesta. Obyvatelia mesta v podnete poukazujú na to, že na základe prijatia VZN o dočasnom parkovaní sa pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím skomplikovala možnos...
20.03.2017 Porušovanie zákonov v UVTOS   Koná sa
20.03.2017Popis: Podávateľ namieta, že v UVTOS, kde sa momentálne nachádza, sú porušované zákony a sú na neho vyvíjané tlaky a šikanovanie zo strany príslušníkov ZVJS. Podávateľ počas osobného stretnutia poukazoval na malé rozlohy ciel a na to, že na cele, na ktorej je umiestnený, je 23 odsúdených.
09.03.2017 Diaľničná známka   Ukončené
09.03.2017Popis: Podávateľ žiada o radu, aké možnosti majú na Slovensku telesne postihnuté osoby z Českej republiky. Konkrétne sa jedná o diaľničnú známku.
09.03.2017 Systém parkovania v Trenčíne   Koná sa
09.03.2017Popis: Podávateľ žiada o radu vo veci nového systému parkovania v meste. V podnete uvádza, že mesto buduje nové parkovacie miesta, prípadne „prekresľuje“ staré parkovacie miesta. Podľa tvrdenia podávateľa mesto nikde nevyznačuje nové miesta na parkovanie vyhradené pre občanov ŤZP, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu. Mesto síce občanom ŤZP,...
13.02.2017 Bezbariérovosť v bytovom dome   Koná sa
13.02.2017Popis: Podnet sa týka bariérového prístupu v bytovom dome. Z podnetu vyplýva, že v bytovom dome, v ktorom podávateľka býva, nie je výťah. Z podnetu však nie je zrejmé, či sa podávateľka s prosbou o riešenie zabezpečenia bezbariérového prístupu obrátila na ostatných vlastníkov bytov a na správcu bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov bytov...
09.02.2017 Vyhradené parkovacie miesta   Koná sa
09.02.2017Popis: Podávateľ v podnete poukazuje na to, že v mestskej časti miznú parkovacie miesta pôvodne vyhradené pre vozidlá osôb so zdravotným postihnutím. Žiada o preskúmanie „vyčleňovania takýchto osôb zo spoločnosti“. Keďže z podnetu nie sú zrejmé všetky skutočnosti potrebné na jeho preskúmanie, podávateľ bol vyzvaný, aby spresnil, čo konkrétne namiet...
09.02.2017 Bezplatné telekomunikačné služby pre osobu so zdravotným postihnutím   Koná sa
09.02.2017Popis: Podnet sa týka možnosti zavedenia bezplatnej pevnej telefónnej linky, resp. za symbolické Euro, pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Podávateľ ďalej namieta právnu úpravu týkajúcu sa považovania invalidného dôchodku ako príjmu.
Zobrazené výsledky 1-50 (z 106)
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím